Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

BED-3057H Utvikling av menneskelige ressurser - 10 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Med utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver på organisasjon, skal vi blant annet diskutere følgende temaer:

 • Organiseringens betydning for menneskelige ressursers effektivitet
 • Geografisk og organisatorisk kontekst for ledelse - Hva ledelse er og hvilken effekt det kan ha på medarbeidere
 • Hvordan man kan utvikle ledelseskompetanse
 • Teamledelse - Kompetanseledelse

Hva lærer du

Menneskelige ressurser er viktige for organisasjoner fordi de har kompetanse, relasjoner og nettverk som kan bidra til at organisasjoner når sine mål. I dette emnet skal vi ha fokus på hvordan organisasjoner kan utvikle menneskelige ressurser gjennom langsiktig arbeid. Studentene skal utvikle kunnskap og forståelse om hvordan menneskelige ressurser kan utvikles gjennom organisering og ledelse. Emnet gir en god oversikt over fagområdet og vil hjelpe studenten til å finne mulige temaer for spesialisering gjennom arbeidet med masteroppgaven.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse: 

 • Dybdekunnskap om organisering og ledelse av menneskelige ressurser
 • Kunnskap om kontekstens betydning for organisering og ledelse av menneskelige ressurser

Ferdigheter:

 • Evne å anvende ulike perspektiver på organisasjoner og menneskelige ressurser i empiriske studier
 • Evne å vurdere eksisterende teorier om organisering og ledelse av menneskelige ressurser, og på den bakgrunn kunne formulere og strukturere komplekse faglige problemstillinger
 • Evne å overføre teorier, begreper og metoder om organisering og ledelse av menneskelige ressurser til bruk i praksis

Kompetanse

 • På selvstendig grunnlag kunne fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i emnet
 • Kunne kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor emnet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, gruppearbeid o.l.

Eksamen

Arbeidskrav:
1 skriftlig oppgave med muntlig presentasjon. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.  For å få avlegge eksamen må arbeidskravet være godkjent.

Eksamen:
3 dagers hjemmeeksamen, bokstavkarakter A-E, F er stryk.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 20.05.2019 innlevering 22.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no