Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

MUS-1606 Komponering og arrangering 2 - 5 stp

Sist endret: 23.10.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-1506 Komponering og arrangering 1

Innhold

Emnet fokuserer på: 

- komponering og arrangering av forskjellige satstyper og besetninger 

- arbeid med refleksjonstekster i tilknytning til eget arbeid med komponering og arrangering 

- kunnskap om musikalsk struktur i valgte fordypningsområder 

- kreativ bruk av musikalske virkemidler i komposisjoner og arrangementer

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

- om analyse og bruk av satsteknikker i forskjellige satstyper og for ulike besetninger

Ferdigheter 

- Kunne komponere og arrangere idiomatisk for forskjellige besetninger 

- Kunne anvende sats- og stilkunnskap i sammenheng med egen interpretasjon

Generell kompetanse 

- Kunne ta informerte og reflekterte valg i bruk av forskjellige sats- og arrangeringsteknikker for å skape og tilrettelegge musikk for ulike instrumental- og vokalbesetninger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med ukentlig eller periodebasert undervisning. Det forventes at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og selvvalgte oppgaver som samles i arbeidsmappe med partitur og lydopptak. Veiledning individuelt og i gruppe. Arrangement og satser skal utprøves og framføres. Arbeid med refleksjonsnotat knyttet til oppgaveløsning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen: 

- Arbeidsmappe med fire til seks egne komposisjoner og /eller arrangement.

Eksamen:

Mappevurdering med fire utvalgte oppgaver. Mappen skal bestå av partitur, innspilling og kommentarer. Oppgaver velges i samråd med faglærer. Vurderes med gradert karakter etter en skala fra A-F.

Kontinuasjon påfølgende semester.