Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

BED-3086 Å lede - 10 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Ledelse

Lederatferd

Lederetikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

  • bred og generell kunnskap om ledelse av mennesker og organisasjoner i ulike omgivelser og situasjoner
  • inngående kunnskap om sammenhengene mellom ledelse og underordnedes atferd, prestasjoner og resultater.

Ferdigheter:

  • beskrive og forklare hva ledelse er, og hvilken betydning ledelse har for menneskelig samspill og organisatoriske resultater.
  • kunne anvende teori som praktisk redskap for problemdiagnose, ledelsesutvikling og forbedring av egen lederpraksis
  • kan forstå og fortolke ledelse fra ulike perspektiver

Kompetanse:

  • kan reflektere over, og har et bevisst forhold til etiske spørsmål knyttet til ledelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, studentframlegg.

Eksamen

Arbeidskrav:
1 arbeidskrav (godkjent skriftlig innlevering).

Eksamen:
3 ukers individuell hjemmeeksamen, bokstavkarakter A-E, hvor F er stryk.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 16.05.2019 innlevering 07.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no