vår 2019

MUS-2311 Praksis 1 - 0 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på årsstudiumet i kirkemusikk og er knyttet til liturgisk spill, korledelse og liturgikk, hymnologi og kirkefag.

Obligatorisk emne første del av årsstudium i kirkemusikk.  Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Observasjon av og deltakelse i kirkemusikerens arbeidsoppgaver i en menighet; i planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger, kor- og konsertvirksomhet, stabssamarbeid og andre samarbeids- relasjoner.

Hva lærer du

Etter fullført praksisperiode skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten

- har oversikt over kirkemusikerens arbeidsoppgaver og kjenne til de ferdigheter som kreves for å gjennomføre disse

- kan reflektere over yrkesetikk og egen rolleforståelse

- har innsikt i ulike sider ved tverrfaglig samarbeid i en kirkelig stab

- kan beskrive praksismenighetens lokale kontekst og forstå hvilke premisser den legger for det lokale, kirkelige arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis har et omfang på 2 uker. Studenten skal følge praksisveileders arbeidsdag og gjøre seg godt kjent med praksisstedet, samt utføre utvalgte selvstendige oppgaver. Individuell veiledning. Skriftlige innleveringer som beskrevet i semesterplan.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før endelig vurdering av praksis:

- Skriftlige innleveringer

- Praktiske oppgaver

Gjennomført praksis og godkjent mappekrav vurderes med Bestått/Ikke bestått. Ved ikke bestått må hele praksisperioden gjennomføres på nytt og da i en annen menighet og med ny veileder. Kontinuasjon én gang.

Timeplan