høst 2018

HSY4407 Sosiologi, sosialantropologi, stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Narvik |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Juridiske rammer for yrkesutøvelsen:

Sosiologiske og sosialantropologiske perspektiver på helse- og omsorgstjenesten, organisering av helsetjenesten og helse- og velferdspolitikk

* Helsepolitiske prioriteringer og beslutningsprosesser

* Organisering, styring, finansering og ledelse av helse- og omsorgstjenesten

* Verdi- og målkonflikter, kvalitet, effektivitet og integritet.

* Profesjonalisering i helse- og omsorgstjenesten

Hva lærer du

Studenten skal etter gjennomført og bestått emne:

* kunne reflektere over- og utvikle sykepleieidentitet

* kunne bidra med egen kompetanse og kjenne til andre yrkesgrupper kompetanse i tverrprofesjonelt samarbeid

* kunne anvende samfunnsvitenskapelig begreper og teori i analyse av praksis innen sykepleie

* kunne gjøre rede for helsetjenestens organisering og helsepolitikk

* kunne identifisere situasjoner der sentrale lovbestemmelser som regulere helse- og omsorgtjenesten er relevant og vise adekvat anvendelse av lovbestemmelsen

* kunne identifisere behovet for og planlegging av kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og innovasjon

* Kunnskap om prinsipper for prosjektarbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger og gruppearbeid.

Eksamen

Gruppe/hjemmeeksamen i sosiologi og sosialantropologi, stats- og kommunalkunnskap, lovverk, og helse- og sosialpolitikk. 3 dagers varighet. Gruppen kan bestå av inntil 4 studenter. Det gis 1 time veiledning på oppgave og løsningsforslag.

Besvarelsene sensureres av en ekstern og en intern sensor. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Logg som beskriver studentenes deltakelse i gruppearbeidet skal ligge ved hver enkelt besvarelse. Studenter som ikke har deltatt aktivt i gruppen vil ikke få bestått, og må da levere individuell besvarelse som må godkjennes hvis emnet skal kunne vurderes til bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 

Eksamensdato

Sosiologi, sosialantropologi, stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk utlevering 22.10.2018 innlevering 25.10.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Andersen, E. S., Schwencke, E. (2001) Prosjektarbeid: en veiledning for studenter. NKI Forlaget

Kassah, B.L.L., Tingvoll, W-A., Kassah, A.K.(red.) (2014) Samhandlingsreformen under lupen: Kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Bergen: Fagbokforlaget. (Kapitlene 1, 2, 3, 4, 7, 8 og 11).

Vike, H., Debesay, J., Hauklien, H. ( red) ( 2016) Tilbakeblikk på velferdsstaten. Poltikk styring og tjenester. Oslo: Gyldendal akademiske

Konsmo, T., de Vibe, M, Bakke, T., Eggesvik, S., Nordheim, G., Brudvik, M., Vege, A. (2015): Modell for kvalitetsforbedring ¿ utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid. Kunnskapssenteret. Hentet 24.11.17 fra: http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/modell-for-kvalitetsforbedring-utvikling-og-bruk-av-modellen-i-praktisk-forbedringsarbeid

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/modell-for-kvalitetsforbedring-utvikling-og-bruk-av-modellen-i-praktisk-forbedringsarbeid

Blix, B H., (2014). «En kritisk refleksjon over betydningen av kultur i møter mellom innvandrere og helse- og omsorgstjenester». Tidsskrift for samfunnsforskning 55(2014) nr. 4 s. 471-484. Oslo: Universitetsforlaget. Pre-publisert versjon: http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/7236/article.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 *Lian, O. S. (2012). Medikaliseringens uttrykk, drivkrefter og implikasjoner. I: Aksel Tjora (red.), Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Støttelitteratur

Helse og omsorgspolitikk

Meld.st 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted- til rett tid

Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/sec1

Meld. St. 16 (2010¿2011). (2011). Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) . Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011.html?id=639794

Meld. St. 34 (2012-2013). (2013).  Folkehelsemeldingen: God helse - felles ansvar. [Kap. 1, 2 og 3] Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-34-20122013.html?id=723818

Omsorgsmelding - omsorgsplan 2015- 2020. Hentet frahttps://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/innsikt/omsorgsplan-2015-og-2020/id737786/https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/innsikt/omsorgsplan-2015-og-2020/id737786/https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/innsikt/omsorgsplan-2015-og-2020/id737786/

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/innsikt/omsorgsplan-2015-og-2020/id737786/

Meld.st 26 (2014-2014) Fremtidens primærhelsetjeneste.https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420

https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Hentet fra http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html

Folkehelseloven. (2011). Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Hentet fra http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html

Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter. Hentet fra http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html

Psykisk helsevernloven. (1999). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern . Hentet fra http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-062.html

Spesialisthelsetjenesteloven. (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m . Hentet fra http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html