høst 2018

ITE1895 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 9391 for enkeltemner i ingeniørfag, campus

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PT

Innhold

Materiallære:  Typer av konstruksjonsmaterialer (metaller, glass og keramer, polymermaterialer, kompositter). Materialenes karakteristiske egenskaper (strekkfasthet og flytegrense, hardhet, sprøhet og duktilitet, siging, bruddtyper). Materialprøving (strekk, bøye, andre tester, destruktive og ikke-destruktive, korrosjon). Materialstruktur (metallgitter, krystaller og amorfe stoffer, defekter, dislokasjoner, diffusjon, fasediagram, polymerers struktur, fiber- og andre komposittformer). Laboratorie-observasjoner. Plastisk deformasjon, herdemekanismer, utdyping av fase- og strukturomvandlinger, størkning, brudd og utmatting. Introduksjon til systematisk materialvalg. Materialmodeller. Mer om korrosjon. Laboratoriearbeid.

Tilvirkningsteknikk:  Verkstedteknisk måleteknikk, støperiteknikk, plastiske bearbeidingsprosesser, oppdelende bearbeidingsprosesser, sammen føyende bearbeidingsprosesser, sponende bearbeidingsprosesser inkl. CNC-styring, spesielle bearbeidingsprosesser, tilvirkningsteknologi for plastprodukter og pulvermetallurgi. Laboratoriearbeid.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1600 Matematikk 1, IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk, IGR1603 Fysikk/Kjemi

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten skal:

 • ha kunnskap om de vesentligste egenskapene til de ulike materialgruppene basert på mekaniske hovedtrekk, strukturell oppbygning og kjemisk sammensetning.   
 • kunne løse materialvalgsproblemer som knytter seg til senere emner i studiet innenfor konstruksjon, produksjon og prosessutstyr, bl. a. i bachelor-oppgaven.
 • kunne bidra i utvikling av produkter og produksjonsutstyr der materialvalg er et sentralt tema. 
 • ha grunnleggende kunnskaper om verkstedteknisk måleteknikk, støperiteknikk, plastiske bearbeidingsprosesser, oppdelende bearbeidingsprosesser, sammen føyende bearbeidingsprosesser, sponende bearbeidingsprosesser inkl. CNC-styring, spesielle bearbeidingsprosesser, tilvirkningsteknologi for plastprodukter og pulvermetallurgi.
 • ha bred kunnskap om materialvalg og aktuelle bearbeidingsmetoder og fremstillingsmetoder. Kvalitetskontroll av resultat i forhold til oppgitt mål.
 • ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

          

Ferdigheter

Studenten skal:

 • foreslå aktuelle bearbeidingsmetoder/fremstillingsmetoder samt målemetoder i forbindelse med produksjon og modell-fremstilling. Studenten skal kunne lage produksjonsunderlag og dokumentasjon og evt. fremskaffe aktuelle prototyper innenfor metodene beskrevet i emnet.
 • kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne og reflektere over de valg som tas
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstillingen.

 

Generell kompetanse           

Studenten skal:

 • ha god forståelse og refleksjonsevne for de løsninger og beregningsresultater som fremkommer også i et miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske perspektiv
 • kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
 • kunne foreslå og utveksle synspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppe gjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
 • kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid

Eksamen

Materiallære:  3 større laboratorieøvinger m/rapporter skal være godkjent.

Tilvirkningsteknikk: 2-3 lab.øvinger m/rapporter skal være godkjent.

5 timers skriftlig skoleeksamen

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.  

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 14.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Materiallære:  W. F. Smith og J. Hashemi, McGraw-Hill: Foundations of Materials Science and Engineering. Edition 5 eller 4.

Andreassen: Tema i materiallære (elektronisk distribuert).       

Tilvirkningsteknikk:

R. G. Corneliussen, Fagbokforlaget: Tilvirkningsteknikk                             

Tema fra Måleteknikk og CNC-styring (elektronisk distribuert).

Støttelitteratur

Materiallære:            

Ashby og Jones: Engineering Materials I og II.                                  

Smallman: Physical metallurgy and advances materials.  

Tilvirkningsteknikk:

Hågenryd/Bjørklund/Lenner: Modern Produktionsteknik del 1 og 2; Liber Forlag.                                   Jarfors m/fl. : Tillverkningsteknologi; Studentlitteratur AB.