høst 2018

ITE1913 Digital signalbehandling og datanett - 10 stp

Sist endret: 28.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Teoretisk emne.

Emnet kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende matematikk IGR1600, IGR1601 og ITE1845 Kommunikasjonsteknikk

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag

Innhold

Datanett

 • Grunnleggende kunnskap om kommunikasjon: denne delen dekker strukturen i dagens nettverk og protokoller for slike nettverk. Hvordan bygge opp innebygde kommunikasjonsprotokoller ved bruk av OSI-modellen.  Strukturen til dagens internett og de mest brukte protokollene vil bli vektlagt. Studentene skal studere noen viktige teknikker; kryptering, feildeteksjon og korrigeringsteknikker, flow control teknikker (stop-and-wait, sliding windows) og contention metoder.
 • Trådet og trådløse nettverk: denne delen gir en oversikt over trådet og trådløse nettverk og vanlige protokoller: UART, SPI, I2C, Ethernet, wifi, bluetooth og Zigbee.
 • Implementering av kommunikasjonsprotokoller: denne delen dekker teknikker for å implementere kommunikasjonsprotokoller på innebygde systemer I tillegg til grunnleggende nettverksprogrammering (Client-Server).

DSP

 • Studie av diskrete-tids/digitale signaler innhentet fra kontinuerlige-tids signaler. Den første delen av emnet vil omhandle følgende konsepter: diskrete-tids sekvenser, grunnleggende operatorer og grunnleggende sekvenser, diskrete systemer, egenskaper ved lineære tids-invariante (LTI) systemer, konvolusjon, fouriertransform, frekvensrespons, periodisk samplingkvantisering, digitale formater for koding.
 • Den andre delen inneholder temaer som: diskret fouriertransform (DFT), fast fouriertransform (FFT) algoritmer for å implementere DFT av signaler, filter design av finite impulse response (FIR) filtre, endring av samplingsrate (desimasjon og interpolasjon).

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, ITE1845 Kommunikasjonsteknikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene kan:

 • Forstå prinsippene for design av komplekse datanettverk, fordeler og ulemper med forskjellige overføringsmedier og overføringskapasitet i gitte overføringsmedier og forhold.
 • Skille mellom forskjellige typer signaler brukt i nettverkene.
 • Forstå teknikker for overføring av pakker i datanettverkene.
 • Forstå prinsippene for feildeteksjon og korrigering.
 • Forstå prinsippene for kryptering av data.
 • Forstå prinsippene og anvende teknikkene for analog til digital konvertering.
 • Bruke og forstå operatorer, og analysere diskrete sekvenser og diskrete systemer.
 • Studere og undersøke egenskapene til diskrete systemer, forstå LTI systemer og finne deres korresponderende impulsrespons.
 • Forstå og analysere effekter av aliasing, vite hvilke hensyn som må tas ved periodisk sampling, sjekke Nyquist-kriteriet, og utføre endringer i samplingsrate ved bruk av desimasjon og interpolasjon.
 • Forstå kvantiserings- og kodeprosesser for å få bit fra sampler. Forstå opphavet til kvantiseringsstøy og en forenklet versjon av dets statistiske modell.
 • Forstå forskjellien mellom fouriertransform, diskret fouriertransform og fast fouriertransform, og forstå de viktigste egenskapene til disse transformasjonene.
 • Forstå de grunnleggende teknikkene for filterdesign for FIR. Forstå prinsippene av de mest brukte metodene for FIR.

Ferdigheter:

Studentene kan:

 • Konvertere sampler av analoge signaler til binære bit.
 • Beregne overføringskapasiteten til en gitt kanal.
 • Tegne diagrammer som beskriver media access control teknikker.
 • Utforme pseudo-kode for implementering av kommunikasjonsprotokoller for mikrokontrollere.
 • Beskrive ramme/pakke-strukturen for en gitt protokoll for pakkeoverføring.
 • Beregne frame check sequence for feildeteksjon og korreksjonsteknikker.
 • Beregne det matematiske uttrykket for diskrete tidssekvenser, skissere og endre diskrete tidssekvenser ved bruk av grunnleggende operasjoner.
 • Finne det generelle uttrykket og beregne utgangssekvensen fra diskrete systemer som en funksjon av inngangssekvensen.
 • Beregne konvolusjonen av to sekvenser enten grafisk eller matematisk.
 • Skissere digitale signaler i frekvensdomene (spektrum): beregne diskret fouriertransform (DFT) av et diskret-tids signal både på kartesisk (reell og imaginær del) og på polar form (magnitude and fase).
 • Beregne parametre (antall bit, kvantiseringsnivåer, SNR, kvantiseringsfeil) relatert til kvantiserings- og kodeprosesser som karakteriserer et A/D system.

Kompetanse:

Studentene forstår strukturen av datanettverk, faktorene som begrenser kapasiteten til et gitt overføringsmedium, teknikkene som brukes for å garantere at informasjon blir korrekt levert til mottaker, teknikker for å beholde dataintegritet. Studentene kan anvende kunnskaper fra emnet for å designe deres eget protokoller som tilfredsstiller deres egne krav og kunne implementere dem på mikrokontrollere.

Studentene forstår prosessen for å generere digitale/diskrete-tids signaler (en sekvens av bits) fra analoge/kontinuerlige-tids signaler. Studentene forstår problemer som kan oppstå i de forskjellige stegene av denne prosessen, slik som aliasing på grunn av periodisk sampling og klipping ved kvantisering, og kjenne teknikker for å løse disse problemene. Studentene kan analysere og bearbeide signaler i både tids og frekvens domene ved bruk av forskjellige egenskaper og generelle metoder (fouriertransform).

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, prosjekt.

Eksamen

Arbeidskrav

Datanett-del

Studenter må levere obligatoriske oppgaver (antall oppgaver skal informeres i klasserommet). Studenter mister rett til slutteksamen for mangel på en av de obligatoriske oppgavene.

Eksamen og vurdering

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis separate delkarakterer for deleksamenene, prosjekt og innleveringer underveis. Til slutt vil det gis en samlet karakter.

Vektingen av deleksamenene, prosjekt og innleveringer:

Datanett-del:

 • Prosjekt- 25%
 • Skriftlig eksamen- 25%

DSP-del:

 • Innleveringer-15%
 • Eksamen- 35%

Begge delemner må ha ståkarakter for å få karakter i emnet.

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Kontinasjons­eksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen så er det tilstrekkelig å ta ny eksamen kun i det delemnet man strøk i. Begge delemner må ha ståkarakter for å få karakter i emnet.

Eksamensdato

Digital Signalbehandling - skriftlig eksamen 17.12.2018
Skriftlig eksamen datanett 23.11.2018
Innleveringer innlevering 30.11.2018
Prosjektoppgave innlevering 03.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Studenter skal informeres om tekstbok, andre materialer og verktøy i den første forelesningen.