høst 2018

SYP-3142 Kreftsykepleie praksis 1 Sykdom og behandling - 15 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk i master i sykepleie, studieretning kreftsykepleie.

Innhold

I veiledet praksis utvikler studenten sin kompetanse innenfor kreftsykepleierens ansvars- og funksjonsområde med fokus på å ivareta omsorg for kreftpasienter og deres pårørende, samt delta i behandlingen. Studenten skal anvende sine kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å planlegge og gjennomføre kreftsykepleie til pasient og pårørende.

 • Integrere ulike kunnskapsformer i kreftsykepleien.
 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og kritisk sykdom hos pasient og pårørende.
 • Behandlingsformer; medikamentell kreftbehandling og strålebehandling.
 • Etiske vurderinger i kreftsykepleie.
 • Kommunikasjon og veiledning av pasienter og pårørende.
 • Smerte- og symptomlindring
 • Klinisk ernæring.
 • Medikamentregning og medikamenthåndtering.
 • Kunnskap og anvendelse av medisinsk teknisk utstyr.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kunne anvende avansert kunnskap i kreftsykepleie og andre relevante fagområder i møte med den enkelte pasient, pårørende og kollegaer.

Ferdighet

 • Kan arbeide selvstendig og vise respekt i møte med pasienter og pårørende i krise.
 • Kan kommunisere, samhandle og ivareta pasienter og pårørende slik at deres integritet og autonomi ivaretas.
 • Kan identifisere og analysere pasientens behov for kreftsykepleie, og i samråd med veileder iverksette relevante tiltak.
 • Kan synliggjøre og vurdere egen kunnskap, bruke relevante metoder, begrunne egne handlinger og trekke inn kvalifisert personell ved behov, samt viser teamkompetanse.
 • Kan selvstendig informere om og administrere medikamentell kreftbehandling, identifisere potensielle bivirkninger og iverksette relevante tiltak.
 • Kan selvstendig informere om strålebehandling, forebygge potensielle bivirkninger og iverksette relevante tiltak.
 • Kan anvende relevante prosedyrer og mestre bruk av medisinsk teknisk utstyr (sentralvenøse kateter, transfusjoner, smertepumpe, infusjonspumpe, anafylaksi, hjertestans mm).
 • Kan vurdere pasienters ernæringsstatus i behandlingsperioden og iverksette nødvendige tiltak.
 • Kjenner til og kan anvende ulike typer kartleggingsskjema (ESAS, Herths håpsindeks, PLISSIT- modellen, skjema for ernæringsscreening og kartlegging mm)
 • Kan identifisere og ivareta pasients behov i et langsgående behandlingsforløp.
 • Kan samarbeide i team og veilede kollegaer og medstudenter.
 • Kan identifisere og analysere etiske utfordringer i klinisk praksis. 
 • Kan synliggjøre kunnskap i farmakologi (inkludert virkninger og bivirkninger) og medikamentregning slik at medikamenter blir håndtert og administrert på en ansvarsfull og pasientsikker måte.

Generell kompetanse

 • Kan anvende avansert kunnskap og ferdigheter, og vise selvstendighet i utøvelse av kreftsykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer og gjeldene lover og forskrifter.
 • Kan kommunisere, begrunne og dokumentere kreftsykepleie (inkluderer å bruke behandlingsplan i elektronisk pasientjournal).
 • Kan anvende kunnskap og mestre ivaretakelse av hygiene knyttet til cytostatika, strålebehandling samt infeksjonsforebyggende prinsipper i daglig virke ved behandlingsenheten og i pasientens hjem.
 • Kan anvende og ta faglige avgjørelser basert på fag- og forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i gitte situasjonen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening, læringslogg, veiledningsforum, selvstudium og evt. simulering.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få sluttvurdering i emnet:

 • Individuell skriftlig oppgave med utgangspunkt i kliniske praksisstudier, 1000 ord (+/- 10 %).  Studenten skal gi en presentasjon av en erfaring fra praksis og reflektere over sentrale momenter i erfaringen i forhold til spesialsykepleien. Det stilles krav til bruk av relevant forskning. 

Vurdering:

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra om tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Arbeidskrav og krav om tilstedeværelse må være godkjent. Ved vurdering av praksis benyttes karakterskalaen bestått og ikke bestått.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.

Timeplan

Pensum

Anbefalt litteratur for SYP-3141 og SYP-3142

 • Aase, K. (2018). Pasientsikkerhet : teori og praksis (3. utg. ed.). Oslo: Universitetsforl.
 • Alsvåg, H. (1993). Det gode blikket og de gode hendene. In K. Martinsen, H. Alvsvåg, & I. O. Torsteinson (Eds.), Den omtenksomme sykepleier : artikkelsamling i forbindelse med at Diakonissehjemmets sykepleierhøgskole Haraldsplass er 75 år i mai 1993 (pp. 111-129). Oslo: Tano.
 • Bakker, D., Strickland, J., MacDonald, C., Butler, L., Fitch, M., Olson, K., & Cummings, G. (2013). The Context of Oncology Nursing Practice: An Integrative Review. Cancer Nursing, 36(1), 72-88.
 • Benner, P., Hooper-Kyriakidis, P., & Stannard, D. (2011). Clinical wisdom and interventions in acute and critical care : a thinking-in-action approach (2nd. ed. ed.). New York: Springer Publ.
 • Bie, K. (2010). Refleksjonshåndboken : for bedre læring (2. ed.). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Bjørk, I. T., & Solhaug, M. (2008). Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie : en ressursbok. Oslo: Akribe.
 • Boge, J., & Martinsen, K. (2006). Kritiske kommentarer til evidensbasert undervisning og praksis. Vård i Norden, 26(2), 32-35.
 • Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Dahl, O., Lehne, G., Christoffersen, T., & Universitetet i Oslo Farmakologisk, i. (2016). Medikamentell kreftbehandling : Cytostatikaboken. In.
 • Davidsen-Nielsen, M., & Smith, A.-M. (1997). Blant løver : å leve med en livstruende sykdom. Oslo: Tano Aschehoug.
 • Dysthe, O., Hoel, T. L., & Hertzberg, F. (2010). Skrive for å lære : skriving i høyere utdanning (2. ed.). Oslo: Abstrakt.
 • Eide, H., Eide, T., Keeping, D., & Eide, E. (2017). Kommunikasjon i relasjoner : personorientering, samhandling, etikk (3. utg. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Elstad, I. (2014). Sjukepleietenking. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Ervik, B., & Asplund, K. (2012). Dealing with a troublesome body: A qualitative interview study of men¿s experiences living with prostate cancer treated with endocrine therapy. European Journal of Oncology Nursing, 16(2), 103-108. doi:10.1016/j.ejon.2011.04.005
 • Ervik, B., Nordøy, T., & Asplund, K. (2013). In the middle and on the sideline: the experience of spouses of men with prostate cancer. Cancer Nursing, 36(3), E7. doi:10.1097/NCC.0b013e31824fe1ef
 • Ervik, B., & Universitetet i, T. (2002). Å lengte etter hverdagen : om opplevelsen av å få brystkreft og veien tilbake til hverdagen. In. Tromsø: B. Ervik.
 • Fagerjord, B. (2018). Pedagogisk opplegg gir kreftsykepleiere bedre kompetanse om ernæring. Kreftsykepleien, 1(2018).
 • Fagerland, T. (2005). Å tenke skriftlig over fortellinger fra praksis. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 1(1),
 • Falk, B., & Smith, A.-M. (1999). Å være der du er : samtaler med kriserammede. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Felder, B. (2004). Hope and Coping in Patients With Cancer Diagnoses. Cancer Nursing, 27(4), 320-324.
 • Fonn, M. (2013). Kreftens herjinger : dokumentar: Brystkreft. Tidsskriftet sykepleien, 101(12), 22-35
 • Foss, B., & W¿¿, H. (2017). Kjemi, biokjemi og cellebiologi : en innføring. Bergen: Fagbokforl.
 • Fugelli, P. (2010). Døden, skal vi danse? Oslo: Universitetsforlaget.
 • Helseth, S., & Ulfsæt, N. (2005). Parenting experiences during cancer. Journal of Advanced Nursing, 52(1), 38-46. doi:10.1111/j.1365-2648.2005.03562.x
 • Iranmanesh, S., Axelsson, K., Sävenstedt, S., & Häggström, T. (2009). A caring relationship with people who have cancer. Journal of Advanced Nursing, 65(6), 1300-1308. doi:10.1111/j.1365-2648.2009.04992.x
 • Kompetansesenteret for lindrende behandling i region nord. (2012). Håndbok i lindrende behandling. Tromsø: Universitetssykehuset Nord-Norge.
 • Kvande, M., Delmar, C., Lykkeslet, E., & Storli, S. L. (2015). Foresight and awareness of incipient changes in a patient¿ clinical conditions ¿ Perspectives of intensive care nurses. Intensive & Critical Care Nursing, 31(5), 261-268. doi:10.1016/j.iccn.2015.06.002
 • Kvangarsnes, M. (2006). Nattkaffi som medisin. Samhandling og kommunikasjon mellom pasient og sjukepleier ved kritisk sjukdom. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 3(1), ?
 • Kvåle, K. (2006). Den omsorgsfulle sykepleier - slik pasienter ser det. Vård i Norden, 26(1), 15-19.
 • Lykkeslet, E. (2005). Kunnskap i sykepleie. Tidsskriftet sykepleien, 93(5), 66-67
 • Medical, L., resuscitasjonsråd, N., & førstehjelpsråd, N. (2016). HLR for helsepersonell. In (1. utg. ed.). Stavanger: Lærdal Medical.
 • Molnes, S. I., & Brenne, I. K. (2013). Simulering gir bedre ferdigheter i kreftsykepleie. Tidsskrift for kreftsykepleiere, 29(2), 10-14.
 • Naeim, A., Dy, S. M., Lorenz, K. A., Sanati, H., Walling, A., & Asch, S. M. (2008). Evidence-based recommendations for cancer nausea and vomiting. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 26(23), 3903-3910. doi:10.1200/JCO.2007.15.9533
 • Nortvedt, P., & Nortvedt, F. (2018). Smerte - fenomen og etikk. Oslo: Gyldendal.
 • Radina, M. E., Ginter, A., Brandt, J., Swaney, J., & Longo, D. (2011). Breast Cancer Patients' Use of Health Information in Decision Making and Coping. Cancer Nursing, 34(5), E1-E12.
 • Reinertsen, H., & Notevarp, J. O. (2010). Legemiddelregning (4. ed.). Bergen: Fagbokforlaget.
 • Reitan, A. M., & Schjølberg, T. K. (2017). Kreftsykepleie : pasient, utfordring, handling (4. ed.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Roaldsen, B. L., Sørlie, T., & Lorem, G. F. (2015). Cancer survivors' experiences of humour while navigating through challenging landscapes - a socio-narrative approach. Scandinavian Journal of Caring Sciences. doi:10.1111/scs.12203
 • Røgenes, G. K., Moen, A., & Grov, E. K. (2013). Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen. Klinisk Sygepleje, Vol.31 (01), pp.64-77
 • Schlichting, E., & Wist, E. (2018). Kreftsykdommer : en basisbok for helsepersonell (5. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Schøyen, R., & Josephsen, J. O. (2011). Mikroorganismer og sykdom : lærebok i mikrobiologi og infeksjonssykdommer for helsepersonell (9. utg. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Slettebø, Å., & Nortvedt, P. (2006). Etikk for helsefagene. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Thomas, B., & Bishop, J. (2013). Manual of Dietetic Practice. Somerset: Somerset, NJ, USA: John Wiley & Sons.
 • Thomas, B. B., J. (2009). Cancer (kpt. 4.37), Clean diets for immunocompromised patients (kpt. 4.38), Palliative care and terminal illnes (kpt. 4.39)
 • In Manual of dietetic practise (4 ed.). Blackwell publishing Garamound Kent
 • Thoresen, L. (2012). Nutrition Care in Cancer Patients: Nutrition assessment: diagnostic criteria and theassociation to survival and health-related quality of life in patients with advanced colorectal carcinoma. In: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin.
 • Travelbee, J. (2001). Mellommenneskelige forhold i sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.

Tveiten, S. (2013). Veiledning : mer enn ord (4. ed.). Bergen: Fagbokforlaget.