høst 2018
SYP-3101 Anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområde 1 - 5 stp

Sist endret: 18.02.2019

Emnetype

Emnet er obligatorisk ved Master i sykepleie, studieretning anestesisykepleie, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på grunnleggende forståelse for det som er anestesisykepleiefagets kjerneområde, og omhandler:

 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom
 • Etiske vurderinger i anestesisykepleie
 • Fysiologi og patofysiologi
 • Farmakologi
 • Mikrobiologi
 • Anestesiologi
 • Medisinsk tekniske utstyr (MTU)


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Har bred kunnskap om ulike anestesiteknikker og - former, herunder anestetika.
 • Har bred kunnskap om når de overstående ulike formene brukes. 
 • Har inngående kunnskap om farmakologi
 • Har avansert kunnskap om pasientens og pårørendes behov for trygghet og omsorg og hvordan det ivaretas i en anestesisykepleiefaglig sammenheng.

Ferdigheter

 • Kan redegjøre for og drøfte ulike perspektiver ved akutt og kritisk sykdom og for opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter, pårørende og personalet ved akutt og kritisk sykdom.
 • Mestrer medikamentregning og handterer/ administrerer medikamenter på en ansvarsfull og pasientsikker måte.
 • Kan redegjøre for hvordan preanestestiske data innhentes og anvendes for å planlegge og gjennomføre generell-, regional anestesi eller sedering med tanke på anestesiteknikk, medikamenter og luftveishandtering.
 • Kan gjøre rede for hvordan kliniske og monitorerte parametere får betydning for anestesisykepleien.
 • Kan eksemplifisere og drøfte etiske problemstillinger innenfor anestesisykepleien.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, gruppearbeid, seminarer, selvstudium.

Eksamen

Emnet har følgende arbeidskrav:

Individuell skriftlig test i medikamentregning. Testen må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen:

Individuell muntlig skoleeksamen på 45 minutter. Det gis bokstavkarakter fra A til F, der F er ikke-bestått.

Ved ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen.


Pensum

Anbefalt litteratur

Aktuelle bøker:

 • Aase, Karina (red) 2018) Pasientsikkerhet-Teori og praksis. 3. utgave. Oslo Universitetsforlaget.
 • Aitkenhead, Moppett and Thompson (editors) (2014) Smith & Aitkenhead's Textbook of Anaesthesia, 6th Ed. Published by Churchill LivingstoneISBN 978-0-7020-4192-1.
 • Benner P, Hooper Kyriakidis,P, Stannard, D. (2011) Clinical Wisdom and Interventions in Acute and Critical Care. New York: Springer Publishing Company, LCC
 • Bjørk, IT, Solhaug, M. (2008) Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie.
 • Butterworth, J.F, Mackey, D.C., Wasnick, J.D. (2013) Morgan & Mikhail`s Clinical Anesthesiology Lange Medical Books/McGraw-Hill
 • Hovind, I.L. (red) (2011) Anestesisykepleie Oslo, Akribe
 • Martinsen K (red) (1993). Den omtenksomme sykepleier. Tano
 • Reinertsen og Notevarp J.(2010) Legemiddelregning. Bergen: Fagbokforlaget, 4 utgave
 • Stubberud, DG.(red)(2013) Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Oslo Gyldendal Akademiske
 • Wifstad, Åge (2013) Helsefagenes etikk- en innføring. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215020778

Presisering av aktuelle bokkapitler + aktuelle artikler:

 • Aase, Karina (red) 2018) Pasientsikkerhet-Teori og praksis. Innledning, kap. 2 og 4.
 • ALNSF. Grunnlagsdokument for anestesisykepleiere. https://www.alnsf.no/alnsf/grunnlagsdokument
 • Alsvåg H. (1993). Det gode blikket og de gode hendene. I: Martinsen K (red). Den omtenksomme sykepleier. Tano
 • Benner P, Hooper Kyriakidis,P, Stannard, D (2011) Clinical Wisdom and Interventions in Acute and Critical Care, Kapittel 6: Providing comfort measures for the critically and acutely ill. New York: Springer Publishing Company, LCC
 • Butterworth,J.F, Mackey, DC, Wasnick, JD (2013)Morgan & Mikhail`s Clinical Anesthesiology. Fifth edition.
 • Lange Medical Books/McGraw-Hill. Kapittel 7-19 + 45.
 • Dihle A. (2011). 8. Smerte og smertelindring. I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Drageset S, Haugen AS. (2011). 16. Leiring av operasjonspasienten. I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Fanghol R, Valla A. (2011). 25. Barn I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Gran Bruun A M. (2011). 1. Anestesisykepleierens kompetanse. I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Hustad J. (2011). 3. Stress og mestring i rollen som anestesisykepleier. I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Lunde EM. (2011). 17. Smittevern I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Nortvedt P. (2011). 4. Etiske utfordringer. I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Næss T, Strand T. (2011). 11. Farmakologi ¿ forståelse og klinisk utøvelser. I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Næss T. (2011). 2. Læring i et stressfylt arbeidsmiljø. I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Næss T, Strand T. (2011). 12. Valg av anestesimetode. I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Reinertsen H, Notevarp JO (2010) Legemiddelregning. Fagbokforlaget, 4 utgave, kapittel 7,12 og13
 • Slettebø, Dag-Gunnar (red) (2013) Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Kap. 1-3 + 6
 • Valeberg BT. (2011). 9. Postoperativ kvalme og oppkast. I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Valeberg BT. (2011). 20. Preoperativ informasjon og vurdering. I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Valeberg BT. (2011). 21. Mottak av pasient. I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Valeberg BT. (2011). 22. Pasienter i generell anestesi. I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Valeberg BT. (2011). 23. Pasienter i regionalanestesi. I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Valeberg BT. (2011). 23. Rapport og overvåkning etter anestesi. I:Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2 utgave.
 • Valeberg BT. (2011). 19. Stress og mestring. I: Hovind, IL. (red.)(2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag, 2. utgave.
 • Østergaard, D., Dieckman, P., Lippert, A (2011) Simulation and CRM. Best practice &Research Clinical Anaesthesiology 25 (2011) 239-249

 

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SYP-3101