vår 2019

MUS-3901 Masterkonsert - hovedinstrument - 30 stp

Sist endret: 14.10.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Obligatorisk emne andre år i Master i musikkutøving. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Oppsummering av repertoaret i de tre foregående masterkonsertene utvidet i bredde eller dybde. Planlegging og gjennomføring av offentlig konsert med egne programkommentarer.  

Hva lærer du

Studenten

Kunnskaper:

  • Kan analysere og drøfte sine personlige kunstneriske intensjoner
  • Viser selvstendighet i møte med de kunstneriske utfordringer i gjennomføringen av masteroppgaven/-konserten

 Ferdigheter:

  • Kan skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner
  • Har videreutviklet sitt masterrepertoar i bredde eller dybde
  • Kan improvisere der sjanger krever det

 Kompetanse:

  • Kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
  • Kan beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Individuell undervisning og veiledning i utøving og programarbeid. Stor grad av egenøving og selvstendig arbeid.

Utøvende praksis gjennom deltakelse i ensembler og konserter. Arrangementspraksis gjennom selvstendig ansvar for egne konserter.

Emnet går over ett semester.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 - Skriftlig fremstilling om fokusområdet i masterarbeidet.

-  Programkommentarer.

Eksamen:

Selvstendig offentlig konsert. Varighet ca. 60 min.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester med nytt program eller bearbeiding av tidligere program. 

Timeplan

Pensum

Minimum 60 minutter repertoar med vekt på fokusområdet i masterstudiet.