vår 2019

LER-1602 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Innhold

I andre studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første studieår. Hovedtema for dette studieåret er begynneropplæring for eleven, mangfold, tilpassa opplæring, det multikulturelle klasserommet og elevenes møte med skole og fag.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • elevenes utvikling og bakgrunn som utgangspunkt for læring
 • elevvariasjoner, elever med særskilte behov, og tilpasset opplæring
 • psykososialt læringmiljø og spesialpedagogiske tiltak i klassen/ved skolen
 • overgang fra barnehage til skole

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utvikle mål for opplæringen i ulike fag og vurdere elevenes måloppnåelse
 • veilede elevene i deres digitale hverdag
 • reflektere over og vurdere, velge og bruke ulike kartleggingsverktøy og følge opp resultat
 • møte mangfold og elevvariasjon gjennom differensiert opplæring
 • selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i et flerkulturelt læringsfellesskap religiøst, og flerspråklighet der det er til stede
 • være tydelig leder og lede læringsarbeid ved å differensiere og variere arbeidsmåter etter gruppestørrelse og undervisningens hensikt
 • selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere begynneropplæring

Kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i elevenes læring og grunnleggende ferdigheter og forståelse for fagkunnskap
 • har utviklet bevissthet rundt egen kommunikasjons- og relasjonskompetanse i henhold til profesjonen
 • kan vurdere egen lærerkompetanse og eget lærebehov

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt på å øve seg på å videreutvikle planleggingsdokument i sammenheng med didaktisk relasjonstenkning og videreføre refleksjonsskriving. Praksis organiseres som et læringsfellesskap slik at studentene vekselsvis fokuserer på læringsarbeidet i hele elevgruppen og på en valgt fokuselev under veiledning.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter. Praksislærer samarbeider med faglærer ved universitetet der det er naturlig.

Praksisen legges til grunnskolens 1.-2. årstrinn på universitetsskole eller praksisskole. Studentene har praksis i gruppe på maks 3 studenter.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for vurdering i praksis:

 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert forberedelse og etterarbeid
 • 90 % oppmøte i praksis
 • Videreutvikle praksismappen med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse
  • Forventningsnotat før praksis (400 ord)
  • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppen
  • Skriftlig midtveis egenvurdering 
  • Skriftlig egenvurdering før vurderingssamtale
 • Delta på foreldremøte overgangen barnehage - skole ved praksisskolen
 • Deltakelse i forberedt elevsamtale og/eller utviklingssamtale med fokuselev
 • Delta på praksisseminar om fokuselevprosjektet 

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.