høst 2018

PED-3055 Forskningsmetode og vitenskapsteori - 20 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er for studenter på master i spesialpedagogikk, master i logopedi, master i fagdidaktikk og erfaringsbasert master i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren. Emnet kan tas som enkeltemne.  

Opptakskrav

Jf opptakskrav i master i spesialpedagogikk, master i fagdidaktikk eller master i logopedi.

Opptakskode: 9371.

Innhold

Emnet består av vitenskapsteori, kvalitativ metode og kvantitativ metode. Metodeundervisningen vil omhandle planlegging, gjennomføring og vurdering av kvalitative og kvantitative forskningsundersøkelser. Det legges vekt på: Ulike forskningstradisjoner, design av forskningsundersøkelser, ulike metoder for innhenting av data (for eksempel observasjon, intervju, feltarbeid og survey), analyse av data, samt vurdering knyttet til validitet og reliabilitet i forskning.

Undervisningen i vitenskapsteori vil formidle kunnskap om hovedretningene innenfor vitenskapsfilosofien: positivisme/empirisme, hermeneutikk, kritisk realisme og sosialkonstruktivisme og hvilke premisser og utfordringer disse vitenskapsteoretiske retningene innebærer for forskningen. Det vil også bli undervist om forholdet mellom praktisk og teoretisk kunnskap og hvilke konsekvenser dette skillet har for synet på forholdet mellom forskningsbasert kunnskap og praktisk yrkesutøvelse.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om hovedretningene innenfor samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi.
 • Innsikt i skillet mellom ulike typer kunnskapsformer.
 • Kunnskap om ulike kvalitative forskningstradisjoner, forskningsdesign og metoder.
 • Kunnskap om bruk av kvantitative metoder; kvantitative metoders teoretiske fundament, elementære statistiske prosedyrer, samt hvordan kvantitative metoder anvendes i praktisk empirisk forskning.
 • Innsikt i forskningsetiske problemstillinger.
 • Kunnskap om prosedyrer for melding av forskningsprosjekter til Personvernombudet.

Ferdigheter:

Studenten skal:

 • Kjenne til praktiske framgangsmåter for å gjennomføre kvantitative og kvalitative studier.
 • Kunne anvende ulike metoder for innhenting av kvantitative og kvalitative data.
 • Kunne anvende ulike tilnærminger for analyse av kvantitative og kvalitative data.
 • Ha tilegnet seg ferdigheter i statistikk; kunne anvende sentrale begreper, vanlige deskriptive mål, generalisering av resultater, prinsippet for statistisk test.
 • Kunne lese og forstå forskningslitteratur.
 • Kunne identifisere vitenskapsteoretiske premisser i foreliggende forskningsarbeider.

Kompetanse:

Studenten skal kunne:

 • Designe og gjennomføre en forskningsundersøkelse på selvstendig grunnlag (for eksempel et eget mastergradsprosjekt).
 • Vurdere forskningsprosesser og publikasjoner på en faglig reflektert måte.
 • Reflektere over etiske problemstillinger på alle stadier i forskningsprosessen.
 • Reflektere over vitenskapsteoretiske premisser i egen forskning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet organiseres samlingsbasert over ett semester. Det totale undervisningsomfanget er på rundt 80 timer, fordelt på forelesninger og seminarer med praktiske øvelser.

 

Forkurs

For de studentene som må gjennomføre forkurs i statistikk og metode vil undervisningsomfang være på om lag 15 timer fordelt på forelesning og seminar/studentarbeid. Studentene skal etter gjennomført forkurs forstå hva statistikkfaget kan hjelpe oss med og ha kunnskap og ferdigheter knyttet til grunnleggende deskriptiv statistikk som gjennomsnitt, empirisk standardavvik, median og kvantiler. De skal lære hvordan en kan sammenligne resultater fra to grupper, kjenne til og kunne ta i bruk begreper som populasjon og utvalg, konfidensintervall, statistisk signifikans og normalfordeling og kjenne til noen tester som brukes i statistisk analyse.

På slutten av forkurset vil studentene gjennomføre en test som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • 80 % obligatorisk frammøte på undervisningen, både på forelesninger og seminar.
 • Innlevering av 1. utkast til forskningsdesign/prosjektskisse for masteroppgaven med begrunnet valg av metode. Omfang 4 sider/1500-2000 ord.
 • Muntlig presentasjon av forskningsdesign/prosjektskisse på seminar. Omfang ca 15-20 min pluss respons fra faglærer og medstudenter.
 • Oppfylt forkunnskapskrav i metode, enten ved forkurs i statistikk og metode eller ved gjennomført metodeemne tilsvarende SVF-1050.

 

Eksamen består av:

 • Innlevering av hjemmeoppgave som skal være en forskningsdesign/prosjektskisse med begrunnet valg av metode.Omfang 8 sider/3000-4000 ord.

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterskalaen A-F hvor F er ikke-bestått

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Arbeidene kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form.

Eksamensdato

Semesteroppgave utlevering 30.10.2018 innlevering 05.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Artikler merket med (*) finnes i kompendium.

Kvantitativ metode

Field, Andy. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: Sage. Kap. 1, 2, 7, 8, 9, og 11 (240 sider) ISBN/ISSN:1446274586

Kleven, Thor Arnfinn, & Hjardemaal, Finn. (2018). Innføring i pedagogisk forskningsmetode: en hjelp til kritisk tolking og vurdering (3 utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (138 sider) ISBN/ISSN:9788245023794 Totalt 378 sider

Kvalitativ metode

*Altrichter, Herbert, Kemmis, Stephen, McTaggart, Robin, & Zuber-Skerritt, Ortrun. (2002). The concept of action research. The learning organization, 9(3), 125-131. (15 sider) ISBN/ISSN:0969-6474

*Baxter, Pamela, & Jack, Susan. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. The qualitative report, 13(4), 544-559. (15 s.) ISBN/ISSN:1052-0147

Bjørndal, Cato RP. (2017). Det vurderende øyet: observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning (3 utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. (167 s.) ISBN/ISSN: 9788205500594

*Crotty, M. (1998). The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process. Thouasand Oaks, CA, USA: SAGE. Kapittel 1: ¿Introduction: The research Process¿. (17 sider)

*Gudmundsdottir, Sigrun. (1992). Den kvalitative forskningsprosessen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 5, 266-272. (10 s.)

*Hiim, Hilde. (2010). Pedagogisk aksjonsforskning: tilnærminger, eksempler og kunnskapsfilosofisk grunnlag. Oslo: Gyldendal akademisk. (Kap 8 og 14, 49 sider) ISBN/ISSN:8205404933

*Kalleberg, Ragnvald. (1992). Konstruktiv samfunnsvitenskap. En fagteoretisk plassering av `aksjonsforskning¿ ISO Rapport. Oslo: Institutt for soiologi, Universitetet i Oslo. (43 s.)

Kvale, Steinar, & Brinkmann, Svend. (2017). Det kvalitative forskningsintervju (3 utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. (384 sider) ISBN/ISSN: 9788205463547

Maxwell, Joseph A. (2012). Qualitative research design: An interactive approach (Vol. 41). New York: Sage publications. (199 s.) ISBN/ISSN:1452285837

Nilssen, Vivi Lisbeth. (2012). Analyse i kvalitative studier: den skrivende forskeren. Bergen: Universitetsforlaget. (192 sider) ISBN/ISSN:9788215020471

*Paulgaard, Gry. (1997). Feltarbeid i egen kultur - innenfra, utenfra eller begge deler? I Erik Fossåskaret, Otto Lauritz Fuglestad & Tor Halvdan Aase (Red.), (s. 24). Oslo: Universitetsforlaget. (26 s.)

*Postholm, May Britt. (2010). Kvalitativ metode: en innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier (2 utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Del 1, kap. 1 og 2 (37 s.) ISBN/ISSN:8215016944

*Stake, Robert E. (2008). Qualitative case studies. I N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Red.), Strategies of qualitative inquiry, 3rd ed. (s. 119-149). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc. (30 sider) ISBN/ISSN:978-1-4129-5756-4 (Paperback)

Thagaard, Tove. (2013). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode (Vol. 4). Bergen: Fagbokforlaget. (244 sider) ISBN/ISSN:9788245014938

*Wilkinson, Sue. (2004). Focus Group Research. I D Silverman (Red.), Qualitative research: Theory, method and practice (s. 177-199). Thousand Oaks, CA, USA: Sage. Kap. 10 (22 sider) ISBN/ISSN:0761949348, 9780761949343

Vitenskapsteori

*Bhaskar, R (2016) On the presuppositions and origins of the philosophy of critical realism, i Enlightened Common Sense. The Philosophy of Critical Realism, Oxon: Routledge, s. 1-22, 22 sider, ISBN 9780415583794

Bhaskar, R, & Danermark, B (2006). Meta-theory, Interdisciplinarity and Disability Research: A Critical Realist Perspective. Scandinavian Journal of Disability Research, 8 (4), s, 278-297, 19 sider, finnes på http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15017410600914329

*Cruickshank, J (2003) Realism and Sociology, London: Routledge, s. 144, 1 side, ISBN 0415261902

De nasjonale forskningsetiske komitéene (2016), nettsted https://www.etikkom.no/ Se særlig Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, 44 sider, finnes på https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/

*Gilje, N & Grimen, H (1993) Forklaringstyper, i Samfunnsvitenskapens forutsetninger: Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi, Oslo: Universitetsforlaget, kap. 6, s. 106-141, 35 sider, ISBN 8200027880

*Gilje, N & Grimen, H (1993) Hermeneutikk: forståelse og mening, i Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi, Oslo: Universitetsforlaget, kap. 7, s. 142-174, 32 sider, ISBN 8200027880

*Højberg, H (2009) Hermeneutik. Forståelse og fortolkning i samfundsvidenskaberne, i Fuglesang, L & Bitsch Olsen, P (red) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, kap. 9, s. 289-324, 36 sider, ISBN 9788778672780

*Pedersen, E O & Toft, P (2009) Positivisme: erfaringsbaseret viden formulert i en logisk programme, i Fuglesang, L & Bitsch Olsen, P (red) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, kap. 1, s. 55-78, 23 sider, ISBN 9788778672780

Popper, K (1959/2002) A Survey of Some Fundamental Problems, i The Logic of Scientific Discovery, London: Routledge, kap 1, s. 3-26, 23 sider, ISBN 0415278430, finnes på http://strangebeautiful.com/other-texts/popper-logic-scientific-discovery.pdf

*Rendtorff, J D (2009) Fænomenologien og dens betydning, i Fuglesang, L & Bitsch Olsen, P (red) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, kap. 8, s. 259-288, 30 sider, ISBN 9788778672780

*Schaanning, E (2010) Introduksjon, i Gadamer, H G Sannhet og metode. Grunntrekk i en filosofisk hermeneutikk, Oslo: Pax forlag, s. 9-19, 11 sider, ISBN 9788253032320

Skinningsrud, T (2013) Meta-teori: kritisk realisme, i Fra reformasjonen til mellomkrigstiden. Framveksten av det norske utdanningssystemet, Dr.-philos.-avhandling, UiT, kap. 2, s. 57-86, 28 sider, finnes på http://munin.uit.no/handle/10037/5208

Smith, D W (2013) Phenomenology, I Zalta, E. N. (red), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), 21 sider, finnes på https://plato.stanford.edu/entries/phenomenology

Buch-Hansen, Hubert og Peter Nielsen, Kritisk realisme, kap 1 og 2 (s. 11-43), 32 sider

Danermark, Berth et al, Att förklara samhället, Lund: Studentlitteratur, 1997, "Vetenskapliga slutledningar och tankeoperationer"(s. 132-160), 28 sider

Nielsen, Kurt Aagaard, Aktionsforskningens videnskabsteori, i Fuglesang, L. og P. Bitsch Olsen (red.) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, 2009, Roskilde. Roskilde Universitetsforlag, 2009, (s. 517-546), 29 sider