Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

BED-3088 Ledelse i praksis - 10 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Praksis.

Lederens handlingsrom og verktøy.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

  • Kunnskap om hvilke faktorer som begrenser og utvider lederens handlingsrom
  • Forståelse for eget handlingsrom som leder
  • Kunnskap om teoretisk forankring for ulike metoder og verktøy lederen kan bruke

Ferdigheter:

  • Kan analysere faktorer som former lederens handlingsrom
  • Kan velge virkemidler som passer til den oppgaven som skal løses

Kompetanse:

  • Kan reflektere over, og har et bevisst forhold til eget handlingsrom som leder

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, studentframlegg.

Eksamen

Arbeidskrav: Skriftlig innlevering eller muntlig presentasjon

Eksamen: 3 ukers individuell hjemmeeksamen, Bokstavkarakter A-E. F er stryk.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 20.05.2019 innlevering 11.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no