vår 2019

MUS-2305 Orgelspill 1 - 5 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på årsstudium i kirkemusikk. Fordypningsemne i årsstudium i kirkemusikk.

Ikke relevant valgemne for studenter med bachelor i musikk og orgel som hovedinstrument.

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Innstudering og gjennomgang av orgelrepertoar til ulike anledninger. Orgelkunnskap som inneholder orgelets historie og oppbygging samt stemming og vedlikehold.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten

- har grunnleggende spilleteknikk på orgel

- har øvd inn utvalgt repertoar for orgel

- har kunnskap om instrumentets klanglige muligheter

- har kunnskap om orgelets historie og oppbygging

- kan enkelt vedlikeholde og stemme et orgel

- har innsikt i orgelets historie, registrerings- og oppføringspraksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert over to semester. Undervisning individuelt og i mindre grupper. Stor grad av egenøving og selvstendig arbeid på instrumentet og arbeid med oppgaver gitt foran hver samling. På en av samlingene avholdes kurs med forelesninger i orgelkunnsap og praktiske øvelser i stemming av rørstemmer og retting av funksjonsfeil. Studentene må være med på planlegging og delta som organist på øvingsgudstjenester, samt i evaluering og etterarbeid. Kurs i orgelkunnskap. Utarbeide repertoarliste. Oppgaver og beskrivelse av studentens deltakelse i ulike obligatoriske aktiviteter beskrevet i semesterplan, samles i ei arbeidsmappe. Praksis knyttet til samlinger og praksis i menighet. Se praksisplan.

Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen i emnet:

Arbeidsmappe

- Oversikt over innstudert og gjennomgått orgelrepertoar, ca.30 min.

- Deltakelse i kurs i orgelkunnskap

- Deltakelse på øvingsgudstjester

Eksamen: Utøvende eksamen med et selvvalgt repertoar på ca. 10 min.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått. Kontinuasjonseksamen påfølgende semester med nytt eller bearbeidet program.

Timeplan

Pensum

Utvalgt orgellitteratur.