høst 2018

IGR1613 Matematikk 3 / Fysikk 2 - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Mo i Rana | Annet | Bodø | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 (eller tilsvarende) eller Forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning

Søknadskoder: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag - 5198 - enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert

Forkunnskapskrav:

Matematikk: Bestått emnene Matematikk 1 og Matematikk 2

Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2eller IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1601 Matematikk 2eller IGR1515 Matematikk 2, IGR1600 Matematikk 1eller IGR1515 Matematikk 2, IGR1518 Matematikk 1 - 3 termineller IGR1508 Matematikk 1, IGR1515 Matematikk 2

Innhold

Matematikk 3

 • Parametriserte kurver
 • Flater i rommet.
 • Kartesiske-, sylinder- og kulekoordinater.
 • Kurveintegral, dobbel- og trippelintegral.
 • Vektorfelt. Fluks, Curl og divergens.
 • Greens teorem, Divergensteoremet og Stokes teorem.

Fysikk 2

 • Gravitasjon.
 • Rotasjonsbevegelser.
 • Svingninger og bølger.
 • Termodynamikk.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1603 Fysikk/Kjemi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Matematikk 3

Kunnskaper og forståelse:

 • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Kandidaten har grundig kunnskap innen kjerneområdene derivasjon, integrasjon,
 • Funksjoner av flere variable og vektoranalyse

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formelapparat
 • Kandidaten kan manipulere symboler og formler
 • Kandidaten kan resonnere matematisk
 • Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder.
 • Kandidaten har god regneferdighet
 • Kandidaten kan vurdere resultater fra matematiske beregninger
 • Kandidaten kan forstå og bruke matematiske representasjoner

Kompetanse:

 • Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring

 

Fysikk 2

Kunnskaper og forståelse:

 • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i fysikk som andre emner kan bygge videre på

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten har et relevant symbol- og begrepsapparat
 • Kandidaten kan manipulere symboler og formler
 • Kandidaten kan resonnere ved bruk av fysiske lover
 • Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder
 • Kandidaten kan vurdere resultater fra beregninger

 

Kompetanse:

 • Kandidaten har forståelse for fysikk som kan gi grunnlag for livslang læring

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning.

Eksamen

Arbeidskrav

To av tre innleveringer Fysikk 2 og i Matematikk 3 må være godkjent.

For å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av

besvarelsen må være rett.

Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

 

Eksamen

Avsluttende 3-timers skriftlig eksamen, i hvert delemne.

Vekting i sluttkarakter for emnet: Matematikk 3 og Fysikk 2 teller 50 % hver i IGR1613

Vurderingsuttrykk: A-F. A er best, F er `ikke bestått¿.

Tillatte hjelpemidler til eksamen:

 • Godkjent kalkulator med tomt minne (i henhold til liste over godkjente/ikke godkjente kalkulatorer ¿ oppgis ved studiestart)
 • Én fritt valgt innbundet formelsamling.
 • På hver deleksamen: Ett A4-ark med håndskrevne eller trykte notater (2 sider).

Både vurdering fra delemne Matematikk 3 og delemne Fysikk 2 må ha ståkarakter for å få karakter i emnet.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i delemnene.

Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.

Eksamensdato

Matematikk 3 skriftlig 12.12.2018
Fysikk 2 skriftlig 06.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ITE1613 Matematikk 3 5 stp

Pensum

Fysikk 2: Richard Wolfson: Essential University Physics.

Matematikk 3: Adams & Essex: Calculus

Undervisning Høst 2018
Fysikk 2 uni.lekt. Per Ødegaard
Matematikk 3 f.aman. Klas Mats Pettersson
stip. Ane Solbakken Sæterdal
vit.ass. Raymond Klippenvåg Wang
Fysikk2 uni.lekt. Per Ødegaard
uni.lekt. Alexandra Leonidovna Zueva Fløstrand
Matte3 f.aman. Klas Mats Pettersson
h.lærer Kjell Gunnar Boldermo
uni.lekt. Petter Pettersen
stip. Ane Solbakken Sæterdal
vit.ass. Raymond Klippenvåg Wang