høst 2018

ITE1847 Programmerbare styringer - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag

Anbefalte forkunnskaper: erfaring fra grunnleggende programmering i et tekstbasert språk som f.eks. C++ eller Java.

Innhold

Emnet består av PLS og Programmering i LabVIEW.

PLS: 

Grunnleggende digitalteknikk

PLS-systemets oppbygning

Programmeringsverktøy

Ladderdiagram

Bruk av tidskretser og tellere

Beskrivelse av prosesser vha. sekvensskjema

Programmering av sekvensstyringer

Øvinger på modeller, for eksempel styring av en heis eller et sorteringsanlegg med tilhørende matesystem, kjedebane og skyvere

Prosjektoppgave 

Programmering i LabVIEW:

Kontrollere og indikatorer

Løkker

Grafer

Strenger

Clustere

Tabeller

Lokale og globale variable

Filbehandling

Digital/analog I/O med LabVIEW

Hva lærer du

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha forståelse av:

oppbygging og virkemåte av logiske styringer

programmering av PLS

hvordan et grafisk programmeringsspråk som LabVIEW er bygd opp

grunnleggende datainnsamling ved hjelp av I/O-kort

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å:

utarbeide funksjonsbeskrivelse for et logisk styresystem med bakgrunn i en funksjonsspesifikasjon

programmere en PLS for utførelse av styringen

sette opp nødvendige sikkerhetskrav

måle på og styre enkle prosesser ved hjelp av PC, programmeringsspråket LabVIEW og generelle I/O-kort.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne vil studenten kunne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper innenfor programmering av PLS og programmering i LabVIEW.

Etter fullført emne vil studenten kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.

Etter fullført emne vil studenten kunne ha en god overordnet forståelse av utvikling og dokumentering av systemer for automatisk styring av maskiner og industrielle prosesser og bidra praktisk i vurderinger, testing og simulering med tanke på ressursbruk, økonomi og sikkerhet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvinger, programmeringsoppgaver, prosjektarbeid.

Eksamen

Arbeidskrav

PLS: 8 laboratorieøvinger og prosjekt må være godkjent.

LabVIEW: 5 øvinger må være godkjent. Arbeidskravene godkjennes under ett på en samlet obligliste.

Eksamen og vurdering

PLS: 3 timers skriftlig eksamen.

LabVIEW: 3 timers eksamen, PC på eksamen.

Det gis separate delkarakterer for deleksamenene undervegs. Karakter for emnet bestemmes av resultatene fra de to delemnene. Hver deleksamen teller 50%. Begge deleksamener må være bestått. Eksamener karaktersettes i henhold til regelen A - F, der A er det beste resultat og E er den laveste karakteren for å passere.

Kontinuasjons­eksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen så er det tilstrekkelig å ta ny eksamen kun i det delemnet man strøk i.

Eksamensdato

PLS og PC-basert må
ling og styring - del 1 PLS 28.11.2018
PLS og PC-basert må
ling og styring - del 2 Programmering i LabVIEW 12.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

PLS: utlevert kompendium.

LabVIEW: utlevert kompendium.