høst 2018

ITE1823 Driftsstyring og vedlikehold - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 9391 

Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikkeller IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk

Innhold

Driftsstyring: 5 studiepoeng. Bedriften i et makro-/mikroperspektiv. Etablering av produksjonsressurser. Logistikk.  Produksjonsforberedelse og produksjonsstyring. Planlegging og oppfølging. Vedlikehold og driftssikkerhet. Kontroll-metoder. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

Overflatebehandling/korrosjonsvern: 5 studiepoeng. Korrosjon og korrosjonsvern, overflatebehandling, forbehandlingsmetoder og rustgrader. Belegning, korrosjonsklasser, påføringsmetoder. Malingsfeil og skader, kvalitetskontroll, HMS. Økonomi og kostnadsberegninger. Bransjerelaterte lover og forskrifter.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1603 Fysikk/Kjemi, ITE1895 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper innenfor logistikk, prognoser, nettobehovsberegning og nettverksplanlegging. Studenten skal kunne søke relevant informasjon for disse typene arbeidsoppgaver. Studenten skal ha kunnskap om korrosjonstyper og korrosjonsvern, herunder spesielt sammenhengen materialtype ¿ korrosjonstype. Videre ha kunnskaper om betydning av konstruktiv utforming mht. korrosjon. Studenten skal også ha kunnskap om overflatebehandling, katodisk beskyttelse og andre typer korrosjonsvern. Studenten skal ha kjennskap til grunnleggende kontrollmetoder; herunder bl. a. NDT. (LU-M-K-1..5)

Ferdigheter:

Studenten skal kunne planlegge og styre produksjonen, og være i stand til å utføre logistikk, beregning av prognoser, nettobehov og nettverksplanlegginger. Studenten skal kunne vurdere og komme med forslag til løsninger for å unngå korrosjon på materialer; evt. forslag til forbedring der en skade allerede har skjedd. Studenten skal videre være i stand til å foreslå materialvalg, konstruktiv utforming, beskyttelsesmetoder etc. for å unngå/evt. redusere faren for korrosjon. Studenten skal kunne foreslå kontrollmetoder for å materialer og konstruksjoner.  (LU-M-F-1..5)

Generell kompetanse:

Studenten skal være i stand til å bruke kunnskapene sine til å komme med forslag til utforming, materialvalg etc. både på konstruksjonsstadiet og følge dette opp på produksjonsstadiet. Han skal kunne bruke ferdighetene sine til å være med på beregning av tilbud/anbud. Studenten skal kunne kommunisere med aktuelle parter, og ut fra dette foreslå et egnet lagersystem; vurdere prognoser som benyttes og vurdere tidsforløpet av et prosjekt gjennom å sette opp og studere nettverksplanleggingen. (LU-M-G-1..2)

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger.

Eksamen

Arbeiskrav:

Driftsstyring: 4 obligatoriske regneøvinger.

Korrosjon: 2 lab.øvinger + 1 prosjektoppgave.

Vurdering:

5 timers skriftlig skoleeksamen, som teller 100% av karakteren i emnet.

Det gis  bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig 04.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Driftsstyring: Rolstadås, Andersen og Schjølberg: Produksjons- og driftsteknikk. Korrosjon: P. K. Nielsen: Korrosjonshindrende overfladebehandling af stål; Nyt Teknisk Forlag, Danmark. Hin - komp.: Korrosjon (distribueres digitalt).

Støttelitteratur D. Kjernsmo/K. Kleven/J. Skeie: Overflatebehandling mot korrosjon. P. Møller: Overfladeteknologi, Nyt Teknisk Forlag, DK. E. Bardal: Korrosjon og korrosjonsvern. Jotun Malingshåndbok.