høst 2018

SYP-3111 Barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder 1 - 5 stp

Sist endret: 18.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie, studieretning barnesykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på grunnleggende forståelse for det som er barnesykepleiefagets kjerneområde, og omhandler: barnesykepleie som fag og yrkesutøvelse, etiske vurderinger i barnesykepleie, klinisk pediatri, farmakologi, medisinsk utstyr, sykdomslære og medisinsk behandling

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Om barns fysiske, psykiske og sosiale utvikling.
 • I farmakologi, medisinsk utstyr, om sykdommer hos barn og behandling av disse.
 • Om barns måter å uttrykke symptomer, smerter og angst på.
 • Om barns grunnleggende behov og hvordan komplikasjoner og utviklingsskader kan forebygges.
 • Om barns opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt, kritisk eller kronisk sykdom, i et flerkulturelt perspektiv.
 • Om hjerte/lungeredning (HLR) til barn.

Ferdigheter

 • Kan utøve barnesykepleie med respekt for barn og omsorgspersoners integritet og autonomi.
 • Kan med veiledning kommunisere og samhandle med utgangspunkt i barnets alder og utvikling og barnets/omsorgspersonenes/søskens opplevelser i situasjonen.
 • Mestrer medikamentregning og innehar inngående kunnskap om farmakologi slik at medikamenter blir handtert og administrert på en ansvarsfull og pasientsikker måte

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan anvende kunnskapen om infeksjonsforebygging i arbeidet som barnesykepleier
 • Dokumenterer bestått HLR-test på baby og voksen på Skill-Station.0020

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, basisgrupper, seminarer, selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få adgang til eksamen:

 • Individuell skriftlig test i medikamentregning. 

Eksamen:

Individuell muntlig skoleeksamen på 45 min.  Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Ved ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen.

Timeplan

Pensum

Anbefalt litteratur for SYP-3111 og SYP-3113
 • NSF Barnesykepleieforbundet (BSF)(2017) "Barnesykepleier - funksjons- og ansvarsområde".
 • "Barn som pårørende - resultater fra en multisenterstudie." (2015) https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende-resultater-fra-en-multisenterstudie
 • Markestad T 3dje utg. (2016) "Klinisk pediatri." Fagbokforlaget.
 • Moe V m.fl. (2010) "Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse." Gyldendahl norsk forlag
 • Haavet OR (2005): "Ungdomsmedisin." Universitetsforlaget
 • Garløv I og Haavet OR (2010): "Psykiske vansker hos barn og unge." Hertervig Akademisk
 • Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn [online] https://www.legemidlertilbarn.no/Sider/default.aspx
 • Reinertsen H, Notevarp JO (2010) Legemiddelregning. Fagbokforlaget, 4 utgave, kapittel 7,12 og13
 • Hovde, K, Granheim, T, Christophersen, K og Dihle, A.(2011). "Norske sykepleieres kunnskap og holdninger til smerte hos barn." [online] Tilgjengelig fra: http://sykepleien.no/forskning/2011/11/norske-sykepleieres-kunnskap-om-og-holdning-til-smerte-hos-barn
 • Reinertsen, H., Christophersen, K.-A. og Helseth, S. (2014). "Validering og reliabilitetstesting av smertevurderingsverktøyet FLACC." Forskning nr. 02
 • Orvik, A (2015) "Organisatorisk kompetanse. Innføring i profesjonskunnskap og ledelse." Cappelen Damm
 • Dyhste O, Hoel, TL (2010) "Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning." Abstrakt Forlag.
 • Erichsen T, Røkholt G, Utne I (2016) "Kunnskapsbasert praksis i sykepleierutdanningen". Sykepleien Forskning, 2016 11(1)
 • Reinar LMB. (2007). "Å lete etter svar. For deg som vil finne forskning". Sykepleien Forskning, nr 1.
 • Reinar LMB. (2007). "Å vurdere kunnskap. For deg som vil lese forskning kritisk". Sykepleien Forskning, nr. 2
 • Bjørk, IT, Solhaug, M. (2008) Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie. Kap. 2 og 3
 • Tveiten,S.(2013) "Veiledning - meir enn ord." Fagbokforlaget. Del 1
 • Ødegården T, Struksnes S, Hofmann B. (2015) "Pasientsimulering i helsefag." Gyldendahl
 • Alsvåg H. (1993). Det gode blikket og de gode hendene. I: Martinsen K (red). Den omtenksomme sykepleier. Tano
 • Benner P, Hooper Kyriakidis,P, Stannard, D. (2011) Clinical Wisdom and Interventions in Acute and Critical Care New York: Springer Publishing Company, LCC
 • Folkehelseinstituttet Håndhygieneveilederen https://fhi.no/nettpub/handhygiene/
 • Schøyen, R. (2011) Mikroorganismer og sykdom. Oslo; Gyldendal
 • Ingvaldsen, B, (2012): Væske, elektrolytter, blodgasser og infusjonsterapi. Kap. 2. (side 14-66). Kap. 3. Syre-basebalanse og forstyrrelser. Oksygeneringsforstyrrelser. Arterielle blodgassanalyser. Kap. 5 Perioperativ væskebehandling og bloderstatning. Kap. 6 Intravenøs væskebehandling til barn. Oslo 2012.
 • Slettebø, Å., Nortvedt, P. (red) (2006) Etikk for helsefagene. Oslo Gyldendal Akademiske
 • Eilertsen, B. (2015): Juss for sykepleiere. 3. utg.