høst 2018

GEO-2003 Kvartærgeologi - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

Emnet omhandler prosesser, landformer og historie knyttet til jordens yngste periode (kvartærtiden). Det legges vekt på breprosesser (glasiologi), avsetninger og landformer dannet av breer og smeltevann (glasial geologi), samt havnivå- og klimaendringer under og etter istidene (kvartærhistorie). Praktiske øvelser i identifikasjon og tolkning av kvartære landformer og sedimenter basert på kart, flybilder og prøver inngår. En tre dagers feltekskursjon ved begynnelsen av kurset gir kjennskap til prosesser foran en aktiv bre (Steindalsbreen), og til ulike kvartære former og avsetninger i et norsk alpint-, fjord- og viddelandskap (Ullsfjord-Lyngen-Skibotndalen).

Anbefalte forkunnskaper

GEO-1001 Innføring i geologi

Hva lærer du

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet har studenten grunnleggende

 • oversikt over istidshypotesen og utviklingen av fagområdet kvartær- og glasialgeologi.
 • kunnskap om klimautviklingen i de siste ca. 2.6 millioner år (kvartærtiden).
 • forståelse av hvordan klimafaktorer styrer breenes vekst og smelting, og oversikt over brevariasjoner, spesielt under og etter siste istid i Skandinavia.
 • kunnskap om hvordan breer eroderer og avsetter materiale, og om landformer og sedimenter dannet av breer og deres smeltevann.
 • kjennskap til andre landskapsdannende prosesser som har vært aktive i cenozoikum.
 • kunnskap om variasjoner i havnivået og dannelse av strandlinjer etter siste istid.
 • kunnskap om de viktigste dateringsmetoder i terrestrisk kvartærgeologi.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten

 • analysere, forstå og tolke kvartær- og glasialgeologiske data.
 • observere, beskrive, kartlegge og tolke terrestriske kvartære sedimenter og landformer i felt og på fly- eller satellittbilder.
 • forstå sammenhengen mellom prosesser i nåtidens glasiale miljøer og kvartære avsetninger.
 • bruke kvartærgeologiske data til å lage geologiske modeller for dannelsen av et område.
 • finne, vurdere og benytte kvartærgeologisk litteratur og metoder.

 

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet har studenten

 • innsikt i grunnleggende kvartær- og glasialgeologi med fokus på Skandinavia.
 • evne til å gjennomføre grunnleggende arbeidsoppgaver innen kvartær- og glasialgeologi og oversikt over fagets viktigste litteratur og metoder.
 • evne til å formidle sentralt fagstoff videre og til å diskutere synspunkter, erfaringer og valg av metoder med (kvartær-)geologer.
 • kjennskap til aktuell forskning og nye metoder i kvartær- og glasialgeologi.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Deler av pensum er på engelsk.

Undervisning

26 timer forelesninger og 20 timer øvelser, samt 3 dager feltekskursjon. Ekskursjoner eller andre deler av undervisningen kan legges på 1-2 helger i løpet av semesteret etter behov.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

 

Adgang til eksamenen forutsetter godkjente øvelser og godkjent ekskursjonsrapport.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 19.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

GEO-107 Kvartærgeologi 6 stp
GEO-1002 Naturgrunnlaget - basis for ressurser, miljø og samfunn 6 stp

Pensum

Forelesningsnotater (PowerPoint), øvelser og ekskursjonsguiden lagt ut på Fronter er pensum. I tillegg er litteraturen nedenfor enten pensum eller anbefalt/ valgfri lesning når det er angitt. Boka til Jørgensen m.fl. anbefales kjøpt som hovedbok. Annen litteratur blir lagt ut på Fronter. Boka til Nesje overlapper en god del med Jørgensen m.fl. Antall sider Jørgensen et al. 1997. Kvartærgeologi. Landbruksforlaget: Kap.1 Klima og klimavariasjoner (s. 9-28) Kap. 2. Is og Isbreer (s. 29-41) Kap. 3. Havnivået (s. 42-49). (Kap 4. Beskrivelse og klassifikasjon av jordarter ¿ anbefalt lesing) Kap. 5. Stratigrafi og alder (s. 66-74) Kap. 6. Forvitrings- og morenejord (s. 75-90) Kap. 7. Breelver og breelvavsetninger (s. 91-110) Kap. 8. Havavsetninger (s. 111-125) (Kap. 9 ¿ 11. Elver, innsjøer, vind, skred ¿ anbefalt lesning) Kap. 12. Tertiær og tidlig kvartær (s. 158-165) (Kap. 13-17. Isavsmeltning i S.Norge, Oslofjord, Fjell/S.N., Vestlandet, Trøndelag ¿ anbefalt lesing) Kap. 18. Isavsmeltning i Troms og Finnmark (s. 223-235) Atle Nesje 2012. Brelære (Valgfri lesning) Kap. 1. Breer Kap. 2. Glasiale erosjons- og avsetningsformer Kap. 3. Istider og klimavariasjoner Kap. 5. Dateringsmetoder Lowe & Walker 1997. Reconstructing Quaternary Environments. Longman Ch. 3. Oxygen isotope stratigraphy, sections 3.10 & 3.11 (s.148-161) Ch. 7. Last interglacial-glacial cycle (s.324-373). Walker 2005. Quaternary Dating Methods. Wiley. Ch. 2. Radiocarbon dating, s. 17-35 Ch. 3.4. Cosmogenic nuclide dating, s. 77-84 Ch. 4.2. Luminescence dating, s. 94-100 Ch. 5.2. Dendrochronology dating, s.122-127 Vorren og Mangerud, 2006: Kap. 15. Istider kommer og går. Sein-pliocen og pleistocen; 2,7 millioner ¿ 11 500 år. I Ramberg m.fl. (red.): Landet blir til ¿ Norges geologi (Norsk geologisk forening). Tore Vorren m.fl., 2006: Kap 16. Norge av i dag trer fram. I Ramberg m.fl. (red.): Landet blir til ¿ Norges geologi (Norsk geologisk forening). Vitenskapelig artikkel: - Andreassen, K., Laberg, J.S., Vorren, T.O. 2008: Seismic seafloor geomorphology of the SW Barents Sea and its glaci-dynamic implications. Geomorphology, 97, 157-177. 19