vår 2019

ITE1846 Programmerbar elektronikk - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne dersom laboratoriekapasiteten tillater det.

Y-veisstudenter kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Kan tas som enkeltemne dersom laboratoriekapasiteten tillater det

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Innhold

Mikrokontroller:

 • generell virkemåte
 • instruksjonssett
 • instruksjonsutførelse
 • assemblyprogrammering
 • mikrokontrollerens interne funksjoner; avbruddsfunksjon, timere, portene, AD-omformer, pulsbreddemodul, kommunikasjon

 C++:

 • variabler og konstanter
 • operatorer, aritmetiske uttrykk, logiske uttrykk
 • standard inn/ut
 • kontrollstrukturer, valg og løkker
 • tabeller
 • funksjoner
 • streng-håndtering
 • pekere
 • strukturer
 • bruk av tid og dato-funksjoner
 • unntakshåndtering (exceptions)
 • vektorer og iteratorer
 • filbehandling, tekstfiler, binærfiler
 • klasser og objekter
 • arv

Hva lærer du

Læringsutbytte

Studentene som har fullført ITE 1846 Programmerbar elektronikk skal ha følgende læringsutbytte gitt i forhold kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • Kandidaten kan beskrive generell virkemåte for mikrokontroller.
 • Kandidaten kjenner instruksjonssettet til mikrokontrolleren.
 • Kandidaten kan beskrive arkitekturen til mikrokontrolleren. 
 • Kandidaten kjenner til mikrokontrollerens interne funksjoner.
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for generell programstruktur i høynivåspråk som C++.
 • Kandidaten skal kunne anvende generelle programmeringsteknikker vha. C++.
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for, og anvende, grunnleggende språkelementer og datastrukturer i C++.
 • Kandidaten skal kunne utvikle og anvende enkle C++ klasser.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan bruke tilegnede kunnskaper om mikrokontrolleren til å programmere mikrokontroller i assembly.
 • Kandidaten kan ta i bruk nye funksjoner i mikrokontrolleren ved å bruke manualen og annen tilgjengelig informasjon.
 • Kandidaten skal kunne bruke relevante kompilatorer og utviklingsverktøy som f.eks. Microsoft Visual Studio.
 • Kandidaten skal kunne utvikle middels komplekse C++ programmer til ulike tekniske anvendelser

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan bruke datablad til å søke kunnskap om andre / tilsvarende mikrokontrollere utover den/de som benyttes i kurset. 
 • Studenten skal ha opparbeidet seg forståelse for sammenhengen mellom hardware og software.
 • Forstå sammenhengen mellom lavnivå- og høynivå-programmering.
 • Kandidaten kan relatere kunnskap om programmering til problemløsing og begrunne hvorfor det er et viktig redskap for teknisk ingeniørarbeid og vitenskap.
 • Skal ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor høy- og lavnivås programmering.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles gjennom forelesninger og praktiske øvinger.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling og via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom tester og praktiske programmeringsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav

Det vil bli gitt obligatoriske oppgaver både i mikrokontrollerdelen i og C++ delen. En obligatorisk oppgave kan være i form av en etest og/eller en programmeringsoppgave. Oppgavene evalueres til bestått/ikke bestått. 4 obligatoriske oppgaver i mikro og 4 obligatoriske oppgaver i C++ må være bestått for å få karakter i faget.

I tillegg vil det bli gitt frivillige øvingsoppgaver uten krav til innlevering.

Eksamen og vurdering

Evalueringsform i faget er elektroniske deleksamener :

 • Mikrokontroller: En 3 timers deleksamen.
 • Programmering i C++:  En 3 timers deleksamen.

Deleksamene vurderes vha. karakter A - F, og ved fastsetting av den endelige karakteren i faget, teller hver eksamen 50 % av samlet karakter i faget. Begge delemner må ha ståkarakter for å få karakter i emnet.

Sensur: ekstern kontroll av intern sensors vurdering.

Kontinuasjons­eksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen så er det tilstrekkelig å ta ny eksamen kun i det delemnet man strøk i.

Det gis anledning til å be om begrunnelse eller klage på karakterfastsettelsen ved deleksamen jamf. 5. Ledd i paragraf 46 i eksamensforskriften.

Eksamensdato

Skriftlig - Programmering i C++ 05.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

ELE-2500 Programmerbar elektronikk 10 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart.

Nettstudenter må regne med å selv kjøpe utstyr for programmering av mikrokontrolleren.