vår 2019

ITE1807 Systemutvikling - 10 stp

Sist endret: 17.10.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Bodø | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Overveiende praktisk med en del teori.

Kan tas av enkeltemnestudenter. Gjelder ikke Y-vei.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunnskapskrav: bestått 50 studiepoeng, IGR1608, ITE1900

Anbefalte forkunnskaper: ITE1901

Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1608 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, ITE1900 Programmering 1

Innhold

 • Virksomhetsmodellering, problemområder, objektsystemer
 • Analyse og design av informasjonssystemer
 • Systemutvikling som prosess, og prosessene som inngår i systemutvikling.
 • Spesielt fokus på smidig systemutvikling
 • Konsekvenser av informasjonssystemer på organisasjon og omgivelser
 • Organisering og gjennomføring av utvikling
 • Prosjekt

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

 • kan gjengi noen tidligere brukte systemutviklingsmetodikker.
 • kan forklare ulike systemutviklingsmetodikkers anvendelse og deres plassering i historien.
 • har erfaring med én komplett gjennomføring av et utviklingsprosjekt ved bruk av en smidig systemutviklingsmetodikk i løpet av et fastsatt antall uker.
 • kan anvende minst én smidig systemutviklingsmetodikk.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjennomføre en systemutviklingsprosess etter minst én smidig systemutviklingsmetodikk.
 • kan nyttiggjøre kunnskaper og ferdigheter fra andre emner i studieprogrammet i en praktisk setting.
 • kan finne og tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter dersom det er behov for det.
 • kan identifisere, spesifisere og justere krav ut fra en kundes behov på bestemte tidspunkter.
 • kan anvende verktøy for prosjektstyring, kildekodekontroll og testing av programvare.
 • kan gi relevant opplæring til sluttbrukere og medarbeidere.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har erfaring med å møte utfordringer i et prosjekt.
 • kan levere de rapportene som utviklingsmetoden krever ved prosjektets faser.
 • kan definere oppgaver og estimere nødvendig tidsbruk.
 • kan kommunisere skriftlig og muntlig med kunder, brukere, ledelse og interessenter.
 • kan jobbe i et team samt selvstendig med oppgavene.
 • har erfaring med hva det innebærer å ha og ta ansvar for et helt team.
 • kan utnytte teknisk dokumentasjon, samt skrive den selv.
 • kan skrive en selvrefleksjon og en oversikt av utført arbeid i form av korte rapporter og timelister.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En begrenset mengde med forelesninger knyttet til gjennomføring av et større utviklingsprosjekt i team. Selvstendig prosjektarbeid utgjør den vesentlige delen av faget hvor faglærer(e) vil veilede prosjektarbeidet. 6 obligatoriske oppgaver i grupper på 5-7 personer og flere ukentlige individuelle innleveringer.

Eksamen

Arbeidskrav

 • 6 oppgaver i grupper på 5-7 personer (alle disse oppgaver måleveres og bestås)
 • 18 ukentlige individuelle innleveringer (minst 14 må leveres oggodkjennes)
 • 1 sluttpresentasjon av gruppens prosjekt (alle deltakere mådelta og bidra)
 • 1 siste individuell innlevering (må leveres og godkjennes)

Eksamen og vurdering

Emnets oppgaver er prosjektorienterte og vurderes til Bestått/Ikke-Bestått basert på Mappe-evaluering.

Kontinuasjons­eksamen

Dersom vurdering gir Ikke-Bestått må hele emnet på tas på nytt ved neste ordinære avvikling

Eksamensdato

Mappevurdering innlevering 07.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Eget kompendium og de artikler som presenteres på fagets hjemmesider.

Støttelitteratur

Systemutvikling - Applikasjoner og Databaser, Thor E. Hasle. 2008, ISBN: 978-82-02-28605-7

Agile Software Development with SCRUM, Ken Swaber & Mike Beedle, 2002, ISBN: 0-13-067634-9

Agile Software Development - The Cooperative Game, 2nd ed., Alistair Cockburn, 2007,ISBN: 0-321-48275-1

Annen støttelitteratur oppgis på fagets hjemmesider.