vår 2019
BED-3083 Vitenskapsteori og forskningsmetode - 10 stp

Sist endret: 05.03.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som et enkeltemne.

Innhold

Innholdet i emnet gjenspeiler viktige spørsmål og valg som studentene blir stilt overfor i arbeidet med masteroppgaven og i andre typer utredningsarbeid:

-     problemstilling og valg av perspektiv

-     søking etter eksisterende litteratur

-     vitenskapsteoretiske hovedretninger

-     undersøkelsesdesign

-     kvalitative og kvantitative metoder for innsamling av data

-     bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data

-     bruk av elektroniske analyseverktøy

-     forskningsetiske betraktninger


Hva lærer du

Hovedhensikten med emnet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med masteroppgaven. Fokus er på vitenskapsteori og forskningsmetode som er relevant for fagområdene ledelse, organisering og styring.

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap innenfor vitenskapsteori og forskningsmetode
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige basis
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan analysere eksisterende teorier og metoder, og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor vitenskapsteori og forskningsmetode, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformene vil veksle mellom forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, individuelt arbeid og studentframlegg. Det vil bli ca 36 timer undervisning fordelt på to semestre.

Eksamen

Arbeidskrav:
Studentene vil bli pålagt 4 arbeidskrav i løpet av emnet. Tre av arbeidskravene er skriftlige innleveringer som skal beskrive henholdsvis problemstilling, forskningsdesign og en fullstendig prosjektskisse for Masteroppgaven. Det fjerde arbeidskravet består av en samling obligatoriske oppgaver knyttet til bruk av analyseverktøy. Arbeidskravene må være godkjent av faglærer for at studenten skal kunne avlegge eksamen.

Vurdering:
4 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis karakterer på en skala fra A til F, med E som laveste ståkarakter.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamenssted er ved UiT Harstad.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3083