høst 2018
SYP-3132 Kliniske praksisstudier 1 - Operasjonssykepleie - 15 stp

Sist endret: 18.02.2019

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie, studieretning i operasjonssykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Under veiledet praksis utvikler studenten sin kompetanse med en kunnskapsbasert tilnærming innenfor operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområde. Studentens fokus i første semester er grunnleggende operasjonssykepleie hvor studentens deltakelse avhenger av pasientens og oppgavens kompleksitet. Studenten skal gjennom praksisperioden få en grunnleggende forståelse for og erfaring med operasjonsavdelingens organisering og funksjon, operasjonspasientens forløp og utøvelse av operasjonssykepleie. Emnet omhandler:

 • Studenten skal anvende sine kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere operasjonssykepleien
 • Koordinerende- og sterilt utøvende funksjon
 • Teamarbeid, kommunikasjon og samarbeid med operasjonspasienten
 • Leiring av pasient
 • Klargjøring av operasjonsstue, medisinskteknisk utstyr og instrumenter
 • Kirurgisk operasjonsforløp; åpning, gjennomføring og avslutning Infeksjonsforebygging og aseptisk teknikk


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • har avansert kunnskap om fagområdets uttrykksformer og kan formidle egen fagforståelse ved bruk av logg og i faglige diskusjoner
 • har inngående kunnskap om gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer som ivaretar pasientsikkerheten
 • har inngående kunnskap om organismens forsvar mot infeksjoner og kan vurdere den enkelte pasients immunforsvar
 • har spesialisert kunnskap om hygiene og infeksjonsforebyggende arbeid på operasjonsavdeling
 • har inngående kunnskap om aktuelle komplikasjoner i forbindelse med kirurgiske undersøkelser og behandling
 • har spesialisert kunnskap om bruk av standard medisinskteknisk utstyr
 • har inngående kunnskap om hjerte/lungeredning (HLR) til barn og voksne

Ferdigheter

 • kan under veiledning leire pasient i enkle kirurgiske leier (ulike ryggleier) og forebygge hypotermi, nerve-, kar-, ledd- og trykkskader
 • kan under veiledning dekke opp instrumenter til kirurgisk behandling og utøve steril assistanse
 • mestrer ivaretakelse av hygiene etter infeksjonsforebyggende prinsipper i daglig virke ved operasjonsavdelinga og aseptisk teknikk i det sterile felt og under steril assistanse
 • mestrer kirurgisk håndvask, steril påkledning av frakk og hansker, samt desinfisering og avdekking av firkantfelt
 • kan anvende standard instrumenter og medisinskteknisk utstyr forsvarlig overfor pasient ved sikker kontroll, bruk, rengjøring og desinfeksjon
 • kan anvende faglitteratur, forskning og erfaringskunnskap i muntlig/skriftlig refleksjon over praksis
 • har bestått HLR-test på baby og voksen på Skill-Station.

 Generell kompetanse

 • viser gjennom samhandling og kommunikasjon med pasient respekt for pasientens og pårørendes sårbarhet, integritet og autonomi
 • utøver operasjonssykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer, gjeldende lover og forskrifter, herunder elektronisk dokumentasjon
 • kan under veiledning planlegge og klargjøre til ulike operasjoner som koordinerende og sterilt utøvende operasjonssykepleier
 • kan anvende kunnskap om hygiene og infeksjonsforebygging på operasjonsavdeling i ulike pasientsituasjoner
 • oppsøker relevante læresituasjoner, tar initiativ til veiledning og viser evne til å reflektere over egen faglige og personlige kompetanse
 • anvender en kunnskapsbasert tilnærming i praksis


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, e-læring, ferdighetstrening, simulering, læringslogg, veiledningsforum og selvstudium

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få sluttvurdering i emnet:

 • Individuell skriftlig oppgave med utgangspunkt i studentens læringslogg, 1000 ord (+/- 10 %). Studenten skal gi en presentasjon av en erfaring fra praksis og reflektere over sentrale momenter i erfaringen i forhold til spesialsykepleien. Det stilles krav til bruk av relevant forskning. Fortløpende læringslogg, innlevering på fronter til angitt tid.

Vurdering:

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Arbeidskrav og krav om tilstedeværelse må være godkjent. Ved vurdering av praksis benyttes karakterskalaen bestått og ikke bestått.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


Pensum

Anbefalt litteratur

 • Adedeji, R., Oragui, E., Khan, W., & Maruthainar, N. (2010). The importance of correct patient positioning in theatres and implications of mal-positioning. Journal of Perioperative Practice, 20(4), 143-147.
 • Al - Benna, S. (2010). Needlestick and sharps injuries among theatre care professionals. Journal of Perioperative Practice, ss. 440 - 444.
 • Ball, K. (2010). Surgical Smoke Evacuation Guidelines: Compliance among Perioperative Nurses. AORN Journal, 92(2), 1-23.
 • Blomberg A, Bisholt B, Nilsson J, Lindwall L. (2015). Making the invisible visible--operating theatre nurses' perceptions of caring in perioperative practice. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 29(2), 361-8.
 • Brito Poveda, Vanessa; Clark, Alexander M; Galvão, Cristina M. (2013) A systematic review on the effectiveness of prewarming to prevent perioperative hypothermia. Journal of Clinical Nursing. Vol. 22 Issue 7/8, p906-918
 • Carney, B. T., West, P., Neily, J., Mills, P. D., & Bagian, J. P. (2010). Differences in nurse and surgeon perceptions of teamwork: implications for use of a briefing checklist in the OR. AORN Journal, 91(6), 722-729.
 • Christensen, BR (2018). Dokumentasjon av operasjonssykepleie. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 2, s.62-81.
 • Cohoon, Barbara (2011) Causes of near misses: Perceptions of perioperative nurses. AORN journal; 93 (5): 551-565.
 • Cutter J, Jordan S. Inter-professional differences in compliance with standard precautions in operating theatres: A multi-site, mixed methods study. Int Journ of Nurs Studies 2012;49:953¿68.
 • Eide, PH. 2018. Håndlag i operasjonssykepleien. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 7, s. 164-178
 • Eide, PH. (2018). Steril assistanse. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 16, s.380-381
 • Eide, PH. (2018). Akutte sår, bandasjering og gipsing. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 20, s.431-445
 • Eide, PH. (2018). Traumatisk og atraumatisk operasjonsteknikk. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 16, s.382-385
 • Eide, PH. (2018). Sug. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg. kap. 24, s.473-476.
 • Eide, PH og Størksen, E. (2018). Suturlære. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap.19, s.412-430
 • Elliot, S., Parker, S., Mills, J., Meeusen, L., Frana, T., Anderson, M., Storsveen, A. & White, A. (2015). STOP: Can We Minimize OR Traffic? AORN Journal Vol. 102(4), 409.e1-409.e7
 • Fore, A.M. & Sculli, G.L. (2013). A concept analysis of situational awareness in nursing. Journal of Advanced Nursing, 69 (12), pp 2613-2621. Doi: 10.1111/jan.12130
 • FORD, D. A. 2014. Implementing AORN Recommended Practices for Sharps Safety. Association of Operating Room Nurses. AORN Journal, 99, 106-20.
 • Freitas, P. S., Silveira, R. C. D. C. P., Clark, A. M., & Galvão, C. M. (2016). Surgical count process for prevention of retained surgical items: an integrative review. Journal of clinical nursing, 25(13-14), 1835-1847.
 • Hansen, I (2018). Forebygging av trombose. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 15, s.354-359.
 • Hansen, I, Andersen, BM og Loraas, L-M. (2018). Hygiene og infeksjonsforebygging. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 12, s.233-307.
 • Hansen, I og Brekken, RS (2018). Leiring av pasienten på operasjonsbordet. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 14, s. 320-354.
 • Hommelstad, J., Sandersen, V.-A., Hausken, J., Haugan, B. & Lingaas, E. (2015). Hypotermi perioperativt - forebygging og behandling Fagprosedyre, Kunnskapssenteret. http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/Hypotermi-perioperativt-forebygging-behandling#preparation
 • Igesund, U og Eide, PH. 2018. Oppdekking av instrumenter på assistanse- og instrumentbord. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 16, s.375-380
 • Kim, Y. G., Jeong, I. S., & Park, S. M. (2015). Sharps injury prevention guidance among health care professionals: A comparison between self-reported and observed compliance. American Journal of Infection Control, Vol.43(9), 977-982.
 • Maqbail, M. (2014). Using double gloves in surgical procedures: a literature review. British Journal of Nursing, vol 23, issue 21, https://doi.org/10.12968/bjon.2014.23.21.1116
 • Oksavik, WS (2018). Samarbeid i team. I Dåvøy, GM, Eide, PH, Hansen, I (red) Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2.utg., kap. 10, 203-219
 • Parantainen A, Verbeek JH, Lavoie MC, Pahwa M. Blunt versus sharp sutur eneedles for preventing percutaneous exposure in surgical staff. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011.
 • Sandelin, A. og Gustafsson, B.Å. (2015). Operating theatre nurses¿ experiences of teamwork for safe surgery. Nordic Journal of Nursing Research, 0(0) 1¿7, DOI: 10.1177
 • Silva, P. 2014. The right skin preparation technique: a literature review. Journal of Perioperative Practice, 24(12), 283-285.
 • Spruce, L. 2017. Back to basics: Sterile technique. AORN journal, vol.105, no.5, s. 479-485
 • Sørensen, E., Kusk, K., & Grønkjær, M. (2015). Operating room nurses` positioning of anesthetized surgical patients. Journal of Clinical Nursing. Vol.25(5-6), p.690-698
 • Van Wicklin SA. 2017 Guideline for positioning the patient. I: 2017 Guidelines for Perioperative Practice. Denver (CO). AORN
 • Vincent M, Edwards P. (2016) Disposable surgical face masks for preventing surgical wound infection in clean surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD002929. DOI: 10.1002/14651858.CD002929.pub3

Ressurslitteratur:

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYP-3132