høst 2018

RUS-1314 Praktisk russisk og oversettelse - 10 stp

Sist endret: 26.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studieretning russisk og russlandstudier.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk for studieretning russisk og russlandstudier.

Emnet kan tas som enkeltemne.

9199- enkeltemne lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Emnet er et intensivt kurs over 7 uker i praktisk russisk organisert ved UiT. Emnet omfatter både skriftlige og muntlige øvelser.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

  • utvidet og befestet sine kunnskaper om grunnleggende grammatiske konstruksjoner i russisk
  • utvidet ordforrådet sitt relatert til ulike situasjoner

Ferdigheter

Studentene kan:

  • bruke russisk i praksis, skriftlig og muntlig
  • oversette tekster til russisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Formelt undervisningsspråk er norsk. Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som et 7-ukers intensivkurs ved UiT Norges arktiske universitet og omfatter forelesninger og praktiske øvelser, bl.a. i oversettelse til russisk og stilskriving på russisk.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Være til stede på minst 70% av undervisningen
  • Levere inn og få godkjent minst 70% av oversettelsesoppgavene (minst 5 av de 7 oversettelsene)
  • En lytteprøve må gjennomføres med godkjent resultat

Eksamen består av:

  • en skriftlig eksamen på 3 timer
  • en muntlig eksamen på ca. 20 minutter.

Den skriftlige prøven er en oversettelse av en ukjent norsk tekst på ca. 150 ord til russisk.

Muntlig eksamen omfatter:

a) lytte til ukjent russisk tekst og svare på spørsmål til teksten

b) lese russisk tekst og oversette teksten til norsk

c) samtale på russisk om emne fra pensum

Det gis en samlet karakter for emnet. Skriftlig teller 50% og muntlig 50%. Både skriftlig og muntlig eksamen må være bestått for at man skal bestå emnet som helhet.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 01.10.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Grammatikk: Erik Bach Nielsen, 2003, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿. Russisk grammatik, Gylendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København.

Oversettelse: Nesset, Tore og Anastasia Makarova, 2016, Ikke bare-bare: en liten bok om å oversette til russisk. Oslo: Novus.

Muntlig: S.I. Tsjernisjov, Poekhali! 2.2, Zlatoust.

Oversettelsesoppgaver og materiale som deles ut i timene er tilgjengelig i Canvas.Kontakt
Kristian Osnes Aambø HSL

Aambø, Kristian Osnes


Fungerende kontorsjef ISK
Telefon: +4777644333 kristian.o.aambo@uit.no

Tore Nesset

Nesset, Tore


Professor russisk språkvitenskap
Telefon: +4777645633 tore.nesset@uit.no

Bjørgve, Elena


Universitetslektor russisk språkvitenskap
Telefon: +4777644379 elena.bjorgve@uit.no