høst 2018

HIF-0100 Akademisk skriving og formidling - 0 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i språkfag og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er ikke studiepoenggivende.

Innhold

Gjennom tre halvdags seminarer med forelesninger, diskusjoner og skriveaktiviteter vil du lære å se betydningen av å kunne produsere en god akademisk, argumentativ tekst og forstå verdien av å kunne formidle eget fag til ulike målgrupper både muntlig og skriftlig. Du vil lære om forholdet mellom tekst og historie og om hvordan også dagens prinsipper for argumentasjon og retorikk bygger på eldgamle klassiske modeller. Du vil lære om retorikk og argumentasjon og om hvordan man bygger opp og skriver en akademisk tekst. Du vil også få en innføring i formidling av fag gjennom posterpresentasjon. 

Studenten vil i skriveseminarene få anledning til å utvikle og jobbe videre med tekster/arbeidskrav knyttet til andre emner som tas parallelt gjennom semesteret, for eksempel intervjuet i HIF-1000 eller ett eller flere av arbeidskravene i HIF-1100.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskaper om akademisk skriving, argumentasjon og oppbygging av en akademisk tekst
 • kunnskaper om hvordan man kan nå ulike lesergrupper
 • innblikk i teksthistorie og retorikkens historie og utvikling
 • kunnskaper om ulike akademiske genre
 • kunnskaper om skriftlig og muntlig formidling

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere korte akademiske tekster og gjenkjenne hva som kjennetegner en god akademisk tekst
 • anvende kunnskap om akademisk skriving, argumentasjon og retorikk i produksjon av egen akademisk tekst
 • bygge opp og produsere en argumentativ akademisk tekst med referanser og litteraturliste
 • produsere en poster
 • formidle materiale knyttet til eget fagfelt muntlig og skriftlig

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Pensumtekster er på norsk og evt. engelsk.

Undervisning

Forelesninger og seminar. Det legges vekt på at studentene skal være aktivt med i undervisningen. Det vil bli gitt tre obligatoriske skriveseminarer i løpet av semesteret med innføring i akademisk skriving, retorikk og argumentasjon samt ulike skriveøvelser. Det vil også gis innføring i muntlig formidling og produksjon og presentasjon av poster.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før studenten kan fremstille seg til eksamen: 

 • obligatorisk oppmøte på skriveseminarene. Dersom studenten ikke har anledning til å stille på seminarene må alternativt opplegg avtales med fagansvarlig.
 • en posterpresentasjon i slutten av semesteret basert på ett eller flere skriftlige arbeider som studenten har jobbet med på andre emner i løpet av semesteret.

 

Studentene anmodes også om å oppsøke og motta tilbakemeldinger fra Akademisk skrivesenter ved HSL minst en gang i løpet av semesteret. Vi jobber med tekster gjennom hele semesteret med fokus på skriveprosessen.

 

Eksamensform:

Eksamen består av:

 • en posterpresentasjon basert på skriftlige arbeider som har blitt jobbet frem gjennom semesteret. Posteren skal utvikles i grupper på to til tre studenter.

 

Vurderingsuttrykk:

Posterpresentasjonen evalueres med bestått/ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren ikke bestått til eksamen har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan

Pensum

Andersen, M.M (2008) De skapende kreftene. Sakprosa. Skriveboka. Oslo: Aschehoug forlag, s. 73-75, s. 102-107, s.353-378, s. 393-405.

Andersens, Ø (1995) Retorisk kommunikasjon. I retorikkens have. Oslo: Universitetsforlaget. s. 19-54.

Tilgjengelig online: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008031300044

Lindhardt, J. (1987) Nogle grundbegreper i retorikken, Retorik. 2. utg. København: Villadsen og Christensen. s. 50-53.

Tilgjengelig online: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007080300035

Dysthe, O., Hertzberg, F., Hoel, L. T. (2001) Lese for å skrive - bruk av kilder, Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning. 2. utg. Oslo: Abstrakt forlag. s. 25-63.

Tilgjengelig online: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011032105089

 

Akademisk skrivesenter HSL - ressursark

1. Huskeliste

2. Strukturert avsnittsmal

3. Argumentasjon

4. Akademisk språk og skriving

Tilgjengelig online: https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=506806&sub_id=510980

Søk og Skriv

1. Oppstartsteknikker

2. Språk og stil

3. Struktur

4. Referansestiler

Tilgjengelig online: https://sokogskriv.no/skriving/

 

HIOA

Språk og stil i akademiske oppgaver

Tilgjengelig online: https://student.hioa.no/sprak-stil-akademiske-oppgaver

 

Til sammen 134 sider.

 

Anbefalt litteratur

Bye, P. (2017) Språkvitenskap. I: Redaktør B.B. Introduksjon til menneskevitenskapene. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ss. 175-196.

Dysthe, O., Hertzberg, F., Hoel, L. T. (2001) Skrive for å lære, Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning. 2. utg. Oslo: Abstrakt forlag. s. 65-78.

Tilgjengelig online: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011032105089

Hagen, B. E (2006) Teori, metode og litteraturvitenskapelighet i litteraturforskningen. Norsk litteraturvitenskapelig Tidsskrift, Vol 9, Nr 1, s. 37-49.

Tilgjengelig online: https://www.idunn.no/nlvt/2006/01/teori_metode_og_vitenskapelighet_i_litteraturforskningen

Pinker, S. (2014) Good writing. The sense of style: the thinkings person`s guide to writing in the 21st century. London: Allen Lane. s. 11- 26.

Sword, H. (2012) Rules of engagement. On being disciplined. A guide to the style guides. Stylish academic writing. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. s.3-31.

Wærp, P. L. (2017) Litteraturvitenskap. I: Redaktør B.B. Introduksjon til menneskevitenskapene. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ss. 157-170.

 

*Litteratur som ikke er tilgjengelig online vil legges ut i Canvas før semesterstart.Kontakt

Janine Tessem Strøm


Universitetslektor
Telefon: +4777660599 janine.t.strom@uit.no

HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no