høst 2018

ITE1833 Mineralprosessering og anvendt mineralogi - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Nettbasert | Annet |

Emnetype

Emnet er teoretisk.

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bygg Ingeniør/Bachelor

Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bygg Ingeniør/Bachelor.

Forkunnskapskrav:

 • For å gjennomføre emnet må ITE1864 Gruvedrift være godkjent.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1864 Gruvedrift og Mineralressurser

Innhold

Emnets faglige innhold:

 • Generell oppredning av mineralske råstoffer inkl. anvendt mineralogi :
  • Tekstur - struktur, kornstørrelse, kornanalyse
  • Mikroskopering
  • Kjemiske analysemetoder
  • Partikkelteknologi
  • Prøvetaking
  • Knusing og maling
  • Lagring av bulkgods
  • Transportinnretninger
 • Separeringsmetoder
  • Beregning og analyse av separeringsresultat
  • Fraksjonering
  • Gravitativ separering
  • Magnetseparering
  • Diverse separeringsmetoder
  • Flotasjon
  • Avvanning
 • Anlegging og drift av verk
  • Flytskjema, oppredningsanlegg, kvalitetssikring, økonomiske forhold
  • Utslipp og avgangsdeponering
 • Utslipp og avgangsdeponering
  • Vannforurensning, deponering av avgang

Anbefalte forkunnskaper

ITE1863 Anvendt Bergmekanikk og Ingeniørgeologi-Berg

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

 • Ha grunnleggende teoretisk kunnskap og forståelse i oppredningsfaget, med hovedtemaer prosessering av mineralske råstoffer ved knusing, maling, sikting og metoder for å separere, skille ut og oppkonsentrere de verdifulle mineralene.
 • Ha introduserende/grunnleggende kunnskap og forståelse innen anvendt mineralogi rettet mot mineralprosessering.

Ferdigheter

 • Ha tilegnet seg det teoretiske kunnskapsgrunnlaget innenfor oppredningsfaget på grunnkursnivå
 • Kunne anvende introduserende/grunnleggende kunnskap i anvendt mineralogi/prosessmineralogi til å utføre enkel mineralidentifisering / teksturell karakterisering av hel og knust/nedmalt bergart, spesielt med hensyn til mulighet for frimaling og separering.

Kompetanse

 • Ha generell kompetanse innen oppredning og anvendt mineralogi
 • Ha tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor mineralprosessering og anvendt mineralogi
 • Ha innsikt i samfunnets avhengighet av mineralske råstoffer og samfunnsmessige og miljømessige virkninger av bergverksdrift

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i høstsemesteret med gjennomsnittlig 6 timer pr. uke. Normalt antall undervisningstimer pr. uke er 6 timer, men enkelte uker kan timeantallet bli justert opp eller ned.

Emnet undervises gjennom forelesninger og veiledning av øvings-/lab.-oppgaver.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom øvinger, laboratoriearbeid, selvstudium og eventuelt ekskursjon(er).

Eksamen

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i laboratorieøvinger, og i eventuelle ekskursjon(er)
 • Obligatoriske arbeidskrav: 6 øvingsoppgaver/laboratorieøvinger

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Eksamens- og vurderingsform: 5 timers skriftlig eksamen.

Ingen skriftlige hjelpemidler tillatt, godkjent kalkulator er tillatt.

Vurderingsuttrykk: Karakter på en gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonsadgang

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen, jfr. forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet §16 - Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 03.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

 • Sandvik K.L., Digre M. og Malvik T.: "Oppredning av primære og sekundære råstoffer". Tapir Forlag, 1999.
 • Kompendier, forelesningsnotater, lab.oppgaver og øvinger
 • Eventuelt tillegg i pensumlitteratur oppgis ved undervisningsstart