høst 2018

IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PT - 10 stp

Sist endret: 30.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Emnet kan ikke tas nettbasert av Y-veistudentene

Innhold

Prosjektstyring, skriftlig presentasjonsteknikk, teknologihistorie og teknologitrender, miljø og samfunn, informasjonssøk og generell forskningsmetode.

Konstruksjon og modellering med AutoCAD og Inventor. Sammenstilling, 2D og 3D presentasjon. Bruk av aktuelle tegningsstandarder.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:Kunnskap

 • Grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og fremtidsrettet perspektiv.
 • Kjennskap til vitenskapelig arbeidsmetode og basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.
 • Inngående kunnskap om hvordan modeller i et moderne 3D-konstruksjonsverktøy er bygd opp.
 • Kunnskap om på hvilken måte produksjonskrav og designkrav påvirker hvordan modellene bygges opp.
 • Kunnskap om grunnleggende 2D tegneregler, tilvirkningssymboler, snitt og relevante standarder.

Ferdigheter

 • Kunne identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Kunne kommunisere sitt fagområde og bidra i tverrfaglig samarbeid og i samfunnsdebatt.
 • Kunne anvende prinsipper for hensiktsmessig oppbygging av parter og sammenstillinger.
 • Kunne anvende moderne 3D-konstruksjonsverktøy til å bygge opp modeller vha. parter og sammenstillinger.
 • Kunne produsere 2D-tegninger i henhold til gjeldende regler.
 • Kunne endre og modifisere parter, sammenstillinger og tegninger.

Generell kompetanse

 • Kunne organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeid med andre.
 • Kunne igangsette mindre prosjekter og gjennom ledelse av dem ivareta menneskelige, faglige, økonomiske, etiske og samfunnsmessige hensyn.
 • Bevissthet om miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kjennskap til hvordan han kan formidle sine kunnskaper og erfaringer til andre.
 • Forståelse for betydningen av kulturell kompetanse.
 • Kunnskap om moderne 2D- og 3D-konstruksjonsverktøy.
 • Kjennskap til optimaliserte tilvirkningsmetoder og kunne knytte disse til 3D- modelleringsprosessen.
 • Kjennskap til eksport og import av data mellom andre hensiktsmessige verktøy for spenningsanalyser og konstruksjon/produksjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, prosjekt i grupper, rapportskriving

Eksamen

Prosjektarbeid som munner ut i skriftlig arbeid/tegninger/rapport.

Studentene skal gjennomføre prosjektet og skrive prosjektrapport som gruppearbeid, unntaksvis kan det åpnes for at studenter kan levere individuelle arbeider. Studentene skal i rapporten gi en enkel fremstilling av metoden som er brukt, samt dokumentere de informasjonssøk de har gjort i prosjektet gjennom litteraturlister og kildehenvisninger i løpende tekst. Prosjektets problemstilling og innhold må være relatert til studentens programområde sett i et samfunnsperspektiv og et historisk perspektiv, og skal godkjennes av emneansvarlig i dialog med faglærer fra programområdet. Ved levering av prosjektarbeid skal studentene gjennom ulike former for prosjektformalia (samarbeidsavtale, framdriftsplan, prosjektlogg og lignende) dokumentere hvordan prosjektstyringen ble gjennomført i gruppa. Slike formalia legges ved rapporten. Det skriftlige prosjektarbeidet skal ha et engelsk sammendrag på ca 1 side. Det skal også legges ved en PowerPoint-presentasjon av arbeidet. Individuelt tegningsarbeid innen AutoCAD og Autodesk inventor. Retningslinjer for oppgaven gis ved studiestart. Sluttkarakter settes ut fra prosjektarbeid/prosjektrapport og det individuelle tegningsarbeidet med karakter A ¿ F der F er ikke bestått. Ved fastsetting av den endelige karakteren i faget, teller gruppearbeidet 50 % og tegnearbeidet 50 %. Begge delene må ha ståkarakter for at studenten skal kunne få ståkarakter i faget. Gruppearbeidet vurderes av emneansvarlig, mens tegnearbeidet vurderes av AutoCAD-lærer. Disse er begge ved behov i kontakt med en faglærer fra programområdet ved karakterfastsettelse.

Studenter som har strøket på en av de to eksamenselementene prosjektarbeid og tegningsarbeid kan levere nytt arbeid i vårsemesteret. Kontinuasjonsperioden for dette publiseres særskilt. Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den delen som mangler.

Eksamensdato

Prosjektoppgave innlevering 30.11.2018
Tegnearbeid innlevering 30.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ITE1818 PIA med teknisk tegning/DAK for MA 5 stp

Pensum

Aage Rognsaa (2015): Bacheloroppgaven ¿Skriveråd og regler for utformingen E. Andersen og E. Schwenke (2012): Prosjektarbeid: en veiledning for studenter Odd Sverre Kolstad: Siste tilgjengelige utgave av AutoCAD Øyvind Husø: Mekanisk konstruksjon og teknisk design - Modellering med Inventor; Arbeidsbok. Støttelitteratur Øyvind Husø: Mekanisk konstruksjon og teknisk design - Modellering med Inventor. Lien, Nilsson, Jakobsen og Larsen: Maskintegning; NKI - Forlaget. I tillegg kommer forelesningsnotater og andre ressurser lagt ut på it´s learning.