Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

MUS-2301 Liturgikk, hymnologi og kirkefag 1 - 10 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne og er forbeholdt studenter med studierett på årsstudium i kirkemusikk.

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Hovedtemaer vil være:

- Den norske kirkes liturgier og liturgiske musikk

- gudstjenestearbeid; planlegging, gjennomføring og evaluering

- hovedlinjer i liturgiens og hymnologiens historie

- salmekunnskap, med særlig vekt på salmetradisjoner i Nord-Norge

- gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkemusikk

- kirkemusikk i nordnorsk tradisjon

- trosopplæring i Den norske kirke

- diakoni og internasjonal kontekst/kirke og samfunn*

- kirke og kultur/kirkemusikalsk prosjektarbeid*

* emner som gjennomføres hvert annet år

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten

- har grunnleggende kunnskaper om liturgikk/hymnologi

- har grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter til å kunne virke som kirkemusiker i Den norske kirke

- har oversikt over relevant litteratur til bruk i gudstjenstlig sammenheng.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert over to semester. Det er felles undervisning for alle studentene på KUN, men noe undervisning er spesielt for kirkemusikkstudetene. Noen temaer er gjennomgående under hele studiet, mens andre har spesielt fokus i bestemte undervisningsuker. *Enkelte temaer gjennomføres hvert annet år (se Liturgikk/hymnologi og kirkefag 2.) Studentene må være med på planlegging og delta som organist på øvingsguds- tjenester, samt i evaluering og etterarbeid. Skriftlige oppgaver knyttet til utvalgte tema. Oppgaver og beskrivelse av studentens deltakelse i ulike obligatoriske aktiviteter beskrevet i semesterplan, samles i ei arbeidsmappe. Praksis: Se praksisplan for MUS-2311 Praksis 1.

Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen i emnet:

Arbeidsmappe

- med skriftlige oppgaver og rapporter

- arbeid med og deltakelse i øvingsgudstjenester.

Bestått praksis.

Eksamen: Muntlig eksamen med utgangspunkt i arbeidsmappa.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen med ny muntlig prøve påfølgende semester.

Timeplan

Pensum

Utdrag fra forskjellig litteratur knyttet til de ulike temaene. Den norske kirkes liturgiske bøker, kantoribøkene og salmebøkene, tilsammen 500 sider. Litteraturliste legges fram ved studiestart.