vår 2019

HIF-1110 Litteraturvitenskapelig teori - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Enmet kan tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap og bachelorgradsprogrammet i språk og litteratur, studieretning allmenn litteraturvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199  - enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet omfatter historisk poetikk og moderne litteraturteori. Det er en forutsetning at studentene har gode leseferdigheter i engelsk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

  • oversikt over litteraturteoriens historie fra antikken til i dag
  • spisset innsikt i humanistisk tenkning og dens utvikling
  • kunnskap om sentrale nåværende og historiske begrep i den litteraturteoretiske diskusjonen

Ferdigheter

Studenten kan:

  • reflektere over sentrale litteraturvitenskapelige problemstillinger
  • forstå komplekse kulturteoretiske tekster og være i stand til å bruke og kritisere forskjellige litteraturteorier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger og seminarer med høy grad av studentaktivitet i form av samarbeid mellom studenter og mellom studenter og lærer. Kurset krever stabil deltakelse fra studentene, inkludert jevnlige forberedte bidrag til undervisningen. Det vil bli gitt systematisk og historisk innføring i teorier om litteraturens vesen og væremåte. Det vil bli undervisningsfrie perioder (lese- og skriveuker) i løpet av semesteret beregna for selvstudium.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende to arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

  •  to skriftlige oppgaver som skal leveres til fastsatt dato i løpet av emnet.

Arbeidskravene evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest 2 uker før eksamen.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

  • 3 timers skoleeksamen

Vurderingsuttrykk: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.  

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 03.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ALI-1140 Litteraturvitenskapelig teori 10 stp


Kontakt
Anne Myklatun

Anne Myklatun


Studiekonsulent for nordisk, russisk, tysk og norsk for internasjonale studenter
Telefon: +4777620725 anne.u.myklatun@uit.no

Anniken-Greve

Greve, Anniken


Professor allmenn litteraturvitenskap
Telefon: +4777646195 anniken.greve@uit.no