høst 2018

PED-3021 Kartlegging og rådgivning - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterprogram i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Hovedvekten legges på spesialpedagogisk sakkyndighetsvurdering samt rådgivning. Det fokuseres på utarbeidelse av sakkyndig uttalelse, bruk av individuelle opplæringsplaner (IOP) og det teoretiske grunnlaget for testteori med fokus på WISC-IV. Innen rådgivning fokuseres det på rådgivningssamtalen og systemrettet endringsarbeid.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har kunnskap om:

 • sakkyndighetsvurdering og bruk av bruk av individuelle opplæringsplaner som styringsredskap for spesialundervisning
 • rådgivningsteorier
 • det teoretiske grunnlaget for WISC-IV

Ferdigheter

Studenten kan:

 • tolke WISC-profiler
 • utforming og bruk av individuelle opplæringsplaner
 • planlegge og gjennomføre rådgivningssamtaler

Kompetanse

 • Planlegge å gjennomføre kartleggings- og utredningsarbeid som ledd i en sakkyndig vurdering
 • Planlegge og gjennomføre rådgivningssamtaler innen spesialpedagogiske problemstillinger
 • Delta i og lede tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert og går over ett semester. Undervisningsomfanget er på om lag 30 timer.

Undervisningsform vil være forelesninger og praktiske øvelser i rådgivning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Tilstedeværelse på 80% av all undervisning.

Eksamen består av:

 • En oppgave over oppgitt tema utarbeidet av faglærer(ca 2500-2800 ord / 7-8 sider).

Innlevering til fastsatt dato.

Det gis bokstavkarakter etter en skala fra A til F, der F ikke er bestått.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 26.11.2018 innlevering 03.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

 • Hesselberg, Finn & von Tetzchner, Stephen. (2016). Pedagogisk psykologisk arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Del 1; kap 3, Del 2; kap 4-5. Del 3; kap 6,7, 9 og 10, Del 4; kap 11 og 12. (230 sider)
 • Lassen, Liv. (2014). Rådgivning - Kunsten å hjelpe. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. (192 sider).
 • Pedersen, Åge. (2006). Skolen som forvaltningsorgan. Trondheim: Tapir akademisk forlag. Del 1; kap 1-3. (71 sider).
 • Pedlex. (2014). Spesialundervisning og IOP. Begreper, saksgang og regelverk. ISBN: 978-82-7841-876-5. (32 sider).
 • Sundet, Jon Martin. (2015). Hva er intelligens? Oslo: Universitetsforlaget. (151 sider).

 

Tilleggslitteratur:

 • Mathiesen, Petter & Høigaard, Rune. (2004). Veiledningsmetodikk. En håndbok i praktisk veiledningsarbeid. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS. (172 sider).
 • Opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_10https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_10
 • PP-tjenesten: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/
 • Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a Udir-4-2014: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/Udir-4-2014-Systemrettet-arbeid-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/
 • Veilederen Spesialundervisning: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/