Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SAM-2110 Samisk litteraturvitenskap - nordsamisk: Urfolkslitteratur - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning samisk som morsmål og kan tas som enkeltemne. Kurset er tenkt som innføring i moderne urfolksdiktning, og forutsetter en del forkunnskaper om urfolks situasjon internasjonalt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Undervisningen forutsetter kunnskaper i samisk tilsvarende årsstudiet i samisk som morsmål.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Emnet gir en oversikt over moderne urfolksdiktning, så vel prosa som poesi i et komparativt perspektiv mellom samisk litteratur i Norden og nordamerikansk indiansk litteratur, inuittisk litteratur fra Grønland og aboriginee (og delvis maori-) litteratur fra Australia og New Zealand. Kurset gir i tillegg en innføring i ulike faglige tilnærmingsmåter til forskning på urfolkslitteratur.

Hva lærer du

Etter bestått eksamen har studentene  følgende læringsutbyttet:

Kunnskaper

Studenten har:

  • bevissthet om eksistensen av ulike urfolks litteratur
  • kunnskap om likheter og forskjeller mellom samisk litteratur og andre urfolks litteratur
  • kjennskap til ulike teoretiske og metodiske tilnærmingsmåter i forskningen på urfolkslitteratur

Ferdigheter

Studenten kan:

  • demonstrere evne til å foreta en komparativ presentasjon av ulike urfolks litteratur
  • foreta egne vurderinger av parallelliteter mellom ulike typer urfolkslitteratur
  • formidle kunnskap om likheter og ulikheter mellom forskjellige urfolks litteratur i verden

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Undervisning gis i form av forelesninger og seminarer, samt diskusjon omkring innleverte tekster. Hver student skal i løpet av studiet ha levert inn et essay, som må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen. Denne teksten kan inngå som del av en semesteroppgave over selvvalgt tema til den enkelte student.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • et essay som må være godkjent av faglærer senest 2 uker før eksamen

Eksamen består av:

  • en semesteroppgave på omtrent 2000 ord

Semesteroppgaven er en skriveprosess der veiledning fra så vel faglærer som medstudenter inngår. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Semesteroppgave innlevering 26.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SAMISK-201 Litteratur- og kulturdelen mellomfagstillegg (nordsamisk) 10 stp
SAMISK-221 Litteratur- og kulturdelen mellomfagstillegg (sørsamisk) 10 stp

Pensum

Pensum publiseres i desember.


Kontakt
LTF2009.jpg-Bredde-180px-

Lill Tove Fredriksen


Førsteamanuensis i samisk litteratur
Telefon: +4777646342 lill.tove.fredriksen@uit.no