høst 2018

SYP-3112 Kliniske praksisstudier 1 - Barnesykepleie - 15 stp

Sist endret: 18.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie, studieretning barnesykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Gjennom veiledet praksis blir studentene kjent med barnesykepleierens funksjons og arbeidsområde med fokus på:

 • Ivaretagelse av barns grunnleggende behov ved ulike medisinske tilstander.
 • Systematisk observasjon og overvåking av akutt og/eller kritisk syke barn.
 • Forebygging av komplikasjoner som følge av sykdom, prosedyrer og behandling.
 • Kommunikasjon og samarbeid med barn og deres omsorgspersoner.
 • Å fremme mestring, ivareta det friske og opprettholde håp, livskvalitet og mening.
 • Å redusere og lindre smerte og ubehag.

Emnet inneholder fysiologi, patofysiologi, farmakologi, mikrobiologi, sykdomslære og behandling, medisinsk utstyr.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om barns normale tilstand i forhold til vekst, utvikling, fysiologi og anatomi for å kunne identifisere avvik.
 • Har kunnskap om observasjoner av barn i alle aldre, på alle utviklingstrinn.

Ferdigheter

 • Anvender kunnskap om utvikling hos barn og unge og kan tilrettelegge for lek og humor for å fremme opplevelsen av glede og mestring.
 • Mestrer ivaretakelse av hygiene etter infeksjonsforebyggende prinsipper i daglig virke ved barneavdelingen.
 • Viser evne til reflektert tilnærming og kommunikasjon med pasienter og pårørende til akutt/kritisk syk eller døende.

Studenten kan under veiledning:

 • Ivareta barns grunnleggende behov.
 • Vurdere pasientens modenhetsgrad, fysisk, psykisk og sosial utvikling relatert til smertevurdering, pleie og behandling.
 • Utføre kvalitetskontroll og anvende relevant medisinsk utstyr på en sikker og forsvarlig måte, særlig grunnleggende bruk av infusjonspumper og respirasjonsstøttende utstyr.
 • Forebygge komplikasjoner, traumatiske opplevelser og utviklingsskader som følge av undersøkelser, behandling og sykehusopphold.
 • Utføre barnesykepleie i forhold til prinsippene i Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP).
 • Beherske hjerte/lungeredning (HLR), infusjoner og transfusjoner etter gjeldende retningslinjer.
 • Beherske grunnleggende ferdigheter som venekanylering, venøse blodprøver, kliniske observasjoner og non-invasiv monitorering.

Generell kompetanse

 • Viser respekt og innsikt i møtet med pasienten (0-18 år) og omsorgspersonenes sårbarhet, integritet og autonomi gjennom samhandling og kommunikasjon.
 • Utøver barnesykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer, gjeldene lover og forskrifter, herunder elektronisk dokumentasjon.
 • Oppsøker relevante læresituasjoner, og tar initiativ til veiledning.
 • Viser evne til å reflekterer over egen faglige og personlige kompetanse.
 • Anvender faglitteratur, forskning og erfaringskunnskap i muntlig og skriftlig refleksjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening, simulering, læringslogg, veiledningsforum, selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få sluttvurdering i emnet:

 • Individuell skriftlig oppgave med utgangspunkt i studentens læringslogg, 1000 ord (+/- 10 %). Studenten skal gi en presentasjon av en erfaring fra praksis og reflektere over sentrale momenter i erfaringen i forhold til spesialsykepleien. Det stilles krav til bruk av relevant forskning.

Vurdering:

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Krav om tilstedeværelse må være godkjent. Ved vurdering av praksis benyttes karakterskalaen bestått og ikke bestått.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet. Ikke bestått i praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.

Timeplan

Pensum

Anbefalt litteratur for SYP-3112 og SYP-3114
 • Als, H., & McAnulty, G. B. (2011). "The Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) with Kangaroo Mother Care (KMC): Comprehensive care for preterm infants." Current Women¿s Health Reviews
 • "Barnepalliasjon ¿ mer enn omsorg ved livets slutt." (2014) www.parnepalliasjon.no
 • Brazelton TB, Nugent JK (2013) "Vurdering av nyfødte barns adferd." Cappelen Damm
 • Brett, J m.fl. (2012)."High-Flow Nasal Cannulae for Respiratory Support of Preterm Infants: A Review of the Evidence" Neonatalogy
 • Bringager H. m.fl, (2014): "Barn Med Kreft". Gyldendal akademisk
 • Gjerstad L m.fl. (2014)"Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen" Vett og Viten
 • Hanås R, (2011) "Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne." Cappelen Damm
 • Ingulfsvann E.M. og Mørkved M. (2008): "Familiesentrert og utviklingstilpasset omsorg ved hjelp av NIDCAP ¿ en veileder for helsepersonell som jobber med nyfødte Nyfødt Intensiv" Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Klingenberg C, (2012) "Resuscitering av nyfødte" Helsebiblioteket.no http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/metodebok-for-nyf%C3%B8dtmedisin/1-resuscitering-asfyksi
 • Kunnskapssenteret (2016) "Strategier for økt pasientsikkerhet" http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/foreslar-fem-strategier-for-okt-pasientsikkerhet
 • Kymre, I. G. & Bond,T. (2013) "Skin-to-skin care for dying preterm newborns and their parents ¿ a phenomenological study from the perspective of NICU nurses" Scandinavian Journal of Caring Science.
 • Lista G, m.fl. (2013) "Non-invasive respiratory support and preterm infants: The crucial role of nurse management" Journal of Nursing Education Practice.
 • Manley BJ, Dold SK, Davis PG, Roehr CC. High-flow nasal cannulae for respiratory support of preterm infants: a review of the evidence. Neonatology. 2012
 • "Metodebok i nyfødtmedisin" Barne- og ungdomsklinikken UNN, 4de. Utgave 2012.
 • Norsk resuscitasjonsråd. 2010: HLR og AHLR for barn og spedbarn. (2s). Ny 2010 Norsk resuscitasjonsråd. 2010: Resuscitering av nyfødte. (3s). Ny 2010
 • Norsk resuscitasjonsråd. Norsk grunnkurs i avansert hjerte-lunge redning.
 • Nortvedt MW m.fl (2014) "Jobb kunnskapsbasert" Akribe
 • Tandberg B.S., Steinnes, S.(2009) "Nyfødtsykepleie 1" Cappelen Damm