høst 2018

INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Innhold

Emnet gir en innføring i programmering og algoritmisk problemløsning. Emnet inkluderer grunnleggende data- og kontrollstrukturer, beregnbarhet og introduksjon til algoritmisk kompleksitet. En grunnleggende forståelse av datamaskiners virkemåte og sammenhengen mellom dette og programmer blir også beskrevet.

Hva lærer du

Kunnskap (studentene skal få):

  • grunnleggende kunnskap om programmering og algoritmisk problemløsning
  • grunnleggende kunnskap om data- og kontrollstrukturer, og en grunnleggende introduksjon til algoritmisk kompleksitet
  • grunnleggende forståelse av datamaskiners virkemåte, og sammenhengen mellom dette og programmer

Ferdigheter (studentene skal kunne):

  • utvikle egne programmer fra en problembeskrivelse
  • analysere programmer med hensyn på algoritmisk kompleksitet
  • beskrive datamaskiners virkemåte og sammenheng mellom dette og kjørende programmer
  • sette seg inn i nye programmeringsspråk

Generell kompetanse (studentene forstår):

  • det å løse problemer algoritmisk og omsette det i programmer
  • hvordan datamaskiner virker og hvordan dette henger sammen med programmer og programmering

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver høst. Ett semesters varighet.

Eksamen

Eksamen omfatter skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Arbeidskrav: Inntil 4 skriftige innleveringer vurdert til "godkjent" / "ikke godkjent". Det kan kreves muntlig presentasjon av innleveringene og demonstrasjon av et fungerende system.

Karakterskala: Bokstavkarakter A-F.

Kontinuasjonseksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester, dersom emnet er obligatorisk i studieplanen. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til kontinuasjonseksamen.

Utsatt eksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til utsatt eksamen.

For mer informasjon, se forøvrig: - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Forskrift for eksamener ved UiT

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 05.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

D-110 Innføring i programmering 10 stp
INF-1100 Innføring i programmering 7 stp
INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering 3 stp

Pensum

Pensumliste legges vanligvis i Canvas, eller kan fås ved henvendelse til emneansvarlig eller studiekonsulent.
Undervisning Høst 2018
Første frammøte: Fredag 17.08.2018 kl 14:15 i Store Aud (B302), REALF
Forelesning f.lekt. Robert Molund Pettersen
vit.ass. Simon Solnes
vit.ass. Steinar Brenna Hansen
Kollokvium gr 1 - (Informatikkstudenter) Gruppe for informatikkstudenter.

vit.ass. Simon Solnes
Kollokvium gr 2 - (Informatikkstudenter) Gruppe for informatikkstudenter.

vit.ass. Markus Olav Tiller
Kollokvium gr 3 - (Mat.stud. + INF.stud) Gruppe for matematikkstudenter som tar INF-1100.

vit.ass. Sigrid Marie Andersen
Kollokvium gr 4 - (Informatikkstudenter) Gruppe for informatikkstudenter.

vit.ass. Elisabeth Sie Andersen
Kollokvium gr 5 - (Informatikkstudenter) Gruppe for informatikkstudenter.

vit.ass. Steinar Brenna Hansen
Kollokvium gr 6 - Studenter utenfor Tromsø For eksterne studenter som ikke følger kollokvieundervisningen ved Campus Tromsø.

Kollokvium gr 2 dublett - (Informatikkstudenter) vit.ass. Torstein Thomassen
Gruppe for studenter med hele arbeidskravet godkjent fra før For studenter som har godkjent hele arbeidskravet i emnet fra tidligere, og som ikke har tenkt å levere alle de obligatoriske oppgavene på nytt.