høst 2018

ITE1903 Videregående bergverksdrift - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Emnetype

Emnet er teoretisk og forbeholdt studenter med studierett på Bygg, ingeniør - bachelor. Emnet kan ikke tas av enkeltemnestudenter.

Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bygg Ingeniør/Bachelor.

Forkunnskapskrav

 • For å gjennomføre emnet må ITE1864 Gruvedrift være godkjent.

Anbefalte forkunnskaper

 • ITE1863 - Anvendt Bergmekanikk og Ingeniørgeologi-Berg

Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1864 Gruvedrift og Mineralressurser

Innhold

Emnets faglige innhold:

 • Regelverk ved utvinning av mineralske ressurser, plan- og bygningsloven, mineralloven
 • Rettigheter, tillatelser, planlegging av drift, utarbeiding av planer
 • Utvalgte videregående bergtekniske og ressursgeologiske tema
 • Miljømessige aspekter under drift og ved avslutning, deponering av restmasser, avrenning
 • Evaluering av forekomster av mineralske ressurser
  • Markedsforhold
  • Malmverdiberegning
  • Standarden PERC
  • Estimeringer av tonnasjer, kvaliteter, ressurser, reserver, maskinkapasitet, og kostnader
  • Evaluering av lønnsomhet

Anbefalte forkunnskaper

ITE1863 Anvendt Bergmekanikk og Ingeniørgeologi-Berg

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

 • Ha grunnleggende kunnskap og detaljkunnskap i sentrale temaer innen bergverksdrift
 • Ha videregående kunnskaper og forståelse av regelverket, planlegging av drift, planer, tillatelser
 • Ha bred kunnskap og forståelse av tverrfaglig tilnærming - bergteknisk-geologi-marked-økonomi-jus-arealplanlegging-miljø-m.m. - ved planlegging av bergverksdrift og evaluering av forekomsters drivverdighet.

Ferdigheter

 • Kunne anvende bergverksfaglig kunnskap og integrere temaer tverrfaglig i oppgaveløsning
 • Kunne planlegge uttak av mineralressurser og utarbeide enkle detaljplaner etter plan- og bygningsloven og mineralloven som ivaretar bergfaglig forsvarlig drift.

Kompetanse

 • Ha innsikt i betydningen av mineralske råstoffer og bergverksdrift for samfunnet og for det grønne skiftet, og samfunnsmessige og miljømessige virkninger av bergverksdrift
 • Ha tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor bergverksdrift.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i høstsemesteret med gjennomsnittlig 6 timer pr. uke. Normalt antall undervisningstimer pr. uke er 6 timer, men enkelte uker kan timeantallet bli justert opp eller ned.

Emnet undervises gjennom forelesninger og veiledning av oppgaver.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom øvinger, prosjektoppgave og selvstudium.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

To (2) skriftlige øvingsoppgaver.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Eksamens- og vurderingsform(er): 3 timers skriftlig eksamen, som utgjør 60%, og 1 mappe (prosjektoppgave), som utgjør 40%. Eksamen og mappe er individuelle.

På 3 timers skriftlig eksamen: Ingen skriftlige hjelpemidler tillatt, kalkulator er tillatt.

Vurderingsuttrykk: Karakter på en gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle deleksamenene til slutt.

Samlet vurdering utføres etter forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet §37 - Gjennomsnittskarakter.

Kontinuasjonsadgang:

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen, jfr. forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet §16 - Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 26.11.2018
Mappe innlevering 28.10.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Kompendier/forelesningsnotater, oppgaver og øvinger.

Øvrig pensumlitteratur oppgis ved undervisningsstart.