høst 2018

GEO-1001 Innføring i geologi - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

I innledningen beskrives jordens dannelse, alder og sammensetning. Den geologiske syklusen og grunnleggende geologiske prinsipper forklares. Emnet fortsetter med forelesninger om prosesser og produkter i jordens indre og på overflaten: mineraler, bergarter, bergartsdannende prosesser, platetektonikk, fjellkjededannelse og deformasjon av jordskorpen, jordskjelv og jordens indre, forvitring, erosjon og avsetning forårsaket av massebevegelse, elver, breer, vind og marine prosesser. Grunnvann og energi- og mineralressurser omhandles, likeså miljøgeologiske aspekter av faget. Under øvelsene gjennomgås de vanligste mineraler og bergarter, og landformer studeres ved hjelp av kart og flybilder. En tre dagers feltekskursjon holdes i september, i begynnelsen av kurset.

Hva lærer du

Etter å ha fullført emnet skal studentene:

  • ha oversikt over Jordens alder, dannelse og sammensetning, samt de de viktigste geologiske prosessene som virker inni og på Jordens overflate;
  • kjenne de viktigste mineraler og bergarter, og hvordan de dannes;
  • kunne gjøre rede for platetektonikk, jordskjelv, fjellkjededannelse og deformasjon av jordskorpen;
  • ha kunnskap om forvitring og erosjon, samt forskjellige typer avsetninger forårsaket av massebevegelse, elver, breer, vind og marine prosesser;
  • ha en grunnleggende forståelse for fossiler og deres betydning, dateringsmetoder og stratigrafiske prinsipper som benyttes i geologien.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

36 timer forelesninger og 22 timer øvelser, samt 3 dager feltekskursjon.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått. Adgang til eksamenen forutsetter godkjente øvelser og godkjent ekskursjonsrapport. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 07.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

GEO-101 Innføring i geologi 10 stp
GEO-1002 Naturgrunnlaget - basis for ressurser, miljø og samfunn 3 stp
ITE1854 Ingeniørgeologi og geoteknikk 2.5 stp

Pensum

"Essentials of Geology" (11th edition), Lutgens, Tarbuck & Tasa. Pearson forlag.