høst 2018

IGR1613 Matematikk 3 / Fysikk 2 - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Mo i Rana | Annet | Bodø | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 (eller tilsvarende) eller Forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning

Søknadskoder: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag - 5198 - enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert

Forkunnskapskrav:

Matematikk: Bestått emnene Matematikk 1 og Matematikk 2

Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2eller IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1601 Matematikk 2eller IGR1515 Matematikk 2, IGR1600 Matematikk 1eller IGR1515 Matematikk 2, IGR1518 Matematikk 1 - 3 termineller IGR1508 Matematikk 1, IGR1515 Matematikk 2

Innhold

Matematikk 3

 • Parametriserte kurver
 • Flater i rommet.
 • Kartesiske-, sylinder- og kulekoordinater.
 • Kurveintegral, dobbel- og trippelintegral.
 • Vektorfelt. Fluks, Curl og divergens.
 • Greens teorem, Divergensteoremet og Stokes teorem.

Fysikk 2

 • Gravitasjon.
 • Rotasjonsbevegelser.
 • Svingninger og bølger.
 • Termodynamikk.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1603 Fysikk/Kjemi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Matematikk 3

Kunnskaper og forståelse:

 • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Kandidaten har grundig kunnskap innen kjerneområdene derivasjon, integrasjon,
 • Funksjoner av flere variable og vektoranalyse

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formelapparat
 • Kandidaten kan manipulere symboler og formler
 • Kandidaten kan resonnere matematisk
 • Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder.
 • Kandidaten har god regneferdighet
 • Kandidaten kan vurdere resultater fra matematiske beregninger
 • Kandidaten kan forstå og bruke matematiske representasjoner

Kompetanse:

 • Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring

 

Fysikk 2

Kunnskaper og forståelse:

 • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i fysikk som andre emner kan bygge videre på

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten har et relevant symbol- og begrepsapparat
 • Kandidaten kan manipulere symboler og formler
 • Kandidaten kan resonnere ved bruk av fysiske lover
 • Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder
 • Kandidaten kan vurdere resultater fra beregninger

 

Kompetanse:

 • Kandidaten har forståelse for fysikk som kan gi grunnlag for livslang læring

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning.

Eksamen

Arbeidskrav

To av tre innleveringer Fysikk 2 og i Matematikk 3 må være godkjent.

For å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av

besvarelsen må være rett.

Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

 

Eksamen

Avsluttende 3-timers skriftlig eksamen, i hvert delemne.

Vekting i sluttkarakter for emnet: Matematikk 3 og Fysikk 2 teller 50 % hver i IGR1613

Vurderingsuttrykk: A-F. A er best, F er `ikke bestått¿.

Tillatte hjelpemidler til eksamen:

 • Godkjent kalkulator med tomt minne (i henhold til liste over godkjente/ikke godkjente kalkulatorer ¿ oppgis ved studiestart)
 • Én fritt valgt innbundet formelsamling.
 • På hver deleksamen: Ett A4-ark med håndskrevne eller trykte notater (2 sider).

Både vurdering fra delemne Matematikk 3 og delemne Fysikk 2 må ha ståkarakter for å få karakter i emnet.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i delemnene.

Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.

Eksamensdato

Matematikk 3 skriftlig 12.12.2018
Fysikk 2 skriftlig 06.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ITE1613 Matematikk 3 5 stp

Pensum

Fysikk 2: Richard Wolfson: Essential University Physics.

Matematikk 3: Adams & Essex: Calculus