vår 2019

MUS-2304 Liturgisk spill 2 - 10 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne og forbeholdt studenter med studierett på årsstudium i kirkemusikk.

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Hovedvekten legges på innstudering og arbeid med musikk til liturgisk bruk, samt akkompagnement av liturgisk sang og gudstjenestelig kor- og instrumentalmusikk

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten skal

- kunne lede og stimulere menighetens salmesang og liturgiske sang

- kunne bruke forspillsamlinger, ledsagesatser og orgelkoraler

- kunne beherske koralspillets teknikk og rytme

- kunne forberede og spille til kirkeårets ulike gudstjenester og kirkelige handlinger

- ha innøvd et utvalgt kjernerepertoar med liturgisk orgelmusikk

- kunne utvise faglig selvstendighet i refleksjon som yrkesutøver og musikalsk leder i menigheten.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert over to semester. Undervisning i mindre grupper. Planlegge og delta som organist på øvingsgudstjenester og i menighetspraksis, samt delta i evaluering og etterarbeid. Stor grad av egenøving og selvstendig arbeid på instrumentet og med oppgaver gitt foran hver samling. Utarbeide repertoarliste. Oppgaver og beskrivelse av studentens deltakelse i ulike obligatoriske aktiviteter er beskrevet i semesterplan og samles i ei arbeidsmappe. Praksis knyttet til samlinger og praksis i menighet. Se praksisplan MUS-2312.

Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen i emnet:

Arbeidsmappe

- Deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvingsgudstjenester

- Repertoarliste på minimum 30 min. over innstudert orgelrepertoar som egner seg til liturgisk bruk.

Bestått praksis.

Eksamen: Utøvende eksamen. Kandidaten skal spille en hel gudstjeneste etter oppgitt agenda. Forberedelsestid: 14 dager.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått. Kontinuasjonseksamen påfølgende semester med ny utøvende prøve.

Timeplan

Pensum

Den norske kirkes gudstjenestebok, liturgisk musikk for Den norske kirke, liturgisk musikk til samiske liturgier, et utvalg av bibelske salmer, Norsk salmebok, Norsk koralbok og annet relevant pensum etter avtale med faglærer.