høst 2018

FIL-1020 Innføringsemne i filosofi - livsfilosofi - 10 stp

Sist endret: 26.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i filosofi. Emnet er en vesentlig del av en grunnleggende skolering i studieprogrammet og er grunnlag for videre fordypning i emner på 2000-nivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Livsfilosofi reiser spørsmål om hvordan du bør leve ditt liv. Til forskjell fra etikk, som gjerne fokuserer på hvordan vi skal forholde oss til andre, så fokuserer livsfilosofien primært på hvordan du bør leve for at livet skal bli godt, lykkelig eller meningsfullt. Som ledd i dette undersøker livsfilosofien også menneskets grunnvilkår og hva det vil si å være et menneske.

 

Ett viktig trekk ved menneskelivet er at det utgjør en helhet, samtidig som det består av faser med ulike kjennetegn. Livsfilosofi undersøker derfor hvordan vi kan tenke rundt og vurdere livet både som helhet og i ulike faser i livet.

 

Når det gjelder helheten, kommer sentrale livsfilosofiske teorier om mening, hensikt, lykke, velvære og funksjonalitet inn i bildet. Emnet inneholder en grunnleggende oversikt over sentrale livsfilosofiske bidrag om menneskets liv, vesen og vilkår, og om hvordan vi kan mestre livet. Her er idealer om selvutvikling, selvinnsikt, spiritualitet eller religiøsitet sentrale.

Når det gjelder de ulike fasene i livet, vil fokus være på ulike utfordringer og problemer som preger deg avhengig av hvor du er i livet, samt mulige livsfilosofiske svar på hvordan vi forholder oss til dette på en god måte. Nøkkelbegreper kan være avhengighet, autonomi og identitet i barndom, ungdom og formativ alder, kjærlighet, seksualitet, vennskap, kjønn og foreldreskap i ungdom og voksen alder, samt spørsmål knyttet til mening, midtlivskrise, sykdom, alderdom og død.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har:

  • Kjennskap til teorier for å tolke og vurdere lykke, velvære samt hva det vil si å ha et godt og meningsfullt liv. Det være seg dydsetisk teori, eudaimonisme, stoisisme, perfeksjonisme, hedonisme og narrativ teori.
  • Oversikt over teorier for å forstå og vurdere menneskets livsvilkår, så som eksistensialisme, anti-natalisme og transhumanisme.
  • Oversikt over sentrale begreper i livsfilosofi, så som lykke, eudaimonia, velferd, velvære, kjærlighet, mening i livet, mening med livet og meningsfullhet.
  • Kjennskap til filosofiske problemstillinger knyttet til menneskelivet og dets ulike faser, som døden i forbindelse med alderdom, midtlivskrise og sykdom, kjærlighet, seksualitet, identitet, uavhengighet og kjønn i forbindelse med ungdom og tidlig voksenliv, eller avhengighet i forbindelse med det å bli forelder, det å få barn og det å være barn.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • Gjøre vurderinger av livet som helhet og de ulike fasene i livet.
  • Forstå og vurdere menneskets livsvilkår og hvordan disse muliggjør eller vanskeliggjør gode, lykkelige eller meningsfulle liv.
  • Stille spørsmål ved og reflektere over i hvilken grad vi bør jobbe for å endre noen av menneskets grunnvilkår.

 

Kompetanse

Studenten kan:

  • Tenke systematisk om gode og problematiske aspekter i et menneskeliv på en måte som er relevant for egen og andres livsførsel.
  • Reflektere over livsfilosofiske problemstillinger og oppnå selvinnsikt på tema som preger ulike faser og områder i livet.
  • Analysere livsfilosofiske problemstillinger og tema som kommer til uttrykk i kunst og kultur.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er 12-14 to-timers ukentlige forelesninger.

Det er 6-8 to-timers obligatorisk skriveseminar eller 6-8 obligatoriske skriftlige innleveringer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Studenten må delta på skriveseminar: enten ved registrert oppmøte på minst 75% av de oppsatte skriveseminarene eller ved skriftlig innlevering og godkjennelse av minst 75% av arbeidsoppgavene tilhørende skriveseminaret.

Studenten må innen gitt frist levere et skriftlig førsteutkast på semesteroppgaven på 2000-2500 ord med formativ tilbakemelding av faglærer.

Tema og problemstilling for arbeidsoppgavene og semesteroppgaven avklares med faglærer.

Arbeidskravet må være godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av en skriftlig semesteroppgave på 3000-3500 ord.

Tema og problemstilling for semesteroppgaven avklares med faglærer innen oppgitt frist.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Semesteroppgave innlevering 07.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FIL-1000 Innføringsemne i filosofi 10 stp

Pensum

FIL-1020 INNFØRING I FILOSOFI ¿ LIVSFILOSOFI

Tekstene som utgjør pensum blir gjort tilgjengelige i tre kompendier.

DEL 1

Forelesning 1: Filosofi om livet

Epikur, George K. Strodach (red.), Epicurus: The Art of Happiness, 2012, Epikur, ¿Letter to Menoeceus¿, Penguin, fra s. 155 t.o.m. s. 172, 17 s., ISBN 978-0-14-310721-7

Næss, Arne, Livsfilosofi, 1999, «Livet sett som et åpent landskap», Universitetsforlaget, fra s. 10 t.o.m. s. 27, 17 s., ISBN 82-00-45264-6

Irvine, William B., A Guide to the Good Life, 2009, «Introduction: A Plan for Living», Oxford University Press, fra s. 1 t.o.m. s. 14, 14 s., ISBN 978-0-19-537461-2

Irvine, William B., A Guide to the Good Life, 2009, «Philosophy Takes an Interest in Life», Oxford University Press, fra s. 17 t.o.m. s. 28, 11 s., ISBN 978-0-19-537461-2

 

Forelesning 2: Det gode liv

Haybron, Daniel M., The Pursuit of Unhappiness, 2008, «Happiness, Well-Being, and the Good Life¿, Oxford University Press, fra s. 29 t.o.m. s. 42, 13 s., ISBN 978-0-19-959246-3

Annas, Julia, ¿Happiness as Achievement¿, 2004, MIT Press, fra s. 44 t.o.m. 51, 7 s.

 

Forelesning 3: Velvære, lykke og følelser

Næss, Arne, Livsfilosofi, 1999, «Hvordan føler du deg selv og verden?», Universitetsforlaget, fra s. 28 t.o.m. s. 56, 18 s. ISBN 82-00-45264-6

Haybron, Daniel M., ¿Happiness, the Self and Human Flourishing¿, 2008, Cambridge University Press, fra s. 21 t.o.m. s. 49, 29 s.

 

Forelesning 4: Mening med og i livet

Nagel, Thomas, Taylor, Richar, David Benatar (red.), Life, Death & Meaning, 2016, Thomas Nagel, ¿The Absurd¿, Rowan & Littlefield, fra s. 31 t.o.m. s. 42, 11 s., ISBN 978-1-4422-5833-4

Taylor, Richar, David Benatar (red.), Life, Death & Meaning, 2016, Richard Taylor, ¿The Meaning of Life¿, Rowan & Littlefield, fra s. 21 t.o.m. s. 30, 9 s., ISBN 978-1-4422-5833-4

Wolf, Susan, David Benatar (red.), Life, Death & Meaning, 2016, Susan Wolf, ¿The Meaning of Lives¿, Rowan & Littlefield, fra s. 113 t.o.m. s. 130, 27 s., ISBN 978-1-4422-5833-4

 

Forelesning 5: Menneskets grunnvilkår

Zapffe, Peter W., Kulturelt Nødverge, 1997, «Den Sidste Messias», Pax forlag, fra s. 43 t.o.m. s. 51, 8 s..

Camus, Albert, The Myth of Sisyphus, 1955, «An Absurd Reasoning», Hamish Hamilton Ltd., fra s. 10 t.o.m. s. 56, 46 s., SBN 241-90465-x

Schopenhauer, Arthur, David Benatar (red.), Life, Death & Meaning, 2016, Arthur Schopenhauer, ¿On the Sufferings of the World¿, Rowan & Littlefield, fra s. 455 t.o.m. s. 464, 9 s., ISBN 978-1-4422-5833-4

Boden, Margareth, David Benatar (red.), Life, Death & Meaning, 2016, Margareth Boden, ¿Optimism¿, Rowan & Littlefield, fra s. 413 t.o.m. s. 426, 13 s., ISBN 978-1-4422-5833-4

Benatar, David, Better Never to Have Been, 2006, ¿How Bad is Coming Into Existence?¿, Oxford University Press, fra s. 60 t.o.m. s. 92, 32 s., ISBN 978-0-19-954926-9

 

DEL 2

Forelesning 6: Selvutvikling, selvinnsikt og livsvalg

Nozick, Robert, The Examined Life: Philosophical Meditations, 1989, ¿What is Wisdom and Why Do Philosophers Love It So?¿, Simon & Schuster Paperbacks, fra s. 267 t.o.m. s. 278, 11 s., ISBN 978-0-671-72501-3

Irvine, William B., A Guide to the Good Life, 2009, «Stoic Psychological Techniques», Oxford University Press, fra s. 65 t.o.m. s. 124, 59 s., ISBN 978-0-19-537461-2

 

Forelesning 7: Barndom, avhengighet og frihet

Nozick, Robert, The Examined Life: Philosophical Meditations, 1989, ¿Parents and Children¿, Simon & Schuster Paperbacks, fra s. 28 t.o.m. s. 33, 6 s., ISBN 978-0-671-72501-3

Schapiro, Tamar, ¿What is a Child?¿, 1999, University of Chicago Press, fra s. 715-738, 22 s..

Gheaus, Anca, ¿Unfinished Adults and Defective Children¿, 2015, Journal of Ethics and Social Philosophy, fra s. 1 t.o.m. s. 22, 22 s.

 

Forelesning 8: Identitet

Beauvoir, Simone de, The Second Sex, 2011, ¿Introduction¿, Vintage, fra s. 3 t.o.m. s. 17, 14 s., ISBN 978-0-099-49938-1

Haslanger, Sally, ¿Gender and Race: (What) Are They? (What) Do We Want Them to Be?¿, 2000, Blackwell Publishing, fra s. 31 t.o.m. s. 55, 24 s..

Wilkerson, William S., ¿Is It a Choice? Sexual Orientation as Interpretation¿, 2009, Wiley, fra s. 97 t.o.m. s. 116, 19 s..

 

Forelesning 9: Seksualitet

Sappho, Robert C. Solomon og Kathleen M. Higgins (red.), The Philosophy of (Erotic) Love, 1991, Sappho, ¿Poems¿, University Press of Kansas, fra s. 33 t.o.m. s. 35, 3 s., ISBN 978-070060480-7

Nozick, Robert, The Examined Life: Philosophical Meditations, 1989, ¿Sexuality¿, Simon & Schuster Paperbacks, fra s. 61 t.o.m. s. 67, 6 s., ISBN 978-0-671-72501-3

Taylor, Amy E., Sarah LaChance Adams, Christopher M. Davidson og Caroline R. Lundquist (red.), New Philosophies of Sex and Love, 2017, Amy E. Taylor, ¿Being Through Love: The Collaborative Construction of a Sexual Body¿, Rowman & Littlefield, fra s. 209 t.o.m. s. 231, 22 s., ISBN 978-1-78660-222-0

 

Forelesning 10: Kjærlighet

Nozick, Robert, The Examined Life: Philosophical Meditations, 1989, ¿Love¿s Bond¿, Simon & Schuster Paperbacks, fra s. 68 t.o.m. s. 86, 18 s., ISBN 978-0-671-72501-3

Boström, Erik J., Sarah LaChance Adams, Christopher M. Davidson og Caroline R. Lundquist (red.), New Philosophies of Sex and Love, 2017, Erik J. Boström, ¿Monogamism and Polyamorism: A Weberian Analysis¿, Rowman & Littlefield, fra s. 85 t.o.m. s. 98, 13 s., ISBN 978-1-78660-222-0

Beauvoir, Simone de, Robert C. Solomon og Kathleen M. Higgins (red.), The Philosophy of (Erotic) Love, 1991, Simone de Beauvoir, ¿The Woman in Love¿, University Press of Kansas, fra s. 233 t.o.m. s. 240, 7 s., ISBN 978-070060480-7

Rapaport, Elizabeth, Robert C. Solomon og Kathleen M. Higgins (red.), The Philosophy of (Erotic) Love, 1991, Elizabeth Rapaport, ¿On the Future of Love: Rousseau and the Radical Feminists¿, University Press of Kansas, fra s. 372 t.o.m. s. 390, 18 s., ISBN 978-070060480-7

Moller, Dan, ¿An Argument Against Marriage¿, 2003, Cambridge University Press, fra s. 79 t.o.m. s. 91, 13 s.

 

DEL 3

Forelesning 11: Vennskap

Aristotle, John Barnes (red.), The Complete Works of Aristotle ¿ Volume Two, 1984, Aristotle, ¿Nichomachean Ethics: Books VIII and IX¿, Princeton University Press, fra s. 1825 t.o.m. s. 1852, 27 s., ISBN 0-691-01651-8

Søraker, Johnny H., ¿How Shall I Compare Thee? Comparing the prudential value of actual virtual friendship¿, 2012, Springer, fra s. 209 t.o.m. s. 219, 10 s.

 

Forelesning 12: Arbeid

Thoreau, Henry David, Walden and Other Writings, 1962, Bantam Books, fra s. 112 t.o.m. s. 127, 15 s., ISBN 0-553-21246-X

Danahor, John, ¿Will Life Be Worth Living in a World Without Work?

Technological Unemployment and the Meaning of Life¿, 2016, Springer, fra s. 41 t.o.m. s. 64, 23 s.

 

Forelesning 13: Midlivskrise og alderdom

Beauvoir, Simone de, The Coming of Age, 1996, ¿Introduction¿, W.W. Northon & Company, fra s. 1 t.o.m. s. 8, 7 s., ISBN 978-0-393-31443-4

Mothersill, Mary, ¿Old Age¿, 1999, American Philosophical Association, fra s. 7 t.o.m. s. 23, 16 s.

Setiya, Kieran, Midlife: A Philosophical Guide, 2017, ¿Is That All There Is?¿, Princeton University Press, fra s. 29 t.o.m. s. 53, 24 s., ISBN 978-0-691-17393-1

Setiya, Kieran, Midlife: A Philosophical Guide, 2017, ¿Living in the Present¿, Princeton University Press, fra s. 126 t.o.m. s. 155, 29 s., ISBN 978-0-691-17393-1

 

Forelesning 14: Døden

Lucretius, David R. Slavit (red.), De Rerum Natura: The Nature of Things, 2008, University of California Press, fra s. 130 t.o.m. s. 138, 8 s., ISBN 978-0-520-25593-7

Seneca, C.D.N. Costa (red.), On the Shortness of Life, 1997, Penguin Books, fra s. 1 t.o.m. s. 2, 2 s., ISBN 978-0-14-101881-2

Nagel, Thomas, Mortal Questions, 1979, «Death¿, Cambridge University Press, fra s. 1 t.o.m. s. 10, 10 s., ISBN 978-0-521-40676-5

Nozick, Robert, The Examined Life: Philosophical Meditations, 1989, ¿Dying¿, Simon & Schuster Paperbacks, fra s. 20 t.o.m. s. 27, 7 s., ISBN 978-0-671-72501-3

Nussbaum, Martha C., ¿Mortal Immortals: Lucretius on Death and the Voice of Nature¿, 1989, International Phenomenological Society, fra s. 303 t.o.m. s. 351, 48 s.