Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SAM-2015 Samisk språkvitenskap - nordsamisk: Morfosyntaks og syntaks - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning samisk som morsmål.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet behandler morfosyntaks og syntaks, og har fokus på verbenes og verbavledningenes påvirkning på syntaks, bl.a. når det gjelder kausative, passive, og ikke-akkusative verb. I kurset behandles også verbenes argumentstruktur samt strukturen for hjelp- og hovedverb på et syntaktisk nivå. Videre behandles også infinitte setninger.

Anbefalte forkunnskaper

SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbyttet:

Kunnskaper

Studenten skal ha:

  • god kunnskap om nordsamisk avledningsmorfologi og syntaks
  • kunnskap om hvordan morfologien påvirker syntaksen
  • kjennskap til språkvitenskaplige teorier innenfor syntaks

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • analysere nordsamiske tekster med hensyn til morfologi og syntaks
  • bruke teoretisk tilnærmingsmåte i analysen

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeider. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk, norsk/svensk og engelsk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • 3 obligatoriske skriftlige øvelser som må være godkjent senest to uker før eksamen.

Vurdering/eksamensform:

Eksamen består av:

  • 5-timers skoleeksamen

Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F).

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum publiseres i desember.


Kontakt

Linda Wiechetek


Seniorrådgiver (Divvun) & Førsteamanuensis (50%)
Telefon: +4777623134 linda.wiechetek@uit.no