Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2018

SYP-3001-B Fagforståelse i sykepleie for spesialsykepleiere - 5 stp

Sist endret: 18.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for ABIOK studieretningene ved Master i sykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet behandler felles sykepleiefaglige og sykepleieetiske tema med klinisk praksis som utgangspunkt. Studentene oppfordres til å reflektere over egne praksiserfaringer i sammenheng med sykepleiefaglig forskning og teori. Emnet omhandler:

 • Sykepleiefaglige perspektiver
 • Pasientperspektivet
 • Etiske utfordringer
 • Kunnskapskilder i sykepleiefaget
 • Framveksten av spesialsykepleie i Norge

Tema i dette emnet blir utdypet og ført videre i de ulike studieretningene i programmet.

Hva lærer du

Ved bestått emne skal studenten:

Kunnskaper

 • Vise innsikt i betydningen av sykepleiefaglig observasjon og kontinuitet i arbeidet for å sikre pasientene omsorg og trygghet.
 • Kunne gjøre rede for mulige opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier ved alvorlig sykdom og kriser.
 • Kunne begrunne og drøfte sykepleieansvar og sykepleieomsorg ut fra et pasient- og pårørendeperspektiv, og ut fra erfaringskunnskap, teori og forskning.
 • Gjøre rede for og drøfte omsorgens muligheter og utfordringer i et høyteknologisk miljø, og under komplisert behandling.
 • Kunne analysere ulike kunnskapsformer i klinisk sykepleiekompetanse, og gjøre rede for hvordan pasient og pårørendeperspektiv, erfaringskunnskap og forsking kombineres i begrunnelsen av sykepleiefaglige vurderinger.

Ferdigheter

 • Kan søke opp og vurdere kritisk forskningslitteratur som er aktuell for egen sykepleiepraksis.

Generell kompetanse

 • Kan identifisere etisk vanskelige situasjoner og analysere hvordan de kan håndteres gjennom samhandling.
 • Kan diskutere eget sykepleiefaglig ståsted i teoretisk perspektiv
 • Kan beskrive sentrale trekk i den historiske utviklingen av sykepleie og egen spesialitet i Norge

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, selvstudium, forskningssøk, e-læring (MOOC)

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • Studentene skal ha gjennomført Massive Open Online Course (MOOC) om sykepleiens historie, del 1 og 3 (nettbasert).

Eksamen:

Studentstyrt seminar med gruppeframlegg. Hvert framlegg inkl. opposisjon er beregnet til 1 time. Eksamen vurderes til bestått eller ikke-bestått.

Ved ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SYP-3001 Fagforståelse i sykepleie 5 stp

Pensum

Anbefalt litteratur

Sykepleiefaglige perspektiver

 • Aiken, L. H., Sloane, D. M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., Sermeus, W., & Consortium, R. c. (2013). Nurses¿ reports of working conditions and hospital quality of care in 12 countries in Europe. International Journal of Nursing Studies, 50(2), 143-153.
 • Elstad, I. (2014). Sjukepleietenking. Oslo Gyldendal akademisk.
 • Kap. 3 Sjukepleiepraksis, 59 ¿ 99
 • Hovde, K. R., Granheim, T. H., Christophersen, K.-A., & Dihle, A. (2011). Norske sykepleieres kunnskap om og holdning til smerte hos barn.
 • Martinsen, K. (2012): Tid, rom og travelhet i sykepleien. I: Martinsen, K.: Løgstrup og sykepleien. Oslo: Akribe, s. 109-141
 • Nightingale, F. (2000): Notater om sykepleie. Oslo: Gyldendal. Forordet, kap. I, IV, V, VI, XIII, Konklusjon + Utfyllende kapittel: Hva er en sykepleierske? s. 30-50; 83- 107; 149-187.

Pasientperspektivet

 • Ervik, B., Nordøy, T., & Asplund, K. (2010). Hit by waves-living with local advanced or localized
 • prostate cancer treated with endocrine therapy or under active surveillance. Cancer Nursing, 33(5),
 • 382-389.
 • Hanssen, T. A., Nordrehaug, J. E., Eide, G. E., & Hanestad, B. R. (2007). Improving outcomes after
 • myocardial infarction: a randomized controlled trial evaluating effects of a telephone follow-up
 • intervention. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, 14(3), 429-437.
 • Karlsson, A.-C., Ekebergh, M., Mauléon, A. L., & Österberg, S. A. (2012). ¿Is that my leg?¿ Patients¿
 • experiences of being awake during regional anesthesia and surgery. Journal of PeriAnesthesia
 • Nursing, 27(3), 155-164.

Etiske utfordringer

 • Nortvedt, P. (2016). Etikken er sykepleiens grunnlag. Sykepleien nr.08.2016
 • Nortvedt, P. (2016, 2.utg.). Omtanke: en innføring i sykepleiens etikk. Gyldendal akademisk. Kap.2 s. 35-102: Begreper, teorier og prinsipper
 • Veatch, R. M. (2016). The basics of bioethics. Routledge.
 • Kap. 4, s.47-61: Problems in Benefitting and Avoiding Harm to the Patient
 • Førde, R., & Pedersen, R. (2011). Clinical ethics committees in Norway: what do they do, and does it make a difference? Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 20(3), 389-395.
 • Kalager, G., Førde, R., & Pedersen, R. (2011). Is the discussion of patient cases in clinical ethics-committees useful? Tidsskrift for den Norske laegeforening: tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 131(2).

Anbefalt bakgrunnslitteratur:

 • Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2001, og nyere utgaver). Principles of biomedical ethics. Oxford University Press, USA.

Kunnskapskilder i sykepleiefaget

 • Danielsen, I. (2018). The voice of experience. How experiences are conceptualised in
 • nursing practice. I: Danielsen, I., Alteren, J.: Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis. En vitenskapelig antologi. Novus Forlag.
 • Jensen, U. J. J. (2012): Patientperspektivet i en sundhedspraksis under forandring. I: Martinsen, B.; Nordlyk, A., Dreyer, P.: Patientperspektivet. En kilde til viden. København: Munksgaard, s. 17-30
 • Kvande, Delmar, Lykkeslet, & Storli. (2017). Assessing changes in a patient's condition¿perspectives
 • of intensive care nurses. Nursing in Critical Care, 22(2), 99-104.
 • Kvande, M., Delmar, C., Lykkeslet, E., & Storli, S. L. Foresight and awareness of incipient changes in a
 • patient¿ clinical conditions ¿ Perspectives of intensive care nurses. Intensive and Critical Care Nursing.
 • doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2015.06.002

Fremveksten av spesialsykepleien i Norge

 • Massive Open Online Course (MOOC) om sykepleiens historie, del 1 og 3 (nettbasert)

Annen anbefalt litteratur

 • Alper, B. S., & Haynes, R. B. (2016). EBHC pyramid 5.0 for accessing preappraised evidence and
 • guidance. Evidence-based medicine, 21(4), 123-125.
 • Dysthe O, Hertzberg F, Løkensgard Hoel T (2010): Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. 2. utgave. Abstrakt forlag.
 • Strømme, H. (2017). Kilder til forskningsbasert kunnskap. Sykepleien Forskning, (2).
 • Strømme, H. (2017). Litteratursøking i kunnskapsbasert praksis og forskning. Sykepleien Forskning, (2).