høst 2018

IGR1609 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Del av bachelor i industriell elektronikk/elkraft/satelitteknologi.

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Emnet kan ikke tas nettbasert av Y-veistudenter.

Innhold

Prosjektstyring, skriftlig presentasjonsteknikk, teknologihistorie og teknologitrender, miljø og samfunn, informasjonssøk og generell forskningsmetode.

Retningslinjer og rutiner ved laboratoriearbeid, instrumenter og grunnleggende måleteknikk. Resistans, strøm, spenning og effekt i serie og parallelle DC-kretser.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og fremtidsrettet perspektiv.
 • Kjennskap til vitenskapelig arbeidsmetode og basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.
 • Kjennskap til retningslinjer og rutiner ved laboratoriearbeid generelt og HMS-aspektet ved arbeidet spesielt.
 • Kjennskap til følgende instrumenter og målinger: Analoge, digitale, DC og AC-målinger, Oscilloscopet.
 • Forståelse for resistans, strøm, spenning og effekt.
 • Kjennskap til regneteknikker og regler for serie- og parallelle DC-kretser.
 • Kjennskap til utregning av serie- og parallellkretser

Ferdigheter

 • Kunne identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Kunne kommunisere sitt fagområde og bidra i tverrfaglig samarbeid og i samfunnsdebatt.
 • Kunne utføre grunnleggende måleteknikk.
 • Kunne foreta grunnleggende øvelser i et laboratorium.
 • Kunne utføre regning på kretser med flere motstander.
 • Kunne gjøre beregninger på serie og parallelle DC-kretser.

Generell kompetanse

 • Kunne organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeid med andre.
 • Kunne igangsette mindre prosjekter og gjennom ledelse av dem ivareta menneskelige, faglige, økonomiske, etiske og samfunnsmessige hensyn.
 • Bevissthet om miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kjennskap til hvordan han kan formidle sine kunnskaper og erfaringer til andre.
 • Forståelse for betydningen av kulturell kompetanse.
 • Kunne utføre øvelser i elektrolaboratoriet og inneha grunnleggende forståelse for DC-kretser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvinger, prosjekt i grupper, rapportskriving.

Eksamen

Arbeidskrav

Godkjent problemstilling og framdriftsplan for prosjektarbeidet.

I tillegg er alle enkeltstudenter ansvarlig for at deres gruppe får godkjent ett av de andre arbeidskravene knyttet til prosjektarbeid. Disse arbeidskravene fordeles i gruppa ved semesterstart. Antall arbeidskrav i elektronikkdelen oppgis ved studiestart.Disse vurderes av faglærer i elektronikk.

Eksamen og vurdering

Prosjektarbeid som munner ut i skriftlig arbeid/tegninger/rapport.

Studentene skal gjennomføre prosjektet og skrive prosjektrapport som gruppearbeid, unntaksvis kan det åpnes for at studenter kan levere individuelle arbeider.

Studentene skal i rapporten gi en enkel fremstilling av metoden som er brukt, samt dokumentere de informasjonssøk de har gjort i prosjektet gjennom litteraturlister og kildehenvisninger i løpende tekst.

Prosjektets problemstilling og innhold må være relatert til studentens programområde sett i et samfunnsperspektiv og et historisk perspektiv, og skal godkjennes av emneansvarlig i dialog med faglærer fra programområdet.

Ved levering av prosjektarbeid skal studentene gjennom ulike former for prosjektformalia (samarbeidsavtale, framdriftsplan, prosjektlogg og lignende) dokumentere hvordan prosjektstyringen ble gjennomført i gruppa. Slike formalia legges ved rapporten.

Det skriftlige prosjektarbeidet skal ha et engelsk sammendrag på ca 1 side. Det skal også legges ved en PowerPoint-presentasjon av arbeidet.

Sluttkarakter settes ut fra prosjektarbeidet i fellesmålene og en tretimers eksamen i de emnespesifikke målene. Begge disse arbeidene vurderes vha. karakter A - F, og ved fastsetting av den endelige karakteren i faget, teller gruppearbeidet 50 % og eksamen 50 %. Begge delene må ha ståkarakter for at studenten skal kunne få ståkarakter i faget. Gruppearbeidet vurderes av emneansvarlig, ved behov i kontakt med en faglærer fra programområdet ved karakterfastsettelse. Eksamen vurderes av lærer fra programområdet. Tillatte hjelpemidler til denne vil være en valgfri formelsamling uten egne hjelpemidler og godkjent kalkulator.

Kontinasjons­eksamen

Studenter som har strøket på prosjektarbeidet kan levere nytt arbeid i vårsemesteret. Studenter som uteblir fra eller stryker på skoleeksamen kan ta ny eksamen tidlig i vårsemesteret. Kontinuasjonsperioden for denne publiseres særskilt. Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den delen som mangler.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen Elektronikk 13.12.2018
Prosjektoppgave innlevering 30.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Aage Rognsaa (2015): Bacheloroppgaven-Skriveråd og regler for utformingen   E. Andersen og E. Schwenke (2012): Prosjektarbeid: en veiledning for studenter Boylestad R. (2016 eller nyere) Introductory Circuit Analysis, 13th Edition

I tillegg kommer forelesningsnotater og andre ressurser lagt ut på Canvas.