vår 2019

MUS-2306 Orgelspill 2 - 5 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på årsstudium i kirkemusikk og er et fordypningsemne i dette studiet. Ikke relevant valgemne for studenter med bachelor i musikk og orgel som hovedinstrument.

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Innstudering og gjennomgang av orgelrepertoar i solospill.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten skal

- ha god spilleteknikk på orgel

- ha utvidet repertoarkunnskap for orgel

- ha innstudert et utvalgt solorepertoar

- kunne bruke sin kunnskap om registreringspraksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert over to semester. Undervisning individuelt og i mindre grupper. Stor grad av egenøving og selvstendig arbeid på instrumentet og arbeid med oppgaver gitt foran hver samling. Studentene må være med på planlegging og delta som organist på øvingsgudstjenester, samt i evaluering og etterarbeid. Utarbeide repertoarliste. Oppgaver og beskrivelse av studentens deltakelse i ulike obligatoriske aktiviteter beskrevet i semesterplan, samles i ei arbeidsmappe. Praksis knyttet til samlinger og praksis i menighet. Se praksisplan MUS-2312.

Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen i emnet:

Arbeidsmappe

- Repertoarliste over innstudert og gjennomgått orgelrepertoar ca.30 min.

- Eksamensprogram ca. 20 min.

- Deltakelse på øvingsgudstjenester

Eksamen: Utøvende eksamen med et repertoar på 20 min.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått. Kontinuasjonseksamen påfølgende semester med nytt eller bearbeidet program.

Timeplan

Pensum

Utvalgt orgellitteratur.