høst 2018

TYS-1111 Sted og kulturforståelse - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Emnetype

Emnet er en del av årsenheten i tysk. Obligatorisk for lektorstudenter som har tysk som fag 2. Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Innhold

Emnet tar for seg byer og områder i det tyskspråklige området i et historisk, kulturelt og multikulturelt perspektiv. Det kan være Berlin, Hamburg, Dresden, Wien, eller en delstat som Bayern eller Thüringen. tematisk vil vi komme inn på ulike historiske og kulturelle aspekter knyttet til stedet/området. Det kan være muren i Berlin, høyreradikalisme i de østlige deler av Tyskland, migrasjonstematikk, eller fremstillingen av Østerrike som idyllisk Alpeland. Vi går bak fasaden og stiller spørsmål som åpner opp for refleksjon og diskusjon. Aktiv bruk av digitale aviser og tidsskrift, sosiale medier og andre nettressurser til å innhente og kritisk vurdere informasjonen om stedet og temaet vil være en sentral del av emnet. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper

Studenten har: 

  • kunnskaper om utvalgte geografiske områder innenfor tyskspråklig rom
  • innsikt i aktuelle kulturelle, historiske og/eller politiske prosesser i tilknytning til området
  • gode kunnskaper om tyske medier, nettressurser og sosiale medier

Ferdigheter

Studenten kan:

  • lese tyskspråklige tidsskrift- og avisartikler om utvalgte emner
  • reflektere over og diskutere regionale og kulturelle særtrekk
  • evne til å vurdere utsagn og begrep på en kritisk og reflektert måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk

Undervisning

Seminar og gruppearbeid med muntlige og skriftlige øvelser. Emnet har 4 timer organisert undervisning i uke, i tillegg kommer kollokviearbeid og eventuelle veiledningstimer (grupper eller individuelt). Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelser og etterarbeid. 

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

Deltakelse på et dagsseminar (seks timer). Tema blir utdelt i starten av seminaret, og underveis skal hver student ha én muntlig redegjørelse. Ved slutten av økten leverer studenten inn et skriftlig arbeid.

Eksamen består av: 

To dagers hjemmeeksamen, over oppgitt tema. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 03.12.2018 innlevering 05.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

60 sider. pensumliste vil foreligge før semesterstart. 


Kontakt
Kristian Osnes Aambø HSL

Aambø, Kristian Osnes


Fungerende kontorsjef ISK
Telefon: +4777644333 kristian.o.aambo@uit.no

Cathrine-Theodorsen.jpg

Cathrine Theodorsen


Førsteamanuensis i tysk kultur og litteratur
Telefon: +4777645589 cathrine.theodorsen@uit.no