høst 2018

TYS-1013 Tekst i kontekst - 10 stp

Sist endret: 25.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er del av årsenheten i tysk. Obligatorisk for lektorstudenter som har tysk som fag 2. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Innhold

Kontekst henviser til det som er omstendigheten rundt tekster, for eksempel kulturelle, (litteratur) historiske, politiske og/eller biografiske aspekt. Vi leser tre tekster sammen og går i dybden på de problemstillingene teksten adresserer ved å oppsøke konteksten med et kritisk og analytisk blikk. tekstene kan være fiksjons- eller sakprosatekster, de kan omhandle tysk politikk, kultur, litteratur eller musikk. I dette arbeidet bruker vi ulike kilder. Du vil lære deg hvordan man finner kilder og hvordan man forholder seg kritisk til utvalget. Du velger så én tekst som du under veiledning og faglig oppfølging fordyper deg i ved hjelp av samme metode. Gjennom diskusjon, muntlige presentasjon, gruppearbeid, skriveprosesser, innleveringer av skriftlige arbeid osv. vil du samtidig trene opp dine tysk språkferdigheter, både muntlig og skriftlig, og få innsikt i grammatiske og pragmatiske likheter og forskjeller mellom tysk og andre språk (fortrinnsvis norsk). Du vil selvfølgelig også få gode kunnskaper om de temaene tekstene vi leser handler om. 

Hva lærer du

Etter bestått eksamen har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper

Studenten har:

 • gode kunnskaper om ulike typer tekster og deres sammenheng i den samfunnsmessige konteksten
 • innsikt i hvordan stille ulike kritiske spørsmål til ulike typer tekst og finne kilder til økt forståelse av problemstillingen i teksten
 • gode kunnskaper om utvalgte tema innenfor tysk samfunnsliv og kultur
 • innsikt i likheter og forskjeller mellom tysk og andre språk (fortrinnsvis norsk) med klare referanser til grammatikken

Ferdigheter

Studenten kan:

 • innhente informasjon og vurdere kilder på en kritisk måte
 • studere ulike typer tekster i kontekst
 • gjenkjenne og forklare likheter og forskjeller mellom tysk og andre språk, fortrinnsvis norsk
 • arbeide selvstendig med tekst og språklig sammenheng
 • diskutere, skrive og fortelle om utvalgte tema innenfor tysk samfunnsliv og kultur

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og tysk

Undervisning

Seminar og gruppearbeid med muntlige og skriftlige øvelser, gruppeveiledning og individuell veiledning. Emnet har fire timer organisert undervisning i uka, i tillegg kommer kollokviearbeid og veiledningstimer (gruppe og individuelt). Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid. 

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

 • fire kortere tekster med tema fra fellesdelen (1-2 sider)
 • 1-2 tilbakemeldinger på hverandres tekster (innhold og språk)
 • muntlig presentasjon av valgt tema

Eksamen består av: 

 • Semesteroppgave (ca. 10 sider)
 • Muntlig eksamen (20 minutter) som tar utgangspunkt i semesteroppgaven

Semesteroppgaven må være bestått før muntlig eksamen. Det blir gitt samlet karakter, det vil si at muntlig er justerende. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Muntlig eksamen 30.11.2018
Semesteroppgave innlevering 10.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Uwe Timm: Am Beispiel meines Bruders,

Köln: Kiepenheur & Witsch 2003, ISBN 3-462-03320-4

Ferdinand von Schirach: trafe. Stories, München: Luchterhand 2018,ISBN 978-3-630-87538-5

Ferdinand von Schirach: Schuld. Stories, München u. Zürich: Piper 2010, ISBN 978-3-492-05422-5

Martin Suter: Der letzte Weynfeldt. Roman, Zürich: Diogenes 2009 ISBN 978-3-257-23933-1

Bernhard Schlink: Der Vorleser. Roman. Zürich: Diogenes 1995 ISBN 3 257 0606Kontakt
Kristian Osnes Aambø HSL

Aambø, Kristian Osnes


Fungerende kontorsjef ISK
Telefon: +4777644333 kristian.o.aambo@uit.no

Ansatte--Michael-Schmidt

Schmidt, Michael


Professor tysk litteratur/kultur
Telefon: +4777645635 michael.schmidt@uit.no