Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

MUS-2307 Orgelimprovisasjon 1 - 5 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på årsenhet i kirkemusikk.

Obligatorisk emne for studenter på bachelorutdanninger. Fordypningsemne for øvrige studenter som har orgel som hovedinstrument.

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Arbeid med improvisasjon som er relevant for liturgisk spill. Arbeid med generelt å utvikle egne ferdigheter, musikalsk fantasi og kreativitet på orgel og spesielt relatert til liturgisk spill.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten

- kan improvisere koralintonasjoner, ledsagesatser, koralpreludier og koralvariasjoner i ulik stil og form

- kan harmonisere to- til firstemmig sats etter salmeboken.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert over to semester. Undervisning individuelt og i mindre grupper. Stor grad av egenøving og selvstendig arbeid på instrumentet og arbeid med oppgaver gitt foran hver samling. Utarbeide logg over gitte oppgaver. Studentene må være med på planlegging og delta som organist på øvingsgudstjenester, samt i evaluering og etterarbeid. Oppgaver og beskrivelse av studentens deltakelse i ulike obligatoriske aktiviteter beskrevet i semesterplan, samles i ei arbeidsmappe. Praksis knyttet til samlinger og praksis i menighet. Se praksisplan MUS-2311.

Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen i emnet:

Arbeidsmappe

- Oppgaver/logg over gjennomgåtte metoder og repertoar

- Deltakelse i øvingsgudstjenester.

Eksamen: Utøvende eksamen. Forarbeid og gjennomføring av gitte oppgaver. Forberedelsestid: 1 uke. Primavistaspill.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått. Kontinuasjonseksamen påfølgende semester med nytt eller bearbeidet program.

Timeplan