høst 2018

GEO-2007 Historisk og regional geologi - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

Forelesningene er todelt tematisk. Første delen gir en oversikt over jordens geologiske og paleo-geografiske utvikling over tid, livets oppstående og utvikling, de viktigste fossilgrupper, samt grunnleggende stratigrafiske prinsipper.  Andre delen gir en innføring i Norges berggrunn og geologiske utvikling fra prekambrium frem til i dag, med vekt på fastlands-Norge, kontinentalsokkelen (inkl. Nordsjøen, Midtnorsk sokkel og Barentshavet), og Svalbards geologi.

I øvelsene vil første delen vektlegge identifikasjon av fossiler og fossilgrupper fra de ulike geologiske tidsperiodene. I andre delen g skal kandidaten besvare sentrale spørsmål knyttet til Norges geologiske utvikling, fra arkeikum og frem til i dag.

Anbefalte forkunnskaper

GEO-2002 Strukturgeologi - berggrunnskart, GEO-2003 Kvartærgeologi, GEO-2005 Sedimentologi

Hva lærer du

Etter å ha fullført og bestått emnet skal studentene kunne...

  • redegjøre for jordens utvikling
  • identifisere fossile (dyr og planter) fra ulike geologiske tidsperioder og med særlig relevans til Norges geologi
  • redegjøre for fastlands-Norges, kontinentalsokkelens og Svalbards geologi
  • kjenne til geologiske prosesser i urtiden/prekambrium
  • gjøre rede for kontinental riftdannelse, sedimentasjon og passiv marginutvikling knyttet til den norske kontinentalsokkelen og Barentshavmarginen
  • forstå fjellkjededannelse og fjellkjedekollaps med vekt på den kaledonske fjellkjeden 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Til sammen 60 timer forelesninger/øvelser.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått. Adgang til eksamenen forutsetter godkjente øvelser. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 05.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Ta kontakt med faglærere.