høst 2018
SYP-3141 Kreftsykepleie 1 - Sykdom og behandling - 10 stp

Sist endret: 14.02.2019

Emnetype

Emnet er obligatorisk i master i sykepleie, studieretning kreftsykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på grunnleggende forståelse for det som er kreftsykepleiefagets ansvars- og funksjonsområde. Utgangspunktet for kreftsykepleien er et helhetlig menneskesyn der pasientens opplevelse og mestring av sykdom og behandling er sentral. I emnet skal studentene tilegne seg spesifikk og avansert kunnskap innen kreftsykepleie og utvikle sin faglige vurderingsevne.

 • Generell onkologi, diagnostikk, sykdomslære, forebygging og behandling.
 • Kreftsykepleie: Omsorg, behandling og symptomlindring.
 • Etiske vurderinger i kreftsykepleie.
 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og alvorlig sykdom.
 • Pasient- og pårørendeerfaringer.
 • Kommunikasjon, krise og mestring.
 • Farmakologi og medikamenthåndtering.
 • Mikrobiologi og hygiene.
 • Klinisk ernæring.
 • Behandlingsforløp
 • Medisinskteknisk utstyr (MTU).


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Inngående kunnskap om karsinogenese og tumorbiologi. 
 • Avansert kunnskap om årsaker til og symptomer ved kreftsykdom, de ulike kreftsykdommer, forebygging, diagnostisering, behandling og oppfølging.
 • Avansert kunnskap om bivirkninger ved sykdom og behandling, samt redegjøre for og begrunne tiltak (smerte, kvalme, aplasi, allergisk reaksjon, anafylaksi, stråleskader, akutt- onkologi og ernæringsproblematikk mm).
 • Inngående kunnskap i farmakologi; medikamentell kreftbehandling og andre relevante medikamenter som benyttes i kreftbehandlingen.
 • Inngående kunnskap om strålebehandling og strålebiologi.
 • Avansert kunnskap om hygieniske forhåndsregler knyttet til cytostatika- og strålebehandling
 • Avansert kunnskap om infeksjon- og smitteforebygging.
 • Bred kunnskap om opplevelse, reaksjon og mestring av akutt og kritisk sykdom samt sorg og kriseforståelse.
 • Avansert kunnskap i kreftsykepleie knyttet til behandling, forebygging av bivirkninger og oppfølging av pasienter i et behandlingsforløp. 

Ferdighet

 • Kan redegjøre for ulike perspektiv på alvorlig og livstruende sykdom, mestring av sykdom og ny livssituasjon. Analysere og redegjøre for pasient og pårørendes behov for trygghet og omsorg.  
 • Kan eksemplifisere, analysere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til kreftsykdom og behandling.
 • Mestrer medikamentregning og innehar kunnskap i farmakologi slik at slik at medikamenter blir håndtert og administrert på en pasientsikker måte.
 • Kan dokumentere bestått HHLR-test på baby og voksen på SkillStation.

 

Generell

 • Kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Kan anvende og formidle sine kunnskaper og ferdigheter selvstendig.
 • Kan formidle selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, gruppearbeid, seminar, og selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få adgang til eksamen:

 • Individuell skriftlig test i medikamentregning.
 • Individuell skriftlig test i naturvitenskapelige og medisinske emner. 

Eksamen:

Individuell muntlig skoleeksamen på 60 minutter. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått

Ved ikke-bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen


Timeplan


Pensum

Anbefalt litteratur for SYP-3141 og SYP-3142
 • Aase, K. (2018). Pasientsikkerhet : teori og praksis (3. utg. ed.). Oslo: Universitetsforl.
 • Alsvåg, H. (1993). Det gode blikket og de gode hendene. In K. Martinsen, H. Alvsvåg, & I. O. Torsteinson (Eds.), Den omtenksomme sykepleier : artikkelsamling i forbindelse med at Diakonissehjemmets sykepleierhøgskole Haraldsplass er 75 år i mai 1993 (pp. 111-129). Oslo: Tano.
 • Bakker, D., Strickland, J., MacDonald, C., Butler, L., Fitch, M., Olson, K., & Cummings, G. (2013). The Context of Oncology Nursing Practice: An Integrative Review. Cancer Nursing, 36(1), 72-88.
 • Benner, P., Hooper-Kyriakidis, P., & Stannard, D. (2011). Clinical wisdom and interventions in acute and critical care : a thinking-in-action approach (2nd. ed. ed.). New York: Springer Publ.
 • Bie, K. (2010). Refleksjonshåndboken : for bedre læring (2. ed.). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Bjørk, I. T., & Solhaug, M. (2008). Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie : en ressursbok. Oslo: Akribe.
 • Boge, J., & Martinsen, K. (2006). Kritiske kommentarer til evidensbasert undervisning og praksis. Vård i Norden, 26(2), 32-35.
 • Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Dahl, O., Lehne, G., Christoffersen, T., & Universitetet i Oslo Farmakologisk, i. (2016). Medikamentell kreftbehandling : Cytostatikaboken. In.
 • Davidsen-Nielsen, M., & Smith, A.-M. (1997). Blant løver : å leve med en livstruende sykdom. Oslo: Tano Aschehoug.
 • Dysthe, O., Hoel, T. L., & Hertzberg, F. (2010). Skrive for å lære : skriving i høyere utdanning (2. ed.). Oslo: Abstrakt.
 • Eide, H., Eide, T., Keeping, D., & Eide, E. (2017). Kommunikasjon i relasjoner : personorientering, samhandling, etikk (3. utg. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Elstad, I. (2014). Sjukepleietenking. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Ervik, B., & Asplund, K. (2012). Dealing with a troublesome body: A qualitative interview study of men¿s experiences living with prostate cancer treated with endocrine therapy. European Journal of Oncology Nursing, 16(2), 103-108. doi:10.1016/j.ejon.2011.04.005
 • Ervik, B., Nordøy, T., & Asplund, K. (2013). In the middle and on the sideline: the experience of spouses of men with prostate cancer. Cancer Nursing, 36(3), E7. doi:10.1097/NCC.0b013e31824fe1ef
 • Ervik, B., & Universitetet i, T. (2002). Å lengte etter hverdagen : om opplevelsen av å få brystkreft og veien tilbake til hverdagen. In. Tromsø: B. Ervik.
 • Fagerjord, B. (2018). Pedagogisk opplegg gir kreftsykepleiere bedre kompetanse om ernæring. Kreftsykepleien, 1(2018).
 • Fagerland, T. (2005). Å tenke skriftlig over fortellinger fra praksis. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 1(1),
 • Falk, B., & Smith, A.-M. (1999). Å være der du er : samtaler med kriserammede. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Felder, B. (2004). Hope and Coping in Patients With Cancer Diagnoses. Cancer Nursing, 27(4), 320-324.
 • Fonn, M. (2013). Kreftens herjinger : dokumentar: Brystkreft. Tidsskriftet sykepleien, 101(12), 22-35
 • Foss, B., & W¿¿, H. (2017). Kjemi, biokjemi og cellebiologi : en innføring. Bergen: Fagbokforl.
 • Fugelli, P. (2010). Døden, skal vi danse? Oslo: Universitetsforlaget.
 • Helseth, S., & Ulfsæt, N. (2005). Parenting experiences during cancer. Journal of Advanced Nursing, 52(1), 38-46. doi:10.1111/j.1365-2648.2005.03562.x
 • Iranmanesh, S., Axelsson, K., Sävenstedt, S., & Häggström, T. (2009). A caring relationship with people who have cancer. Journal of Advanced Nursing, 65(6), 1300-1308. doi:10.1111/j.1365-2648.2009.04992.x
 • Kompetansesenteret for lindrende behandling i region nord. (2012). Håndbok i lindrende behandling. Tromsø: Universitetssykehuset Nord-Norge.
 • Kvande, M., Delmar, C., Lykkeslet, E., & Storli, S. L. (2015). Foresight and awareness of incipient changes in a patient¿ clinical conditions ¿ Perspectives of intensive care nurses. Intensive & Critical Care Nursing, 31(5), 261-268. doi:10.1016/j.iccn.2015.06.002
 • Kvangarsnes, M. (2006). Nattkaffi som medisin. Samhandling og kommunikasjon mellom pasient og sjukepleier ved kritisk sjukdom. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 3(1), ?
 • Kvåle, K. (2006). Den omsorgsfulle sykepleier - slik pasienter ser det. Vård i Norden, 26(1), 15-19.
 • Lykkeslet, E. (2005). Kunnskap i sykepleie. Tidsskriftet sykepleien, 93(5), 66-67
 • Medical, L., resuscitasjonsråd, N., & førstehjelpsråd, N. (2016). HLR for helsepersonell. In (1. utg. ed.). Stavanger: Lærdal Medical.
 • Molnes, S. I., & Brenne, I. K. (2013). Simulering gir bedre ferdigheter i kreftsykepleie. Tidsskrift for kreftsykepleiere, 29(2), 10-14.
 • Naeim, A., Dy, S. M., Lorenz, K. A., Sanati, H., Walling, A., & Asch, S. M. (2008). Evidence-based recommendations for cancer nausea and vomiting. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 26(23), 3903-3910. doi:10.1200/JCO.2007.15.9533
 • Nortvedt, P., & Nortvedt, F. (2018). Smerte - fenomen og etikk. Oslo: Gyldendal.
 • Radina, M. E., Ginter, A., Brandt, J., Swaney, J., & Longo, D. (2011). Breast Cancer Patients' Use of Health Information in Decision Making and Coping. Cancer Nursing, 34(5), E1-E12.
 • Reinertsen, H., & Notevarp, J. O. (2010). Legemiddelregning (4. ed.). Bergen: Fagbokforlaget.
 • Reitan, A. M., & Schjølberg, T. K. (2017). Kreftsykepleie : pasient, utfordring, handling (4. ed.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Roaldsen, B. L., Sørlie, T., & Lorem, G. F. (2015). Cancer survivors' experiences of humour while navigating through challenging landscapes - a socio-narrative approach. Scandinavian Journal of Caring Sciences. doi:10.1111/scs.12203
 • Røgenes, G. K., Moen, A., & Grov, E. K. (2013). Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen. Klinisk Sygepleje, Vol.31 (01), pp.64-77
 • Schlichting, E., & Wist, E. (2018). Kreftsykdommer : en basisbok for helsepersonell (5. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Schøyen, R., & Josephsen, J. O. (2011). Mikroorganismer og sykdom : lærebok i mikrobiologi og infeksjonssykdommer for helsepersonell (9. utg. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Slettebø, Å., & Nortvedt, P. (2006). Etikk for helsefagene. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Thomas, B., & Bishop, J. (2013). Manual of Dietetic Practice. Somerset: Somerset, NJ, USA: John Wiley & Sons.
 • Thomas, B. B., J. (2009). Cancer (kpt. 4.37), Clean diets for immunocompromised patients (kpt. 4.38), Palliative care and terminal illnes (kpt. 4.39)
 • In Manual of dietetic practise (4 ed.). Blackwell publishing Garamound Kent
 • Thoresen, L. (2012). Nutrition Care in Cancer Patients: Nutrition assessment: diagnostic criteria and theassociation to survival and health-related quality of life in patients with advanced colorectal carcinoma. In: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin.
 • Travelbee, J. (2001). Mellommenneskelige forhold i sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Tveiten, S. (2013). Veiledning : mer enn ord (4. ed.). Bergen: Fagbokforlaget.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SYP-3141