Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2018

MBI-1104 Fysiologi, anatomi og histologi - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over et semester (høstsemester), og avsluttes med eksamen før jul.

Innhold

Medisinsk nomenklatur, oppbygging av celler og vev, sammenheng mellom de forskjellige vev og organers struktur og funksjon, muskel og skjelett apparat, nervesystemet, hormonsystemet, reguleringsmekanismer for biologiske funksjoner, hjerte og sirkulasjonssystemet, blod og vevsvæske, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet og urinveissystemet.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne: 

Kunnskap

  • Gjøre rede for oppbygningen av en eukaryot celle, og hvordan den fungerer.
  • Forklare organsystemers oppbygning og funksjon og deres bidrag til homøostase.
  • Navngi hovedtyper av vev og kjenne til deres egenskaper og funksjoner.

Ferdigheter

  • Beskrive ulike celler, vev og organer ved hjelp av lysmikroskopi og identifisere dem ut fra karakteristiske trekk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, seminarer og laboratoriepraksis.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen (4 t) som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

  • Innlevering av labjournaler.
  • Godkjent intern laboratoriepraksis.
  • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelser.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 07.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIOIN-101 Fysiologi, anatomi og histologi 10 stp

Pensum

Anbefalt litteratur annonseres i Canvas ved semesterstart.


Kontakt
Kjell2

Lindgård, Kjell


Førstelektor
Telefon: +4777644688
Mobil: 95880123 kjell.lindgard@uit.no

31.bmp

Roll, Tom Edvard


Studiekonsulent
Telefon: +4777645402 tom.e.roll@uit.no