vår 2019

BED-3089 Personlig lederutvikling - 10 stp

Sist endret: 27.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Lederutvikling 360-graders tilbakemelding Personlig utvikling

Hva lærer du

Når emnet er bestått skal studentene ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap og forståelse:

  • kunnskap om ulike metoder for lederutvikling
  • forståelse for og bevissthet om hvordan egen atferd/lederstil virker inn på andre
  • innsikt i egne sterke og svake sider

 

Ferdigheter:

  • kan anvende teori som praktisk redskap for forbedring av egen lederpraksis
  • kan beskrive og forstå sin egen lederrolle og arbeidssituasjon
  • kan motta og gi tilbakemeldinger på en konstruktiv måte
  • kan sette personlige mål, gjøre personlige valg og gjennomføre endringer

 

Kompetanse:

  • kan reflektere over, og har et bevisst forhold til egen atferd/lederstil

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning.

Eksamen

Eksamen:  3 ukers individuell hjemmeeksamen teller 100%. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått. Eksamen på emnet blir kun gitt ved UiT i Harstad.

Arbeidskrav: Gjennomført 360-graders tilbakemelding: skriftlig innlevering, muntlig presentasjon, aktiv deltakelse. 80% av undervisningen/forelesningen er obligatorisk.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 26.04.2019 innlevering 16.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret