vår 2019

ITE1909 Elektriske anlegg 1 - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391- enkeltemner i ingeniør

Anbefalte forkunnskaper: ITE1835 Elektrisitetslære eller tilsvarende

Innhold

Trefasesystemer:

Linje- og fasekarakteristikker

Effektmåling

Usymmetriske trefasesystemer

Linjeberegninger:

Beregning av spenningsfall vha. pi-ekvivalent

Fasekompensering

Parallellkobling av ledninger

Overføringslinjer med transformatorer

Kortslutningsberegninger

Prosjektoppgave - Beregning av spenningsfall, effekttap og lastflyt

Beregningsprogram NetBas benyttes som simuleringsverktøy i undervisningen

Anbefalte forkunnskaper

ITE1835 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten skal forstå sentrale begreper for trefasesystemer, inkludert usymmetriske systemer.

Studenten skal kunne gjøre rede for hvordan teoretiske modeller for overføringslinjer og transformatorer er bygd opp.

Studenten skal ha forståelse av begreper som spenningsfall, effekttap og fasekompensering.

Studenten skal forstå oppbygging av beregningsverktøyet Netbas, prinsipper for bygging av nettmodeller og tolking av simuleringsresultater.

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å:

beregne strømmer, spenninger og effekter i symmetriske og usymmetriske trefasesystemer

beregne spenningsfall ved forskjellige typer last

utføre beregning av kortslutningsstrømmer og effekter

utføre kretsanalyse ved hjelp av pi-ekvivalent

anvende Netbas og PSpice for simulering

Kompetanse:

Etter fullført emne vil studenten kunne ha en overordnet forståelse av teoretiske og praktiske forhold vedrørende overføring og fordeling av elektrisk energi som det kan bygges videre på i andre tekniske emner.

Studenten kan planlegge og gjennomføre prosjekter med store mengder beregninger og simuleringer på en strukturert måte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvinger, regneøvinger, prosjektarbeid.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

- 4 av 4 laboratorieøvelser

- Prosjekt

Arbeidskravene godkjennes under ett på en samlet obligliste.

Eksamen og Vurdering

Skriftlig 5-timers eksamen teller 100% av endelig karakter.

Karakterskala A - F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig 03.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Pensum

Boylestad, Robert L.: Introductory Circuit Analysis, Prentice-Hall. Kapittel 24.

Steinar Svarte og Jan H. Sebergsen.: Energiproduksjon og energidistribusjon. Produksjon, nettsystemer og beregninger.

Steinar Svarte og Jan H. Sebergsen.: Energiproduksjon og energidistribusjon. Jordfeil, anlegg og sikkerhet.

Terje Dyrstad: Elektroteknisk ledningsberegning. Kan bestilles på pensum.no