høst 2018
SYP-3131 Operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområder 1 - 5 stp

Sist endret: 18.02.2019

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie, studieretning operasjonssykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på grunnleggende forståelse for det som er operasjonssykepleiefagets kjerneområder og omhandler:

 • Operasjonssykepleiens funksjons- og ansvarsområde.
 • Grunnleggende operasjonssykepleie   
 • Operasjonspasienten
 • Teamarbeid og kommunikasjon
 • Operasjonsavdelingen og etiske utfordringer i et høyteknologisk miljø.
 • Medisinsk teknisk utstyr (MTU) og instrumentlære
 • Peroperative infeksjonsforebyggende tiltak og aseptisk teknikk
 • Kirurgisk behandling
 • Leiring av operasjonspasienten


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • om operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområde, inkludert gjeldende lover og retningslinjer
 • om operasjonssykepleiens historie og verdigrunnlag
 • om sykepleieprosessen i forbindelse med pasientforløpet; innhente relevant informasjon, planlegge, forberede, gjennomføre, evaluere tiltak og dokumentere operasjonssykepleien
 • om operasjonspasientens opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt, kritisk eller kronisk sykdom
 • om kommunikasjon og samhandling med akutt og/eller kritisk syke og deres pårørende
 • om operasjonsavdelingens utforming og organisering
 • om hygiene på operasjonsavdelingen, renhold og sterilisering, samt aseptisk teknikk
 • om forebygging av hypotermi og skader i forbindelse med leiring
 • om funksjon, kontroll og vedlikehold av kirurgiske instrumenter og elektromedisinsk/teknisk utstyr på operasjonsavdeling
 • om faser i det kirurgiske inngrepet

Ferdigheter

 • kan i samarbeid med andre teammedlemmer kommunisere og samhandle med operasjonspasienten ved elektive inngrep
 • kan ivareta pasientsikkerhet ved å anvende kunnskap om instrumenter og medisinsk teknisk utstyr
 • kan innhente og anvende pre-operative data om pasienten for å planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere forløpet til operasjonspasienten
 • kan anvende kunnskap i anatomi, fysiologi og patofysiologi for å kunne forebygge hypotermi, nerve-, kar-, muskel- og trykkskader ved operative inngrep
 • kan drøfte ulike perspektiver ved akutt og kritisk sykdom

Generell kompetanse

 • kan analysere kliniske problemstillinger og har en kunnskapsbasert tilnærming ved beslutningstaking
 • kan anvende relevant kunnskap om emnet for å risikovurdere operasjonspasienten og forebygge komplikasjoner og skader i forbindelse med kirurgisk behandling
 • kan anvende kunnskap om mikrobiologi og smittevern i arbeidet med infeksjonsforebygging og -behandling


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, basisgrupper, seminarer, selvstudium.

Eksamen

Individuell muntlig skoleeksamen på 45 minutter. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Ved ikke bestått eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen.


Pensum

Anbefalt litteratur

 • Dumville, J.C., McFarlane, E., Edwards, P., Lipp, A., Holmes, A. og Liu, Z. (2015). Preoperative skin antiseptics for preventing surgical wound infections after clean surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews, doi:10.1002/14651858.CD003949.pub4.
 • Drønen, M og Helgesen, KS. 2018. Instrumentlære, oppdekking og operasjonsteknikk. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 16, s.359-375
 • Dåvøy, GM og Andersen, BM (2018). Operasjonsavdelingen. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 11, s.220-233.
 • Dåvøy, GM og Furre, EGU (2018). Sterilisering. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap.17, s.387-398
 • Eide, PH. (2018). Forebygging av hypotermi. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 13, s. 307-320.
 • Eide, PH og Dåvøy, GM (2018). Funksjons- og ansvarsområde. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap.2, s.28-34
 • Eide, PH og Lockertsen, J-T (2018). Operasjonssøstrene og operasjonsstuene. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 1, s.18-28
 • Eide, PH, Størksen, E og Johnsen, T. 2018. Kirurgisk diatermi, vevsforseglingsteknikker og røykavsug. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap.18, s.399-411
 • Haugen, AS og Dåvøy, GM (2018). Pasientsikkerhet og Trygg kirurgi. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 8, s.178-199.
 • Hansen, I. (2018). Operasjonspasientens psykososiale behov. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 4, s.99-130
 • Leonardsen, A-C., Johansen, R. (2014). Smitteforebyggende tiltak peroperativt. Tilgjengelig online; http://sykepleien.no/forskning/2014/12/smitteforebyggende-tiltak-preoperativt
 • Martinsen, K. (2018). Operasjonssykepleieren og den sårbare pasientenI Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 5, s.130-147.
 • Phitayakorn, R, Minehart, RD, Hemingway, MW, Pian-Smith, MCM og Petrusa, E. (2015). The relationship between intraoperative teamwork and management skills in patient care. Surgery, Vol.158, no.5, s.1434-1440
 • Rall, M. og Dieckmann, P. (2005). Crisis Resource Management to Improve Patient Safety. ESA, Vienna, Austria
 • Rasmussen, G., Wangen, M.G., Torjuul, K. (2015). Ikke-tekniske ferdigheter i utøvelsen av operasjonssykepleie. I: Nordisk Sygepleieforskning. 5, (4). 397-410
 • Rothrock, Jane C. (2018). Alexander`s Care of the Patient in Surgery. 16th ed. St.Louis, Missouri: Mosby Elsevier, kap. 1, kap. 3, kap. 4, kap. 7, kap.8 s.222-230, kap. 11, kap. 12, kap. 13, kap. 14, kap. 15, kap. 16, kap 17
 • Schøyen, R. (2011). Mikroorganismer og sykdom (9. utg.). Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 5, 6, 7, s. 90-118, kap. 10, s.173-209, kap. 16, s.389-401, kap. 18, s.423-444
 • Welch, MB. (2017). Patient positioning for surgery and anesthesia in adults. UpToDate. Wolters Kluwer
 • Weldon, S.M., Korkiakangas, T., Bezemer, J. og Kneebone, R. (2013). Communication in the operating theatre. British Journal of Surgery, 100: pp 1677-1688

Ressurs litteratur:

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SYP-3131